ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตตราสารที่มีโครงสร้างซับซ้อน “บ. ดีเอดี เอสพีวี” ที่ “AAA(sf)”

ข่าวหุ้น-การเงิน Tuesday November 30, 2021 09:32 —ทริส เรตติ้ง

ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตหุ้นกู้มูลค่ารวม 1.65 หมื่นล้านบาทของ บริษัท ดีเอดี เอสพีวี จำกัด (เอสพีวี หรือ ผู้ออกตราสาร) ที่ระดับ ?AAA(sf)? โดยอันดับเครดิตสะท้อนความน่าเชื่อถือของกรมธนารักษ์ (ผู้เช่า) ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงการคลังในฐานะที่เป็นผู้เช่าเพียงรายเดียวของศูนย์ราชการของกรุงเทพมหานคร (ศูนย์ราชการ) นอกจากนี้ อันดับเครดิตยังสะท้อนถึงความแน่นอนของกระแสเงินสดที่จะได้รับจากรายได้ค่าเช่าและค่าบริการต่าง ๆ จากกรมธนารักษ์ รวมถึงความเสี่ยงที่ค่อนข้างต่ำในการกู้ยืมเงินเพื่อทดแทนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดชำระอีกด้วย

ประเด็นสำคัญที่กำหนดอันดับเครดิต

คุณภาพเครดิตที่แข็งแกร่งของผู้เช่าเพียงรายเดียวของศูนย์ราชการ

อันดับเครดิตหุ้นกู้สะท้อนสถานะเครดิตของกรมธนารักษ์ซึ่งเป็นผู้เช่าเพียงรายเดียวของศูนย์ราชการ โดยกรมธนารักษ์เป็นหน่วยงานของรัฐบาลไทย ดังนั้นสถานะเครดิตของกรมธนารักษ์จึงสะท้อนถึงความแข็งแกร่งด้านเครดิตของรัฐบาลไทยด้วยเช่นกัน

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2547 เห็นชอบให้กรมธนารักษ์เป็นตัวแทนหน่วยงานราชการอื่น ๆ ในการของบประมาณเพื่อใช้ในการเช่าพื้นที่ศูนย์ราชการจาก บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) เป็นระยะเวลา 30 ปีโดยเริ่มตั้งแต่ปี 2551

ความแน่นอนของกระแสเงินสดที่ได้รับจากรายได้ค่าเช่าและค่าบริการต่าง ๆ จากกรมธนารักษ์

ภายใต้สัญญาเช่าพื้นที่อาคารนั้นไม่อนุญาตให้กรมธนารักษ์ยกเลิกสัญญาเช่าดังกล่าวได้ตราบใดที่หุ้นกู้ที่ออกภายใต้โครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์นี้หรือหุ้นกู้ใหม่ที่ออกเพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมนั้นยังไม่ได้รับการไถ่ถอนโดยสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตลอดอายุสัญญาเช่าแม้ว่า ธพส. จะไม่สามารถดูแลอาคารให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ กรมธนารักษ์ก็ยังคงต้องชำระค่าเช่าและค่าบริการต่าง ๆ เต็มจำนวนตามเวลาที่กำหนด

งบประมาณจำนวน 8.21 หมื่นล้านบาทสำหรับค่าเช่าและค่าบริการตลอดอายุสัญญาเช่า 30 ปีซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2549 ถือเป็นงบผูกพันและจะมีการจัดสรรให้แก่กรมธนารักษ์เป็นรายปีตามที่ระบุไว้ในสัญญาโดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีอีก อย่างไรก็ตาม จำนวนของงบประมาณดังกล่าวจะต้องผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาทุกปี โดยทั่วไปแล้ว กระบวนการจัดสรรงบประมาณประจำปีจะได้รับการพิจารณาเสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายนของทุกปี หากกระบวนการพิจารณาให้ความเห็นชอบงบประมาณล่าช้ากว่าปกติ กรมธนารักษ์ก็สามารถเบิกงบประมาณเพื่อนำมาชำระค่าเช่าและค่าบริการโดยอ้างอิงจำนวนเงินจากงบประมาณที่ได้รับในปีก่อนหน้าได้

สำหรับในปีนี้ สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้พิจารณาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ไปเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2564 และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 โดยเอสพีวีได้รับชำระเงินจากกรมธนารักษ์เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564

ความเสี่ยงในการกู้ใหม่มีค่อนข้างต่ำ

ในปี 2568 เอสพีวีจะต้องกู้ยืมเงินเพื่อนำมาทดแทนหุ้นกู้มูลค่าราว 1.07 หมื่นล้านบาทที่จะครบกำหนดไถ่ถอน โดยกระแสเงินสดรับของเอสพีวีในส่วนของค่าเช่าและค่าบริการ (หลังจากหักภาษี ณ ที่จ่าย) ในช่วงปี 2568-2580 จะอยู่ที่จำนวนทั้งสิ้นประมาณ 3.6 หมื่นล้านบาทซึ่งน่าจะเพียงพอสำหรับชำระคืนหนี้เงินกู้ใหม่จำนวน 1.07 หมื่นล้านบาท โดยที่หากเงินกู้ใหม่มีการทยอยคืนเงินต้นด้วยกระแสเงินสดดังกล่าวก็น่าจะเพียงพอที่จะรองรับการกู้ยืมใหม่ที่อัตราดอกเบี้ยสูงถึง 23% ได้โดยอยู่ภายใต้สมมติฐานที่เอสพีวีจะรักษากระแสเงินสดในบัญชีเงินสำรองกรณีทั่วไปและบัญชีเงินสำรองเพื่อรักษาสภาพคล่องไว้ตามเดิม ดังนั้น เอสพีวีจึงไม่น่าจะมีปัญหาในการกู้ยืมเงินใหม่เพื่อนำมาทดแทนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดชำระในปี 2568 แต่อย่างใด

ปัจจัยที่อาจทำให้อันดับเครดิตเปลี่ยนแปลง

ภายใต้ธุรกรรมนี้ อันดับเครดิตหุ้นกู้สะท้อนถึงความน่าเชื่อถือของผู้เช่าคือกรมธนารักษ์ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐบาลที่เช่าพื้นที่ศูนย์ราชการแต่เพียงรายเดียว โดยเงื่อนไขของธุรกรรมดังกล่าวระบุว่า กรมธนารักษ์มีภาระผูกพันที่จะต้องชำระค่าเช่าและค่าบริการเป็นรายปีตามที่กำหนดไว้เป็นระยะเวลา 30 ปีโดยไม่คำนึงถึงสภาพของอาคาร ดังนั้น อันดับเครดิตจะได้รับการปรับลดลงเฉพาะในกรณีที่กรมธนารักษ์ไม่ปฏิบัติตามสัญญาเช่าที่กรมธนารักษ์ได้ทำไว้กับ ธพส. เท่านั้น ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวไม่น่าจะเกิดขึ้นกับธุรกรรมนี้

เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตที่เกี่ยวข้อง

- เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ที่มีโครงสร้างซับซ้อน, 10 พฤศจิกายน 2564

หมายเหตุ

ผู้ออกตราสารไม่ได้แจ้งให้ทริสเรทติ้งทราบแต่อย่างใดว่าผู้ออกตราสารได้มีการเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้ตามที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ให้แก่สาธารณชนหรือข้อมูลดังกล่าวยังคงเป็นความลับหรือไม่

บริษัท ดีเอดี เอสพีวี จำกัด (DAD SPV)

อันดับเครดิตตราสารหนี้:

DAD25NA: ตราสารที่มีโครงสร้างซับซ้อน 5,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2568 AAA(sf)

DAD25NB: ตราสารที่มีโครงสร้างซับซ้อน 6,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2568 AAA(sf)

DAD25NC: ตราสารที่มีโครงสร้างซับซ้อน 5,499.90 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2568 AAA(sf)

บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด/ www.trisrating.com
ติดต่อ santaya@trisrating.com โทร. 0-2098-3000 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 24 191 ถ. สีลม กรุงเทพฯ 10500
? บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2564 ห้ามมิให้บุคคลใด ใช้ เปิดเผย ทำสำเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรือเก็บไว้เพื่อใช้ในภายหลังเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรือข้อมูลการจัดอันดับเครดิต ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน และไม่ว่าในรูปแบบ หรือลักษณะใดๆ หรือด้วยวิธีการใดๆ โดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ก่อน การจัดอันดับเครดิตนี้มิใช่คำแถลงข้อเท็จจริง หรือคำเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือตราสารหนี้ใดๆ แต่เป็นเพียงความเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงหรือความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้นั้นๆ หรือของบริษัทนั้นๆ โดยเฉพาะ ความเห็นที่ระบุในการจัดอันดับเครดิตนี้มิได้เป็นคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน หรือคำแนะนำในลักษณะอื่นใด การจัดอันดับและข้อมูลที่ปรากฏในรายงานใดๆ ที่จัดทำ หรือพิมพ์เผยแพร่โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้จัดทำขึ้นโดยมิได้คำนึงถึงความต้องการด้านการเงิน พฤติการณ์ ความรู้ และวัตถุประสงค์ของผู้รับข้อมูลรายใดรายหนึ่ง ดังนั้น ผู้รับข้อมูลควรประเมินความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้รับข้อมูลที่ใช้สำหรับการจัดอันดับเครดิตนี้จากบริษัทและแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เชื่อว่าเชื่อถือได้ ดังนั้น บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จึงไม่รับประกันความถูกต้อง ความเพียงพอ หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากความไม่ถูกต้อง ความไม่เพียงพอ หรือความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นั้น และจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือการละเว้นผลที่ได้รับหรือการกระทำใดๆโดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ รายละเอียดของวิธีการจัดอันดับเครดิตของ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เผยแพร่อยู่บน Website: http://www.trisrating.com/th/rating-information-th2/rating-criteria.html

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ