ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กร & หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน “บ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก” ที่ “A+” แนวโน้ม “Stable”

ข่าวหุ้น-การเงิน 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562 10:08 น. —ทริส เรตติ้ง

ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ “A+” ซึ่งสะท้อนถึงสถานะที่แข็งแกร่งของบริษัทในฐานะผู้ประกอบการเพียงรายเดียวที่มีโครงข่ายท่อส่งน้ำดิบครอบคลุมพื้นที่ในเขตชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก ความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้นจากการพัฒนาโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor – EEC) ตลอดจนการมีอัตรากำไรที่สูงและกระแสเงินสดที่สม่ำเสมอ อย่างไรก็ตาม จุดแข็งดังกล่าวมีข้อจำกัดบางประการจากผลกระทบที่คาดเดาได้ยากจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศและพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำฉบับใหม่
ประเด็นสำคัญที่กำหนดอันดับเครดิต
เป็นผู้ให้บริการน้ำดิบรายสำคัญในเขตชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก
พื้นฐานธุรกิจที่แข็งแกร่งของบริษัทเป็นผลมาจากการที่บริษัทเป็นผู้ให้บริการน้ำดิบรายสำคัญในเขตชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก การมีโครงข่ายท่อน้ำดิบที่เชื่อมโยงถึงกันอย่างสมบูรณ์ทำให้การส่งน้ำจากแหล่งน้ำต่าง ๆ ไปยังพื้นที่ให้บริการในจังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทราเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โครงข่ายที่สมบูรณ์และครอบคลุมนี้เป็นปัจจัยที่สร้างอุปสรรคในการเข้ามาแข่งขันของผู้ประกอบการรายใหม่ ๆ เนื่องจากจะต้องใช้เงินลงทุนสูงและต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกด้วย
ความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้นจากการพัฒนาโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
สืบเนื่องจากการสนับสนุนของภาครัฐบาลในการส่งเสริมการลงทุนในโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก คาดว่าความต้องการใช้น้ำดิบ น้ำอุตสาหกรรม และการจัดการน้ำครบวงจรจะเพิ่มขึ้นในอนาคต ในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2561 บริษัทได้ทำสัญญาขายน้ำจำนวน 2 ฉบับกับ บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด และ บริษัท อมตะ วอเตอร์ จำกัด เพื่อเป็นผู้ให้บริการน้ำอุตสาหกรรมโดยจะเริ่มให้บริการตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นไป บริษัทยังชนะการประมูลเป็นผู้ให้บริการน้ำประปาและระบบบำบัดน้ำเสียในสนามบินอู่ตะเภา นอกจากนี้ บริษัทยังหาโอกาสใหม่ ๆ ในการที่จะให้บริการแก่พื้นที่นอกเขต EEC อีกด้วย
มีอัตรากำไรที่แข็งแรงและกระแสเงินสดที่สม่ำเสมอ
ฐานะทางการเงินที่แข็งแรงของบริษัทเป็นผลมาจากการที่บริษัทมีอัตราการทำกำไรที่แข็งแกร่งและมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานที่แน่นอน บริษัทมีอัตราส่วนกำไรจากการดำเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายต่อรายได้จากการขายอยู่ในระดับสูงกว่า 54.0% ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา
ทริสเรทติ้งคาดว่ารายได้ของบริษัทจะเติบโตที่ระดับ 5.0% ต่อปีในช่วงปี 2562-2564 โดยพิจารณาจากความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้นจากการพัฒนาโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก และความต้องการซื้อน้ำดิบที่เพิ่มขึ้นของการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ซึ่งเป็นผลมาจากการใช้กลยุทธ์ด้านราคา
ผลกระทบที่คาดเดาได้ยากจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศและ พ.ร.บ. ทรัพยากรน้ำฉบับใหม่
สภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่คาดเดาได้ยากและส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการน้ำ ในช่วงฤดูแล้ง คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำต่าง ๆ มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง ในขณะที่การส่งน้ำจากแหล่งน้ำที่อยู่ห่างไกลยังส่งผลทำให้ต้นทุนค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอีกด้วย ดังนั้น บริษัทจึงพยายามแสวงหาแหล่งน้ำเพิ่มให้เพียงพอโดยการลงทุนสร้างแหล่งน้ำของตนเองนอกเหนือจากแหล่งน้ำที่ได้รับจัดสรรจากกรมชลประทานหรือจากภาคเอกชน
พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำฉบับใหม่ที่ประกาศในปี 2561 อาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนวัตถุดิบของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ลดความเสี่ยงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้นโดยมีการนำปัจจัยนี้เข้าไปอยู่ในสูตรการคำนวณราคาขายใหม่ที่จะเริ่มใช้ในปีถัดไป
ภาระหนี้จะเพิ่มขึ้นจากโครงการลงทุน
ทริสเรทติ้งคาดว่าโครงสร้างหนี้ของบริษัทจะเพิ่มสูงขึ้นในช่วง 3 ปีข้างหน้า เพื่อลงทุนในการจัดหาแหล่งน้ำที่แน่นอนและเพียงพอต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้นของลูกค้าในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
บริษัทมีแผนการลงทุนมากกว่า 7,000 ล้านบาทในช่วง 3 ปีข้างหน้า โดยบริษัทจะใช้เงินลงทุนส่วนใหญ่ไปในการสร้างท่อส่งน้ำใหม่ รวมทั้งพัฒนาสถานีสูบน้ำ และเสริมประสิทธิภาพเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาน้ำ ซึ่งทริสเรทติ้งเชื่อว่าจะส่งผลให้อัตราส่วนเงินกู้รวมต่อโครงสร้างเงินทุนของบริษัทเพิ่มสูงขึ้นจนถึงระดับ 48.0% ในช่วง 3 ปีข้างหน้า ในขณะที่อัตราส่วนเงินทุนจากการดำเนินงานต่อเงินกู้รวมจะลดลงต่ำกว่า 20.0% และอัตราส่วนกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายต่อดอกเบี้ยจ่ายจะอยู่ที่ 8 เท่าในช่วงปี 2562-2564
?
ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2562 โครงสร้างเงินทุนและสภาพคล่องของบริษัทยังอยู่ในระดับดี โดยอัตราส่วนเงินกู้รวมต่อโครงสร้างเงินทุนอยู่ที่ระดับ 35.4% อัตราส่วนเงินทุนจากการดำเนินงานต่อเงินกู้รวมอยู่ที่ระดับ 30.4% (ปรับอัตราส่วนให้เป็นตัวเลขเต็มปีโดยใช้ข้อมูลย้อนหลัง 12 เดือน) และอัตราส่วนกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายต่อดอกเบี้ยจ่ายอยู่ที่ 11.6 เท่าในไตรมาสแรกของปี 2562
สมมติฐานกรณีพื้นฐาน
• รายได้คาดว่าจะเติบโต 5% ต่อปีในช่วงปี 2562-2564
• อัตรากำไรจากการดำเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายของบริษัทคาดว่าจะอยู่ที่ระดับ 55%-57% ในช่วงปีประมาณการ
• งบการลงทุนจะอยู่ที่ระดับ 3,500 ล้านบาทต่อปี ในช่วงปี 2562-2563 และอยู่ที่ระดับ 1,050 ล้านบาทในปี 2564
แนวโน้มอันดับเครดิต
แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่” สะท้อนถึงความคาดหมายของทริสเรทติ้งว่าบริษัทจะสามารถดำเนินธุรกิจและสร้างกระแสเงินสดที่สม่ำเสมอต่อไป และคาดว่าบริษัทจะขยายธุรกิจโดยการก่อหนี้อย่างระมัดระวังและมีวินัย
ปัจจัยที่อาจทำให้อันดับเครดิตเปลี่ยนแปลง
การปรับเพิ่มอันดับเครดิตจะเกิดขึ้นได้ในกรณีที่บริษัทสามารถเพิ่มกระแสเงินสดจากการดำเนินงานได้เป็นอย่างมากโดยไม่ทำให้ฐานะการเงินอ่อนแอลง ในขณะที่การปรับลดอันดับเครดิตอาจเกิดจากการลงทุนเชิงรุกมากเกินไปจนทำให้เกิดภาระหนี้ที่สูงขึ้นจนส่งผลให้อัตราส่วนเงินกู้รวมต่อโครงสร้างเงินทุนสูงเกินกว่า 50% อย่างต่อเนื่อง
เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตที่เกี่ยวข้อง
- อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญและการปรับปรุงตัวเลขทางการเงิน, 5 กันยายน 2561
- วิธีการจัดอันดับเครดิตธุรกิจทั่วไป, 31 ตุลาคม 2550
บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) (EASTW)
อันดับเครดิตองค์กร: A+
อันดับเครดิตตราสารหนี้:
EASTW226A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ์ ไม่มีหลักประกัน 1,200 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2565 A+
EASTW256A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ์ ไม่มีหลักประกัน 1,200 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2568 A+
แนวโน้มอันดับเครดิต: Stable
บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด/ www.trisrating.com
ติดต่อ santaya@trisrating.com โทร. 0-2098-3000 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 24 191 ถ. สีลม กรุงเทพฯ 10500
? บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2562 ห้ามมิให้บุคคลใด ใช้ เปิดเผย ทำสำเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรือเก็บไว้เพื่อใช้ในภายหลังเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรือข้อมูลการจัดอันดับเครดิต ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน และไม่ว่าในรูปแบบ หรือลักษณะใดๆ หรือด้วยวิธีการใดๆ โดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ก่อน การจัดอันดับเครดิตนี้มิใช่คำแถลงข้อเท็จจริง หรือคำเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือตราสารหนี้ใดๆ แต่เป็นเพียงความเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงหรือความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้นั้นๆ หรือของบริษัทนั้นๆ โดยเฉพาะ ความเห็นที่ระบุในการจัดอันดับเครดิตนี้มิได้เป็นคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน หรือคำแนะนำในลักษณะอื่นใด การจัดอันดับและข้อมูลที่ปรากฏในรายงานใดๆ ที่จัดทำ หรือพิมพ์เผยแพร่โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้จัดทำขึ้นโดยมิได้คำนึงถึงความต้องการด้านการเงิน พฤติการณ์ ความรู้ และวัตถุประสงค์ของผู้รับข้อมูลรายใดรายหนึ่ง ดังนั้น ผู้รับข้อมูลควรประเมินความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้รับข้อมูลที่ใช้สำหรับการจัดอันดับเครดิตนี้จากบริษัทและแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เชื่อว่าเชื่อถือได้ ดังนั้น บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จึงไม่รับประกันความถูกต้อง ความเพียงพอ หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากความไม่ถูกต้อง ความไม่เพียงพอ หรือความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นั้น และจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือการละเว้นผลที่ได้รับหรือการกระทำใดๆโดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ รายละเอียดของวิธีการจัดอันดับเครดิตของ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เผยแพร่อยู่บน Website: http://www.trisrating.com/th/rating-information-th2/rating-criteria.html

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ