ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตหุ้นกู้มีการค้ำประกัน “LVMC Holdings Singapore” ที่ “BB+” และเปลี่ยนแนวโน้ม เป็น “Negative” จาก “Stable”

ข่าวหุ้น-การเงิน 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 13:52 น. —ทริส เรตติ้ง

ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตหุ้นกู้มีการค้ำประกันมูลค่า 25.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ที่ออกโดย LVMC Holdings Singapore Pte. Ltd. (LVMCS) ที่ระดับ “BB+” (LVMCS มีชื่อเดิมว่า Kolao Holdings Singapore Pte. Ltd. (KHS)) ในขณะเดียวกันทริสเรทติ้งยังลดแนวโน้มอันดับเครดิตของหุ้นกู้ดังกล่าวเป็น “Negative” หรือ “ลบ” จาก “Stable” หรือ “คงที่” ด้วย โดยแนวโน้มอันดับเครดิต “Negative” หรือ “ลบ” สะท้อนผลจากการที่ทริสเรทติ้งลดแนวโน้มอันดับเครดิตของ LVMC Holdings (LVMC หรือ “กลุ่ม”) ซึ่งเป็นผู้ค้ำประกันหุ้นกู้
หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการค้ำประกันแบบร่วมกันและแทนกันโดย LVMC และ Kolao Developing Co., Ltd. (KDC) ในการนี้ อันดับเครดิตหุ้นกู้ดังกล่าวจึงสะท้อนถึงคุณภาพเครดิตของ LVMC และ KDC ทั้งนี้ KDC เป็นบริษัทย่อยและถือหุ้นทั้งหมดโดย LVMC และจัดว่าเป็นบริษัทย่อยหลักของ LVMC ดังนั้น อันดับเครดิตของ KDC จึงเท่ากับอันดับเครดิตของ LVMC หรืออันดับเครดิตของกลุ่มนั่นเอง
ภายใต้สัญญาค้ำประกัน ทั้ง LVMC และ KDC จะให้การค้ำประกันแบบร่วมกันและแทนกันอย่างไม่มีเงื่อนไขและไม่สามารถ
เพิกถอนได้สำหรับหุ้นกู้ทั้งจำนวนซึ่งรวมถึงเงินต้นจำนวน 25.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ตลอดจนหนี้ดอกเบี้ยหุ้นกู้และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หุ้นกู้มีการค้ำประกันดังกล่าวได้รับการจัดชั้นให้อยู่ในระดับที่ไม่ต่ำกว่าหนี้ไม่มีประกันและไม่ด้อยสิทธิอื่น ๆ ของทั้ง LVMC และ KDC
LVMCS ก่อตั้งในปี 2556 ในฐานะเป็นบริษัทย่อยซึ่งถือหุ้นทั้งหมดโดย LVMC เพื่อดำเนินการจำหน่ายรถยนต์ในประเทศเมียนมาผ่านทางบริษัทย่อย เนื่องจากธุรกิจของ LVMCS ยังมีขนาดค่อนข้างเล็ก แหล่งที่มาของเงินสำหรับการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้จึงมาจากเงินต้นและดอกเบี้ยที่บริษัทจะได้รับจาก LVMC ภายใต้สัญญาเงินกู้ระหว่างกันของ LVMCS และ LVMC
แนวโน้มอันดับเครดิต
แนวโน้มอันดับเครดิต “Negative” หรือ “ลบ” สะท้อนถึงแนวโน้มอันดับเครดิตของ LVMC และ KDC โดยผลการดำเนินงานของกลุ่มในตลาดหลักลดลงอย่างมีนัยสำคัญและน่าจะใช้เวลาในการฟื้นตัวที่ยาวนานกว่าที่เคยคาดไว้ นอกจากนี้ การขยายธุรกิจไปยังประเทศอื่นที่กฎระเบียบยังอยู่ในช่วงการพัฒนาก็ทำให้ความเสี่ยงในการดำเนินงานของกลุ่มเพิ่มสูงขึ้นอีกด้วยแม้ว่ารายได้จะเพิ่มสูงขึ้นก็ตาม
ปัจจัยที่อาจทำให้อันดับเครดิตเปลี่ยนแปลง
อันดับเครดิตและ/หรือแนวโน้มอันดับเครดิตของหุ้นกู้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้หากอันดับเครดิตและ/หรือแนวโน้มอันดับเครดิตของผู้ค้ำประกันทั้ง 2 รายมีการเปลี่ยนแปลง
เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตที่เกี่ยวข้อง
- อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญและการปรับปรุงตัวเลขทางการเงิน, 5 กันยายน 2561
- วิธีการจัดอันดับเครดิตธุรกิจทั่วไป, 31 ตุลาคม 2550
LVMC Holdings Singapore Pte. Ltd. (LVMCS)
อันดับเครดิตตราสารหนี้:
KHS208A: หุ้นกู้มีการค้ำประกัน 25.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ไถ่ถอนปี 2563 BB+
แนวโน้มอันดับเครดิต: Negative
บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด/ www.trisrating.com
ติดต่อ santaya@trisrating.com  โทร. 0-2098-3000 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 24 191 ถ. สีลม กรุงเทพฯ 10500
? บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2562 ห้ามมิให้บุคคลใด ใช้ เปิดเผย ทำสำเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรือเก็บไว้เพื่อใช้ในภายหลังเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรือข้อมูลการจัดอันดับเครดิต ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน และไม่ว่าในรูปแบบ หรือลักษณะใดๆ หรือด้วยวิธีการใดๆ โดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ก่อน การจัดอันดับเครดิตนี้มิใช่คำแถลงข้อเท็จจริง หรือคำเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือตราสารหนี้ใดๆ แต่เป็นเพียงความเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงหรือความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้นั้นๆ หรือของบริษัทนั้นๆ โดยเฉพาะ ความเห็นที่ระบุในการจัดอันดับเครดิตนี้มิได้เป็นคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน หรือคำแนะนำในลักษณะอื่นใด การจัดอันดับและข้อมูลที่ปรากฏในรายงานใดๆ ที่จัดทำ หรือพิมพ์เผยแพร่โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้จัดทำขึ้นโดยมิได้คำนึงถึงความต้องการด้านการเงิน พฤติการณ์ ความรู้ และวัตถุประสงค์ของผู้รับข้อมูลรายใดรายหนึ่ง ดังนั้น ผู้รับข้อมูลควรประเมินความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้รับข้อมูลที่ใช้สำหรับการจัดอันดับเครดิตนี้จากบริษัทและแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เชื่อว่าเชื่อถือได้ ดังนั้น บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จึงไม่รับประกันความถูกต้อง ความเพียงพอ หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากความไม่ถูกต้อง ความไม่เพียงพอ หรือความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นั้น และจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือการละเว้นผลที่ได้รับหรือการกระทำใดๆโดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ รายละเอียดของวิธีการจัดอันดับเครดิตของ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เผยแพร่อยู่บน Website: http://www.trisrating.com/th/rating-information-th2/rating-criteria.html

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ