DPU จัดประชุมวิชาการ Spa Manager Symposium สร้างเครือข่ายพัฒนาธุรกิจสปาสู่เวลเนส

ThaiPR.net -- พฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 15:13:43 น.

ศูนย์บริการวิจัย ร่วมกับ วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดประชุมทางวิชาการ Medical and Wellness Service "Spa Manager Symposium" จัดขึ้นเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และวิทยาการใหม่ๆ ในด้านวิชาการหรือวิชาชีพจากงานวิจัย เพื่อสร้างเครือข่ายและเก็บรวบรวมข้อมูลที่สำคัญของโครงการวิจัยอ่านต่อ

DPU จัดประชุมวิชาการ Spa Manager Symposium สร้างเครือข่ายพัฒนาธุรกิจสปาสู่เวลเนสDPU จัดประชุมวิชาการ Spa Manager Symposium สร้างเครือข่ายพัฒนาธุรกิจสปาสู่เวลเนส