ทริสเรทติ้งมองอันดับเครดิต “CPALL” และ “CPF” ยังไม่ได้รับผลกระทบทันทีจากธุรกรรมการโอนกิจการทั้งหมดของ “บ. ซี.พี.รีเทล โฮลดิ้ง” ให้กับ “บ. สยามแม็คโคร”

ข่าวหุ้น-การเงิน Monday September 6, 2021 10:46 —ทริส เรตติ้ง

ทริสเรทติ้งมีมุมมองต่อธุรกรรมการโอนกิจการทั้งหมดของ บริษัท ซี.พี.รีเทล โฮลดิ้ง จำกัด (CPRH) ให้กับ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) (MAKRO) ยังไม่ส่งผลกระทบทันทีต่ออันดับเครดิตของ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL) และ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (CPF)

คณะกรรมการของ บริษัทซีพี ออลล์ และบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารได้ออกประกาศมติเห็นชอบในการโอนกิจการทั้งหมดที่ดำเนินธุรกิจค้าปลีก Lotus?s Stores ในประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย ของบริษัทซี.พี.รีเทล โฮลดิ้ง ให้กับบริษัทสยามแม็คโคร

จากธุรกรรมการโอนกิจการทั้งหมดดังกล่าว บริษัทสยามแม็คโครจะออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 5,010,323,500 หุ้น ในราคาเสนอขาย 43.50 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 217,949,072,250 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทซี.พี.รีเทล โฮลดิ้งตามสัดส่วนการถือหุ้น ภายหลังจากธุรกรรมดังกล่าว ทางบริษัทซี.พี.รีเทล โฮลดิ้งจะดำเนินการจดทะเบียนเลิกบริษัท ทั้งนี้ การโอนกิจการทั้งหมดในครั้งนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทซีพี ออลล์ และบริษัทสยามแม็คโคร ในช่วงเดือนตุลาคม 2564

ปัจจุบันบริษัทซี.พี.รีเทล โฮลดิ้งมีผู้ถือหุ้นจำนวน 3 ราย ประกอบด้วย 1) บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) 2) บริษัท ซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด (CPM) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารถือหุ้นร้อยละ 99.99 และ 3) บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด (CPH) โดยบริษัทซีพี ออลล์ และบริษัทเจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง ถือหุ้นในบริษัทซี.พี.

รีเทล โฮลดิ้งในสัดส่วนเท่ากันที่ร้อยละ 40 ในขณะที่บริษัทซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่งถือหุ้นในสัดส่วนที่เหลือร้อยละ 20

ทริสเรทติ้งมีมุมมองว่าการทำธุรกรรมครั้งนี้เป็นการปรับโครงสร้างการถือหุ้น โดยเป็นการรวมธุรกิจค้าปลีกภายใต้กลุ่ม

ซีพี ภายหลังการปรับโครงสร้างการถือหุ้นดังกล่าว บริษัทซีพี ออลล์จะมีสัดส่วนการลงทุนในบริษัทสยามแม็คโครลดลงจากเดิมร้อยละ 93 เหลือร้อยละ 66 ในขณะเดียวกัน รายการดังกล่าวจะส่งผลให้บริษัทซีพี ออลล์ จะต้องรวมรายการสินทรัพย์/หนี้สิน และกระแสเงินสดจากธุรกิจ Lotus?s Store เข้ามาในงบการเงินของบริษัทผ่านทางการรวมงบการเงินของบริษัทสยามแม็คโคร ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทซีพี ออลล์ มีขนาดงบดุลที่ใหญ่ขึ้น ซึ่งหมายรวมถึงภาระหนี้ที่เพิ่มมากขึ้น ตลอดจนกระแสเงินสดที่เพิ่มขึ้นเช่นกัน ทั้งนี้ ทริสเรทติ้งประเมินว่า อัตราส่วนหนี้สินทางการเงินต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายของบริษัทซีพี ออลล์จะยังไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

สำหรับบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร การปรับโครงสร้างการถือหุ้นครั้งนี้จะส่งผลให้จากเดิมที่ถือหุ้นร้อยละ 20 ในบริษัทซี.พี.รีเทล โฮลดิ้ง เปลี่ยนเป็นการถือหุ้นร้อยละ 10 ในบริษัทสยามแม็คโคร ซึ่งรวมธุรกิจ Lotus?s เข้ามาด้วย ทั้งนี้

ทริสเรทติ้งมีมุมมองว่าธุรกรรมครั้งนี้จะไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อสถานะการเงินของบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร

นอกจากนี้ บริษัทสยามแม็คโครมีแผนจะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไป โดยบริษัท

ซีพี ออลล์ และบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารผ่านทางบริษัทซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่ง และบริษัทเจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้งจะนำหุ้นของบริษัทสยามแม็คโครบางส่วนมาร่วมจำหน่ายพร้อมกันด้วย เพื่อเป็นไปตามกฎของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องการกระจายการถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อย ทั้งนี้ ทริสเรทติ้งมีมุมมองว่าหากการระดมทุนและเสนอขายหุ้นดังกล่าวประสบความสำเร็จ และนำเงินที่ได้จากการระดมทุนมาลดภาระหนี้สินของบริษัทซีพี ออลล์ และบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร ก็จะส่งผลเชิงบวกต่อสถานะการเงินของทั้งสองบริษัท

ปัจจุบันบริษัทซีพี ออลล์ และบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารได้รับการจัดอันดับเครดิตองค์กรที่ระดับ ?A+? ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต ?Stable? หรือ ?คงที่? จากทริสเรทติ้ง

TRIS Rating Co., Ltd./www.trisrating.com
Contact: santaya@trisrating.com, Tel: 0-2098-3000/Silom Complex Building, 24th Floor, 191 Silom Road, Bangkok 10500, Thailand
? Copyright 2021, TRIS Rating Co., Ltd. All rights reserved. Any unauthorized use, disclosure, copying, republication, further transmission, dissemination, redistribution, or storing for subsequent use for any purpose, in whole or in part, in any form or manner or by any means whatsoever, by any person, of the credit rating reports or information is prohibited, without the prior written permission of TRIS Rating Co., Ltd. The credit rating is not a statement of fact or a recommendation to buy, sell or hold any debt instruments. It is an expression of opinion regarding credit risks for that instrument or particular company. The opinion expressed in the credit rating does not represent investment or other advice and should therefore not be construed as such. Any rating and information contained in any report written or published by TRIS Rating has been prepared without taking into account any recipient?s particular financial needs, circumstances, knowledge and objectives. Therefore, a recipient should assess the appropriateness of such information before making an investment decision based on this information. Information used for the rating has been obtained by TRIS Rating from the company and other sources believed to be reliable. Therefore, TRIS Rating does not guarantee the accuracy, adequacy, or completeness of any such information and will accept no liability for any loss or damage arising from any inaccuracy, inadequacy or incompleteness. Also, TRIS Rating is not responsible for any errors or omissions, the result obtained from, or any actions taken in reliance upon such information. All methodologies used can be found at http://www.trisrating.com/en/rating_information/rating_criteria.html.

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ