ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กร “ธ. ออมสิน” ที่ “AAA” แนวโน้ม “Stable”

ข่าวหุ้น-การเงิน Friday November 6, 2020 09:54 —ทริส เรตติ้ง

ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรของ ธนาคารออมสินที่ระดับ ?AAA? ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต ?Stable? หรือ ?คงที่? โดยอันดับเครดิตสะท้อนถึงสถานะทางกฎหมายของธนาคารในการเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่มีความเชื่องโยงกับรัฐบาลไทยในระดับสูงสุดและมีบทบาทที่สำคัญมากในการดำเนินนโยบายของภาครัฐ อันดับเครดิตยังคำนึงถึงการค้ำประกันข้อผูกพันทั้งหมดของธนาคารโดยรัฐบาล และความคาดหวังของทริสเรทติ้งว่ามีความเป็นไปได้สูงมากที่ธนาคารจะได้รับการสนับสนุนพิเศษจากรัฐบาลอย่างทันท่วงทีและเพียงพอในกรณีที่จำเป็น

ประเด็นสำคัญที่กำหนดอันดับเครดิต

มีความเชื่อมโยงกับรัฐบาลในระดับสูงสุด

การประเมินความเชื่อมโยงของธนาคารออมสินกับรัฐบาลในระดับสูงสุด คำนึงถึงการเป็นเจ้าของเพียงผู้เดียวของรัฐบาล การควบคุมอย่างเข้มงวดผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงโดยคณะรัฐมนตรี และประวัติการสนับสนุนทางการเงินอย่างต่อเนื่องจากรัฐบาล สถานะทางกฎหมายของธนาคารเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจซึ่งมีหน้าที่ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับนโยบายของภาครัฐ ปัจจุบันธนาคารอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)

นอกจากนี้ พ.ร.บ. ธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489 ระบุว่าข้อผูกพันทั้งหมดของธนาคารจะได้รับการค้ำประกันจากรัฐบาล ซึ่งประกอบด้วย เงินต้น ดอกเบี้ยเงินฝาก และการจ่ายชำระข้อผูกพันอื่น ๆ ธนาคารเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพียงแห่งเดียวที่รัฐบาลค้ำประกันข้อผูกพันทั้งหมดอย่างชัดเจน

มีบทบาทสำคัญมากต่อการดำเนินนโยบายของรัฐบาล

ทริสเรทติ้งคาดว่าธนาคารจะยังคงมีบทบาทสำคัญมากต่อการดำเนินนโยบายของรัฐบาลในการเป็นธนาคารเพื่อคนไทย ส่งเสริมนิสัยการออมและวินัยทางการเงินให้กับคนไทย และสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและการพัฒนาประเทศ โครงการของรัฐบาลที่ธนาคารดำเนินการตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลเป็นประจำทุกปีในบัญชีที่แยกออกมาต่างหาก โดยเรียกว่าบัญชีตามธุรกรรมนโยบายรัฐ

ในมุมมองของทริสเรทติ้ง บทบาทของธนาคารในการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลมีความสำคัญมากยิ่งขึ้นในช่วงที่เศรษฐกิจได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด 19) โดยธนาคารมีส่วนสำคัญในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินจากภาครัฐให้กับองค์กรขนาดเล็กและขนาดกลาง และอุตสาหกรรมหลักที่ได้รับผลกระทบ ธนาคารยังเสนอมาตรการผ่อนปรนต่าง ๆ สำหรับลูกค้ารายย่อยเพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบจากโรคโควิด 19 อีกด้วย

ภายใต้กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ 5 ปีของธนาคารในช่วงปี 2564-2568 ธนาคารจะยึดมั่นในพันธกิจ ด้วยปณิธานในการมุ่งสู่การเป็น ?ธนาคารเพื่อสังคม? เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมในสังคม ทำให้ธนาคารมีความแตกต่างจากธนาคารพาณิชย์อื่นตรงที่ไม่ได้มุ่งหวังสร้างกำไรสูงสุด

ได้รับการสนับสนุนพิเศษจากรัฐบาลหากมีความจำเป็น

อันดับเครดิตยังคงสะท้อนการประเมินของทริสเรทติ้งว่ามีความเป็นไปได้สูงมากที่ธนาคารจะได้รับการสนับสนุนพิเศษจากรัฐบาลอย่างทันท่วงทีและเพียงพอหากมีความจำเป็น การประเมินของทริสเรทติ้งคำนึงถึงความเชื่อมโยงระหว่างธนาคารกับรัฐบาลในระดับสูงสุดและบทบาทที่สำคัญมากต่อการดำเนินนโยบายของรัฐบาล การเพิ่มทุนของธนาคารสามารถทำได้โดยการจัดสรรเงินทุนจากเงินกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ งบประมาณรายจ่ายประจำปี หรือจากแหล่งอื่นของรัฐที่ได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี อย่างไรก็ตามทริสเรทติ้งมองว่าธนาคารยังไม่ต้องการการสนับสนุนพิเศษจากรัฐบาลในอนาคตอันใกล้เนื่องจากธนาคารมีฐานะเงินทุนเพียงพอ ในอนาคตทริสเรทติ้งคาดว่าการเชื่อมโยงที่สำคัญของธนาคารออมสินกับรัฐบาลและบทบาทเชิงนโยบายที่สำคัญจะยังคงไม่เปลี่ยนแปลง

เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและมีความแข็งแกร่งในธุรกิจธนาคารเพื่อลูกค้ารายย่อย

ธนาคารเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ในแง่ของขนาดสินทรัพย์ สินทรัพย์รวมของธนาคารอยู่ที่ 2.8 ล้านล้านบาท ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2562 เทียบได้กับธนาคารพาณิชย์ 5 อันดับแรกที่ถูกจัดให้เป็นธนาคารที่มีความสำคัญเชิงระบบ (D-SIB) ในขณะเดียวกันธนาคารมีส่วนแบ่งการตลาดในส่วนของสินเชื่ออยู่ที่ 11.1% เมื่อเทียบกับธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจในประเทศไทย สินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐและรัฐวิสาหกิจคิดเป็น 35.9% และ 37.8% ของสินเชื่อทั้งหมดของธนาคาร ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2562 และสิ้นเดือนมิถุนายน 2563 ตามลำดับ

ธนาคารมีความแข็งแกร่งในธุรกิจธนาคารเพื่อลูกค้ารายย่อย โดย ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2563 ธนาคารมีฐานลูกค้าจำนวนมากถึง 22 ล้านราย ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2562 ส่วนแบ่งตลาดในส่วนของเงินฝากของธนาคารอยู่ที่ 11.9% ซึ่งสูงเป็นอันดับ 2 ของธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจในประเทศไทย ลูกค้าของธนาคารมากกว่า 60% อยู่ในกลุ่มผู้มีรายได้น้อย โดยมีเครือข่ายสาขาที่กว้างขวางในต่างจังหวัดและมีช่องทางดิจิทัลที่กำลังได้รับความนิยม ด้วยเครือข่ายที่แข็งแรงทั่วประเทศ ธนาคารจึงสามารถเป็นช่องทางในการให้บริการทางการเงินที่ครอบคลุม

แนวโน้มอันดับเครดิต

แนวโน้มอันดับเครดิต ?Stable? หรือ ?คงที่? สะท้อนการคาดการณ์ของทริสเรทติ้งว่าธนาคารจะยังคงรักษาความเชื่อมโยงกับรัฐบาลในระดับสูงสุดและสถานะทางกฎหมายในฐานะสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่มีพันธกิจสำคัญในการดำเนินนโยบายของภาครัฐ

ปัจจัยที่อาจทำให้อันดับเครดิตเปลี่ยนแปลง

ทริสเรทติ้งอาจปรับอันดับเครดิตและ/หรือแนวโน้มอับดับเครดิตของธนาคารลดลง หากมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญของนโยบายของรัฐบาลที่มีผลกระทบต่อบทบาทที่สำคัญต่อการดำเนินนโยบายของรัฐบาลหรือความเชื่อมโยงในระดับสูงสุดระหว่างรัฐบาลและธนาคาร

เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตที่เกี่ยวข้อง

- เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตองค์กรที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐ, 30 กรกฎาคม 2563

ธนาคารออมสิน (GSB)

อันดับเครดิตองค์กร: AAA

แนวโน้มอันดับเครดิต: Stable

บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด/ www.trisrating.com
ติดต่อ santaya@trisrating.com โทร. 0-2098-3000 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 24 191 ถ. สีลม กรุงเทพฯ 10500
? บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2563 ห้ามมิให้บุคคลใด ใช้ เปิดเผย ทำสำเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรือเก็บไว้เพื่อใช้ในภายหลังเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรือข้อมูลการจัดอันดับเครดิต ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน และไม่ว่าในรูปแบบ หรือลักษณะใดๆ หรือด้วยวิธีการใดๆ โดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ก่อน การจัดอันดับเครดิตนี้มิใช่คำแถลงข้อเท็จจริง หรือคำเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือตราสารหนี้ใดๆ แต่เป็นเพียงความเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงหรือความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้นั้นๆ หรือของบริษัทนั้นๆ โดยเฉพาะ ความเห็นที่ระบุในการจัดอันดับเครดิตนี้มิได้เป็นคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน หรือคำแนะนำในลักษณะอื่นใด การจัดอันดับและข้อมูลที่ปรากฏในรายงานใดๆ ที่จัดทำ หรือพิมพ์เผยแพร่โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้จัดทำขึ้นโดยมิได้คำนึงถึงความต้องการด้านการเงิน พฤติการณ์ ความรู้ และวัตถุประสงค์ของผู้รับข้อมูลรายใดรายหนึ่ง ดังนั้น ผู้รับข้อมูลควรประเมินความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้รับข้อมูลที่ใช้สำหรับการจัดอันดับเครดิตนี้จากบริษัทและแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เชื่อว่าเชื่อถือได้ ดังนั้น บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จึงไม่รับประกันความถูกต้อง ความเพียงพอ หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากความไม่ถูกต้อง ความไม่เพียงพอ หรือความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นั้น และจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือการละเว้นผลที่ได้รับหรือการกระทำใดๆโดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ รายละเอียดของวิธีการจัดอันดับเครดิตของ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เผยแพร่อยู่บน Website: http://www.trisrating.com/th/rating-information-th2/rating-criteria.html

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ