ทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันวงเงินไม่เกิน 5 พันล้านบาท “บ. โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์” ที่ระดับ “BBB+” แนวโน้ม “Stable”

ข่าวหุ้น-การเงิน Friday November 25, 2022 17:17 —ทริส เรตติ้ง

ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรของ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ ?BBB+? พร้อมทั้งคงอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันชุดปัจจุบันของบริษัทที่ระดับ ?BBB+? ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต ?Stable? หรือ ?คงที่? ในขณะเดียวกันยังจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันชุดใหม่ในวงเงินไม่เกิน 5 พันล้านบาทของบริษัทที่ระดับ ?BBB+? ด้วย ทั้งนี้ บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ไปใช้ชำระคืนหนี้ที่จะครบกำหนด ใช้ในการซื้อเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกอง และใช้เพื่อโอกาสในการลงทุนใหม่ ๆ

อันดับเครดิตดังกล่าวสะท้อนถึงฐานะทางการเงินที่เข้มแข็งของบริษัทจากกระแสเงินสดจากการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง ทริสเรทติ้งคาดว่าภาวะเอื้ออำนวยของอุปสงค์และอุปทานในอุตสาหกรรมจะยังคงสนับสนุนผลการดำเนินงานของธุรกิจเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองในระยะอันใกล้ ในขณะเดียวกัน ก็คาดว่าผลการดำเนินงานของธุรกิจให้บริการนอกชายฝั่งที่ขาดทุนติดต่อกันหลายปี จะฟื้นกลับมามีกำไรจากมูลค่าสัญญาให้บริการที่แข็งแกร่งและขอบเขตการให้บริการที่เพิ่มมากขึ้น อันดับเครดิตยังคงสะท้อนถึงความเสี่ยงทางธุรกิจของบริษัทที่อยู่ในระดับสูงจากความผันผวนและวัฏจักรขึ้นลงของอุตสาหกรรมเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองและการให้บริการนอกชายฝั่งซึ่งเป็นแหล่งรายได้หลักของบริษัท

ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2565 บริษัทยังคงมีผลการดำเนินงานที่ดีจากธุรกิจเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองที่แข็งแกร่ง และธุรกิจให้บริการนอกชายฝั่งมีผลประกอบการดีขึ้น บริษัทมีรายได้ 2.22 หมื่นล้านบาท และมีกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) 5.5 พันล้านบาท ณ สิ้นเดือนกันยายน 2565 บริษัทมีหนี้สินทางการเงินอยู่ที่ 1.05 หมื่นล้านบาท ในขณะที่มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประมาณ 1.13 หมื่นล้านบาท

แนวโน้มอันดับเครดิต

แนวโน้มอันดับเครดิต ?Stable? หรือ ?คงที่? สะท้อนถึงความคาดหวังว่าบริษัทจะดำรงความแข็งแกร่งของงบดุล เพื่อรองรับกับภาวะการดำเนินงานที่ไม่เอื้ออำนวยในธุรกิจหลักทั้ง 2 ธุรกิจที่มีความผันผวนมากและวัฏจักรขึ้นลงของอุตสาหกรรม ทริสเรทติ้งยังคาดหวังให้บริษัทรักษาระดับอัตราส่วนหนี้สินทางการเงินต่อ EBITDA ให้ต่ำกว่า 1.5 เท่าได้อย่างต่อเนื่องยาวนาน

ปัจจัยที่อาจทำให้อันดับเครดิตเปลี่ยนแปลง

อันดับเครดิตหรือแนวโน้มอันดับเครดิตอาจถูกปรับลดลงหากสถานะการเงินของบริษัทอ่อนแอลงกว่าที่ประมาณการไว้อย่างมีนัยสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากผลการดำเนินงานที่อ่อนแอลงอย่างต่อเนื่องยาวนานหรือจากการลงทุนจำนวนมาก โอกาสในการปรับอันดับเครดิตเพิ่มขึ้นมีจำกัดในระยะสั้น แต่อาจเกิดขึ้นได้หากบริษัทประสบความสำเร็จในการขยายธุรกิจและแหล่งรายได้มีความหลากหลายมากขึ้นจนทำให้ฐานรายได้ของบริษัทมีขนาดใหญ่ขึ้นและผันผวนลดลงในขณะที่ยังคงรักษาความแข็งแกร่งของงบดุลไว้ได้

เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตที่เกี่ยวข้อง

- เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตธุรกิจทั่วไป, 15 กรกฎาคม 2565

- อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญและการปรับปรุงตัวเลขทางการเงินสำหรับธุรกิจทั่วไป, 11 มกราคม 2565

- เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้, 15 มิถุนายน 2564

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) (TTA)

อันดับเครดิตองค์กร: BBB+

อันดับเครดิตตราสารหนี้:

TTA233A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 716.2 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2566 BBB+

TTA239A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 1,500 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2566 BBB+

TTA252A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 800 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2568 BBB+

TTA265A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 1,200 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2569 BBB+

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท ไถ่ถอนภายใน 5 ปี BBB+

แนวโน้มอันดับเครดิต: Stable

บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด/ www.trisrating.com
ติดต่อ santaya@trisrating.com โทร. 0-2098-3000 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 24 191 ถ. สีลม กรุงเทพฯ 10500
? บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2565 ห้ามมิให้บุคคลใด ใช้ เปิดเผย ทำสำเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรือเก็บไว้เพื่อใช้ในภายหลังเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรือข้อมูลการจัดอันดับเครดิต ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน และไม่ว่าในรูปแบบ หรือลักษณะใดๆ หรือด้วยวิธีการใดๆ โดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ก่อน การจัดอันดับเครดิตนี้มิใช่คำแถลงข้อเท็จจริง หรือคำเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือตราสารหนี้ใดๆ แต่เป็นเพียงความเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงหรือความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้นั้นๆ หรือของบริษัทนั้นๆ โดยเฉพาะ ความเห็นที่ระบุในการจัดอันดับเครดิตนี้มิได้เป็นคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน หรือคำแนะนำในลักษณะอื่นใด การจัดอันดับและข้อมูลที่ปรากฏในรายงานใดๆ ที่จัดทำ หรือพิมพ์เผยแพร่โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้จัดทำขึ้นโดยมิได้คำนึงถึงความต้องการด้านการเงิน พฤติการณ์ ความรู้ และวัตถุประสงค์ของผู้รับข้อมูลรายใดรายหนึ่ง ดังนั้น ผู้รับข้อมูลควรประเมินความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้รับข้อมูลที่ใช้สำหรับการจัดอันดับเครดิตนี้จากบริษัทและแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เชื่อว่าเชื่อถือได้ ดังนั้น บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จึงไม่รับประกันความถูกต้อง ความเพียงพอ หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากความไม่ถูกต้อง ความไม่เพียงพอ หรือความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นั้น และจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือการละเว้นผลที่ได้รับหรือการกระทำใดๆโดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ รายละเอียดของวิธีการจัดอันดับเครดิตของ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เผยแพร่อยู่บน Website: http://www.trisrating.com/th/rating-information-th2/rating-criteria.html

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ