ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตหุ้นกู้มีการค้ำประกัน “KNM” ที่ “AAA” แนวโน้ม “Stable”

ข่าวหุ้น-การเงิน Thursday October 28, 2021 18:02 —ทริส เรตติ้ง

ประเด็นสำคัญที่กำหนดอันดับเครดิต

อันดับเครดิตหุ้นกู้มีการค้ำประกันของ KNM สะท้อนถึงอันดับเครดิตของผู้ค้ำประกันคือ CGIF ซึ่งภายใต้สัญญาการค้ำประกันดังกล่าว CGIF จะให้การค้ำประกันแบบไม่มีเงื่อนไขและไม่สามารถเพิกถอนได้โดยครอบคลุมมูลค่าเงินต้นและดอกเบี้ยของหุ้นกู้มีการค้ำประกันดังกล่าวเต็มจำนวน ทั้งนี้ ภาระผูกพันของผู้ค้ำประกันภายใต้สัญญาการค้ำประกันนี้จะมีลำดับของสิทธิเรียกร้องเท่าเทียมกับหนี้ไม่มีประกันและไม่ด้อยสิทธิอื่น ๆ ของผู้ค้ำประกัน

ในการพิจารณาอันดับเครดิตหุ้นกู้มีการค้ำประกันของ KNM นั้นยังคำนึงถึงเงื่อนไขความเสี่ยงของหุ้นกู้ซึ่งทริสเรทติ้งคาดการณ์ว่ามีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก ดังต่อไปนี้

? ความเสี่ยงจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ที่อาจใช้สิทธิเรียกชำระเงินคืนก่อนถึงกำหนด (Payment Acceleration Risk): ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สามารถใช้สิทธิเรียกชำระเงินคืนก่อนถึงกำหนดได้ในกรณีที่มีเหตุผิดนัดชำระหนี้ (Event of Default) เกิดขึ้นโดยที่ไม่ใช่กรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถจ่ายชำระหนี้ (Non-payment) อย่างไรก็ตาม หุ้นกู้นี้จะไม่ได้รับการค้ำประกันจาก CGIF อีกต่อไปหากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ใช้สิทธิเรียกชำระเงินคืนก่อนถึงกำหนดดังกล่าว

? ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk): ผู้ถือหุ้นกู้อาจไม่ได้รับการจ่ายดอกเบี้ยหรือเงินต้นในรูปของเงินบาทหาก CGIF พิจารณาแล้วเห็นว่าการชำระเงินเป็นสกุลเงินบาทไม่สามารถกระทำได้ โดยในกรณีดังกล่าว CGIF อาจเลือกชำระเงินเป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ หรือเป็นเงินสกุลอื่นในมูลค่าเทียบเท่าแทน

? อันดับเครดิตสะท้อนถึงสถานะของ CGIF ที่เป็นองค์การระหว่างประเทศ (Supranational Institution) ซึ่งได้รับการจัดตั้งขึ้นโดยรัฐบาลของกลุ่มประเทศอาเซียนกับประเทศนอกกลุ่มอาเซียนอีก 3 ประเทศ (ASEAN+3) และ ADB ซึ่งรวมเรียกว่า ?กลุ่มผู้ร่วมทุน? (Contributors) นอกจากนี้ อันดับเครดิตยังสะท้อนถึงความแข็งแกร่งของโครงสร้างทางธุรกิจและนโยบายการบริหารความเสี่ยงเชิงอนุรักษ์นิยมของ CGIF โดยที่การประเมินอันดับเครดิตยังพิจารณาถึงผลการดำเนินงานที่ค่อนข้างสั้นและความท้าทายในการขยายธุรกิจของ CGIF ด้วย

แนวโน้มอันดับเครดิต

อันดับเครดิตและแนวโน้มอันดับเครดิตหุ้นกู้มีการค้ำประกันของ KNM สะท้อนถึงคุณภาพเครดิตของผู้ค้ำประกันคือ CGIF แต่เพียงประการเดียวเท่านั้น

ปัจจัยที่อาจทำให้อันดับเครดิตเปลี่ยนแปลง

อันดับเครดิตหุ้นกู้มีการค้ำประกันของ KNM อาจเปลี่ยนแปลงได้หากอันดับเครดิตของผู้ค้ำประกันคือ CGIF เปลี่ยนแปลงไป

เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตที่เกี่ยวข้อง

- เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้, 15 มิถุนายน 2564

- วิธีการจัดอันดับเครดิตธุรกิจทั่วไป, 26 กรกฎาคม 2562

KNM Group Berhad (KNM)

อันดับเครดิตตราสารหนี้:

KNM21NA: หุ้นกู้มีการค้ำประกัน 2,780 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2564 AAA

แนวโน้มอันดับเครดิต: Stable

บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด/ www.trisrating.com
ติดต่อ santaya@trisrating.com โทร. 0-2098-3000 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 24 191 ถ. สีลม กรุงเทพฯ 10500
? บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2564 ห้ามมิให้บุคคลใด ใช้ เปิดเผย ทำสำเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรือเก็บไว้เพื่อใช้ในภายหลังเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรือข้อมูลการจัดอันดับเครดิต ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน และไม่ว่าในรูปแบบ หรือลักษณะใดๆ หรือด้วยวิธีการใดๆ โดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ก่อน การจัดอันดับเครดิตนี้มิใช่คำแถลงข้อเท็จจริง หรือคำเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือตราสารหนี้ใดๆ แต่เป็นเพียงความเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงหรือความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้นั้นๆ หรือของบริษัทนั้นๆ โดยเฉพาะ ความเห็นที่ระบุในการจัดอันดับเครดิตนี้มิได้เป็นคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน หรือคำแนะนำในลักษณะอื่นใด การจัดอันดับและข้อมูลที่ปรากฏในรายงานใดๆ ที่จัดทำ หรือพิมพ์เผยแพร่โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้จัดทำขึ้นโดยมิได้คำนึงถึงความต้องการด้านการเงิน พฤติการณ์ ความรู้ และวัตถุประสงค์ของผู้รับข้อมูลรายใดรายหนึ่ง ดังนั้น ผู้รับข้อมูลควรประเมินความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้รับข้อมูลที่ใช้สำหรับการจัดอันดับเครดิตนี้จากบริษัทและแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เชื่อว่าเชื่อถือได้ ดังนั้น บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จึงไม่รับประกันความถูกต้อง ความเพียงพอ หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากความไม่ถูกต้อง ความไม่เพียงพอ หรือความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นั้น และจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือการละเว้นผลที่ได้รับหรือการกระทำใดๆโดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ รายละเอียดของวิธีการจัดอันดับเครดิตของ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เผยแพร่อยู่บน Website: http://www.trisrating.com/th/rating-information-th2/rating-criteria.html

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ