Sea (ประเทศไทย) จัดกิจกรรม 'Shopee (ยัง) แฮปปี้’ ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัย ผ่านเวิร์คช็อป ลอง-เรียน-ใช้ เชื่อมโลก 'อีคอมเมิร์ซ' พร้อมเผยปี 2564 ประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุคิดเป็น 20% ของจำนวนประชากร

ThaiPR.net -- อังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 15:12:16 น.

Sea (ประเทศไทย) ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตแพลตฟอร์มชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไต้หวัน อาทิ การีนา (Garena) ช้อปปี้ (Shopee) และ แอร์เพย์ (AirPay) ร่วมมือกับ ช้อปปี้ และ 'ยังแฮปปี้' (YoungHappy) จัดกิจกรรม 'Shopee (ยัง) แฮปปี้' เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัย ผ่านเวิร์คช็อปลอง เรียน ใช้อ่านต่อ

Sea (ประเทศไทย) จัดกิจกรรม 'Shopee (ยัง) แฮปปี้’ ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัย ผ่านเวิร์คช็อป ลอง-เรียน-ใช้ เชื่อมโลก 'อีคอมเมิร์ซ' พร้อมเผยปี 2564 ประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุคิดเป็น 20% ของจำนวนประชากรSea (ประเทศไทย) จัดกิจกรรม 'Shopee (ยัง) แฮปปี้’ ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัย ผ่านเวิร์คช็อป ลอง-เรียน-ใช้ เชื่อมโลก 'อีคอมเมิร์ซ' พร้อมเผยปี 2564 ประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุคิดเป็น 20% ของจำนวนประชากรSea (ประเทศไทย) จัดกิจกรรม 'Shopee (ยัง) แฮปปี้’ ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัย ผ่านเวิร์คช็อป ลอง-เรียน-ใช้ เชื่อมโลก 'อีคอมเมิร์ซ' พร้อมเผยปี 2564 ประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุคิดเป็น 20% ของจำนวนประชากรSea (ประเทศไทย) จัดกิจกรรม 'Shopee (ยัง) แฮปปี้’ ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัย ผ่านเวิร์คช็อป ลอง-เรียน-ใช้ เชื่อมโลก 'อีคอมเมิร์ซ' พร้อมเผยปี 2564 ประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุคิดเป็น 20% ของจำนวนประชากร