ทริสเรทติ้งประกาศเครดิตพินิจ “Negative” อันดับเครดิตองค์กร “บ. เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน”

ข่าวหุ้น-การเงิน Tuesday April 18, 2023 15:27 —ทริส เรตติ้ง

ทริสเรทติ้งประกาศ ?เครดิตพินิจ? แนวโน้ม ?Negative? หรือ ?ลบ? ให้แก่อันดับเครดิตองค์กรของ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) ซึ่งสะท้อนถึงความคาดหมายของทริสเรทติ้งว่าบริษัทจะมีความเสี่ยงด้านการเงินที่สูงขึ้นอย่างมากจากการมีภาระการลงทุนรวมที่มีนัยสำคัญของบริษัท

การประกาศเครดิตพินิจในครั้งนี้มีที่มาจากประกาศเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2566 ของ บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (ETC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทที่แจ้งว่า ETC ได้รับคัดเลือกให้พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนจากขยะอุตสาหกรรม (WTE) จำนวน 10 โครงการซึ่งมีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวม 80 เมกะวัตต์ โดยจำนวนโครงการที่บริษัทได้รับนั้นสูงกว่าสมมติฐานเดิมที่ทริสเรทติ้งประมาณการไว้ที่เพียง 4 โครงการเท่านั้น ในการนี้ ETC จะต้องลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement -- PPA) ภายในเดือนตุลาคม 2566 และจะต้องดำเนินการให้ทุกโครงการเริ่มดำเนินงานในเชิงพาณิชย์ได้ภายในปี 2569 ด้วยเหตุนี้ทริสเรทติ้งจึงคาดว่า ETC จะมีค่าใช้จ่ายในการลงทุนที่มีขนาดใหญ่มากในระยะใกล้นี้ นอกจากนี้ บริษัทยังจะต้องลงทุนเพื่อขยายกำลังการผลิต ?ผลิตภัณฑ์ทดแทนเชื้อเพลิง? (Solid Recovered Fuel ? เชื้อเพลิง SRF) เพื่อรองรับปริมาณการใช้เชื้อเพลิงสำหรับโรงไฟฟ้า WTE ที่จะขยายตัวอีกหลายเท่าอีกด้วย

ในเบื้องต้นทริสเรทติ้งประมาณการว่าเงินลงทุนรวมของทั้งกลุ่มบริษัทในช่วงระหว่างปี 2567-2569 จะอยู่ที่ระดับ 1.7 หมื่นล้านบาทเป็นอย่างต่ำ ซึ่งสูงกว่าประมาณการเดิมของทริสเรทติ้งเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ เงินลงทุนดังกล่าวประกอบด้วยต้นทุนการพัฒนาโรงไฟฟ้า WTE จำนวน 1.5-1.6 หมื่นล้านบาท รวมทั้งค่าก่อสร้างโรงงานผลิตเชื้อเพลิง SRF เพิ่มเติมที่จำนวน 2.0-2.5 พันล้านบาทด้วย ปัจจุบันบริษัทอยู่ในระหว่างขั้นตอนการสรุปแผนการจัดหาแหล่งเงินทุนซึ่งรวมถึงโครงสร้างเงินทุนของแต่ละโครงการที่ใช้เงินกู้ในระดับสูง ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทมีแนวโน้มจะจัดหาแหล่งเงินเพื่อการลงทุนด้วยการกู้ยืมเป็นหลัก

ทริสเรทติ้งมองว่าภาระการลงทุนเหล่านี้สะท้อนถึงการดำเนินธุรกิจในเชิงรุกของบริษัทเมื่อพิจารณาจากขนาดในการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันของบริษัทซึ่งมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้นจำนวน 8.6 พันล้านบาท ณ สิ้นปี 2565 ทริสเรทติ้งคาดว่าบริษัทจะมีสถานะความเสี่ยงด้านการเงินที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นอย่างมากในช่วงการพัฒนาโครงการยกเว้นว่าบริษัทจะสามารถจัดหาแหล่งเงินทุนได้ด้วยการมีแผนซึ่งมีความระมัดระวัง นอกจากนี้ ทริสเรทติ้งยังคาดว่าบริษัทจะต้องเผชิญกับความเสี่ยงด้านการพัฒนาโครงการในระดับที่สูงยิ่งขึ้นเนื่องจากกลุ่มบริษัทจะต้องพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าถึงจำนวน 10 โรงไปพร้อม ๆ กัน

แม้ว่าระดับหนี้สินทางการเงินของบริษัทมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้น แต่ทริสเรทติ้งก็ตระหนักถึงความเป็นไปได้ที่สถานะทางธุรกิจของบริษัทโดยภาพรวมจะดีขึ้นไปพร้อมกับการขยายตัวและการกระจายตัวของแหล่งรายได้ที่มากขึ้นเมื่อโรงไฟฟ้า WTE ทั้งหมดเปิดดำเนินการในเชิงพาณิชย์ได้ ในขณะเดียวกันบริษัทก็จะได้รับประโยชน์จากการประหยัดจากขนาดอันเนื่องมาจากการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าถึง 10 โรงไปพร้อม ๆ กันอีกด้วย

ทริสเรทติ้งจะทำการทบทวนเครดิตพินิจของบริษัทเมื่อได้ข้อสรุปของแผนการจัดหาแหล่งเงินทุนสำหรับทั้งโรงไฟฟ้า WTE แห่งใหม่และสำหรับโรงงานผลิตเชื้อเพลิง SRF ที่ชัดเจนแล้ว โดยทริสเรทติ้งจะประเมินผลกระทบที่จะมีต่อโครงสร้างเงินทุนของบริษัทเมื่อมีข้อมูลที่เพียงพอทั้งในด้านโครงสร้างของแหล่งเงินทุน แผนการลดหนี้สิน และกลยุทธ์ในการพัฒนาโครงการให้สำเร็จของบริษัท

เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตที่เกี่ยวข้อง

- เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตธุรกิจทั่วไป, 15 กรกฎาคม 2565

- อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญและการปรับปรุงตัวเลขทางการเงินสำหรับธุรกิจทั่วไป, 11 มกราคม 2565

บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) (BWG)

อันดับเครดิตองค์กร: BBB-

แนวโน้มเครดิตพินิจ: Negative

บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด/ www.trisrating.com
ติดต่อ santaya@trisrating.com โทร. 0-2098-3000 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 24 191 ถ. สีลม กรุงเทพฯ 10500
? บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2566 ห้ามมิให้บุคคลใด ใช้ เปิดเผย ทำสำเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรือเก็บไว้เพื่อใช้ในภายหลังเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรือข้อมูลการจัดอันดับเครดิต ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน และไม่ว่าในรูปแบบ หรือลักษณะใดๆ หรือด้วยวิธีการใดๆ โดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ก่อน การจัดอันดับเครดิตนี้มิใช่คำแถลงข้อเท็จจริง หรือคำเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือตราสารหนี้ใดๆ แต่เป็นเพียงความเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงหรือความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้นั้นๆ หรือของบริษัทนั้นๆ โดยเฉพาะ ความเห็นที่ระบุในการจัดอันดับเครดิตนี้มิได้เป็นคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน หรือคำแนะนำในลักษณะอื่นใด การจัดอันดับและข้อมูลที่ปรากฏในรายงานใดๆ ที่จัดทำ หรือพิมพ์เผยแพร่โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้จัดทำขึ้นโดยมิได้คำนึงถึงความต้องการด้านการเงิน พฤติการณ์ ความรู้ และวัตถุประสงค์ของผู้รับข้อมูลรายใดรายหนึ่ง ดังนั้น ผู้รับข้อมูลควรประเมินความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้รับข้อมูลที่ใช้สำหรับการจัดอันดับเครดิตนี้จากบริษัทและแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เชื่อว่าเชื่อถือได้ ดังนั้น บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จึงไม่รับประกันความถูกต้อง ความเพียงพอ หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากความไม่ถูกต้อง ความไม่เพียงพอ หรือความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นั้น และจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือการละเว้นผลที่ได้รับหรือการกระทำใดๆโดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ รายละเอียดของวิธีการจัดอันดับเครดิตของ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เผยแพร่อยู่บน Website: http://www.trisrating.com/th/rating-information-th2/rating-criteria.html

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ