ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กร “บล. คันทรี่ กรุ๊ป” ที่ “BBB-” แนวโน้ม “Stable”

ข่าวหุ้น-การเงิน Monday October 18, 2021 15:43 —ทริส เรตติ้ง

ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรของ บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ ?BBB-? ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต ?Stable? หรือ ?คงที่? โดยอันดับเครดิตดังกล่าวสะท้อนถึงสถานะของบริษัทที่เป็นบริษัทลูกหลัก (Core Subsidiary) ของ บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ในการนี้ อันดับเครดิตของ บล. คันทรี่กรุ๊ป อยู่ในระดับเดียวกับอันดับเครดิตองค์กรของบริษัทคันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (ได้รับอันดับเครดิต ?BBB-/Stable? จากทริสเรทติ้ง) ซึ่งเป็นไปตาม ?เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตกลุ่มธุรกิจ? ของทริสเรทติ้ง

ประเด็นสำคัญที่กำหนดอันดับเครดิต

เป็นบริษัทลูกหลักของบริษัทคันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์

ทริสเรทติ้งประเมินว่า บล. คันทรี่กรุ๊ป มีสถานะเป็นบริษัทย่อยหลักของบริษัทคันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ เนื่องจากบริษัทเป็นบริษัทลูกที่เป็นผู้ดำเนินธุรกิจเพียงรายเดียวของบริษัทคันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ โดยบริษัทมีส่วนแบ่งรายได้ต่อกลุ่มอยู่ที่ระดับ 87.5% ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2564 และที่ระดับ 91.2% ในปี 2563 อีกทั้งบริษัทแม่ยังเป็นผู้กำหนดและควบคุมดูแลการดำเนินงาน ตลอดจนนโยบายในการดำเนินธุรกิจ และนโยบายการลงทุนและการบริหารความเสี่ยงของบริษัทอย่างใกล้ชิดโดยผ่านตัวแทนกรรมการบริษัทด้วย ทริสเรทติ้งถือว่า บล. คันทรี่กรุ๊ป มีความเชื่อมโยงโดยตรงกับชื่อเสียงของกลุ่มจากการใช้ชื่อทางการค้าในชื่อเดียวกัน ทริสเรทติ้งเชื่อว่าบริษัทจะยังคงดำรงสถานะในการเป็นบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลักของกลุ่มต่อไปในอนาคตอันใกล้จากการขยายธุรกิจของบริษัทอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างส่วนแบ่งรายได้ที่มีนัยสำคัญสำหรับกลุ่ม โดยแผนของผู้บริหารที่จะขยายธุรกิจของบริษัทไปสู่ธุรกิจใหม่ๆ เช่น สินทรัพย์ดิจิทัลนั้นหากประสบความสำเร็จก็จะสามารถเสริมความสำคัญของบริษัทที่มีต่อกลุ่มได้

ผลการดำเนินงานที่พัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง

สถานะทางการแข่งขันในธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่ปรับตัวดีขึ้นยังคงส่งเสริมผลการดำเนินงานทางการเงินที่แข็งแกร่งให้แก่บริษัทในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นไปตามความคาดหวังและเป้าหมายทางกลยุทธ์ของกลุ่มที่มีต่อบริษัท โดยบริษัทมีส่วนแบ่งรายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ รายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์ของบริษัทเพิ่มขึ้น 35% ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2564 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนและเพิ่มขึ้นที่ระดับ 74% ในปี 2563 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปี 2562

ได้รับการสนับสนุนทางการเงินอย่างต่อเนื่อง

สถานะของบริษัทที่มีต่อกลุ่มนั้นมีปัจจัยส่งเสริมจากการได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากกลุ่ม โดยบริษัทคันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ให้การสนับสนุนทางด้านเงินทุนแก่บริษัทในรูปของการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิจำนวนทั้งสิ้น 750 ล้านบาท ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2564 อีกทั้งบริษัทยังมีวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการดำเนินงานอีกด้วย โดย ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2564 บริษัทมีวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินทั้งสิ้นจำนวน 1.4 พันล้านบาท โดยประมาณ 85% ของวงเงินดังกล่าวยังไม่มีการเบิกใช้

สมมติฐานกรณีพื้นฐาน

สมมติฐานกรณีพื้นฐานของทริสเรทติ้งตั้งอยู่บนความคาดหมายที่บริษัทจะยังคงดำรงสถานะในการเป็นบริษัทลูกหลักของบริษัทคันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ต่อไป

แนวโน้มอันดับเครดิต

แนวโน้มอันดับเครดิต ?Stable? หรือ ?คงที่? สะท้อนการคาดการณ์ของทริสเรทติ้งว่าบริษัทจะยังคงรักษาสถานะในการเป็นบริษัทลูกหลักของบริษัทคันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ และจะยังคงมีสัดส่วนรายได้และกำไรสุทธิที่คิดเป็นนัยสำคัญต่อกลุ่มต่อไป

ปัจจัยที่อาจทำให้อันดับเครดิตเปลี่ยนแปลง

อันดับเครดิตและ/หรือแนวโน้มอันดับเครดิตของบริษัทจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามอันดับเครดิตและ/หรือแนวโน้มอันดับเครดิตของบริษัทคันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ทั้งนี้ อันดับเครดิตองค์กรของบริษัทอาจได้รับการปรับลดลงหากทริสเรทติ้งเห็นว่าสถานะในการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทที่มีต่อบริษัทคันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ นั้นลดน้อยถอยลง

เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตที่เกี่ยวข้อง

- เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตกลุ่มธุรกิจ, 13 มกราคม 2564

บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (CGS)

อันดับเครดิตองค์กร: BBB-

แนวโน้มอันดับเครดิต: Stable

บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด/ www.trisrating.com
ติดต่อ santaya@trisrating.com โทร. 0-2098-3000 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 24 191 ถ. สีลม กรุงเทพฯ 10500
? บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2564 ห้ามมิให้บุคคลใด ใช้ เปิดเผย ทำสำเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรือเก็บไว้เพื่อใช้ในภายหลังเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรือข้อมูลการจัดอันดับเครดิต ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน และไม่ว่าในรูปแบบ หรือลักษณะใดๆ หรือด้วยวิธีการใดๆ โดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ก่อน การจัดอันดับเครดิตนี้มิใช่คำแถลงข้อเท็จจริง หรือคำเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือตราสารหนี้ใดๆ แต่เป็นเพียงความเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงหรือความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้นั้นๆ หรือของบริษัทนั้นๆ โดยเฉพาะ ความเห็นที่ระบุในการจัดอันดับเครดิตนี้มิได้เป็นคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน หรือคำแนะนำในลักษณะอื่นใด การจัดอันดับและข้อมูลที่ปรากฏในรายงานใดๆ ที่จัดทำ หรือพิมพ์เผยแพร่โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้จัดทำขึ้นโดยมิได้คำนึงถึงความต้องการด้านการเงิน พฤติการณ์ ความรู้ และวัตถุประสงค์ของผู้รับข้อมูลรายใดรายหนึ่ง ดังนั้น ผู้รับข้อมูลควรประเมินความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้รับข้อมูลที่ใช้สำหรับการจัดอันดับเครดิตนี้จากบริษัทและแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เชื่อว่าเชื่อถือได้ ดังนั้น บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จึงไม่รับประกันความถูกต้อง ความเพียงพอ หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากความไม่ถูกต้อง ความไม่เพียงพอ หรือความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นั้น และจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือการละเว้นผลที่ได้รับหรือการกระทำใดๆโดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ รายละเอียดของวิธีการจัดอันดับเครดิตของ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เผยแพร่อยู่บน Website: http://www.trisrating.com/th/rating-information-th2/rating-criteria.html

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ