ZERO HERO ผนึกกำลังองค์กรระดับโลกและเอกชนไทย เปิดตัวโครงการแก้ปัญหาขยะ

ThaiPR.net -- พฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 13:57:16 น.

ขยะเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบอย่างมากต่อระบบนิเวศ นับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะประเทศไทยประสบวิกฤตการณ์ด้านปริมาณขยะมากกว่า 74,000 ตันต่อวัน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทั้งในส่วนของคนทิ้งขยะ การจัดเก็บและกำจัดไม่ถูกต้อง ส่งผลให้ประเทศไทยถูกจัดอันดับว่าเป็นประเทศที่มีปริมาณขยะพลาสติกในทะเลสูงเป็นอันดับ 6 ของโลกอ่านต่อ

ZERO HERO ผนึกกำลังองค์กรระดับโลกและเอกชนไทย เปิดตัวโครงการแก้ปัญหาขยะZERO HERO ผนึกกำลังองค์กรระดับโลกและเอกชนไทย เปิดตัวโครงการแก้ปัญหาขยะ