ภาพข่าว: ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง  นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่

ThaiPR.net -- พฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 15:35:01 น.

นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง โดยได้ประชุมเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายของกระทรวงการคลังและภารกิจที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงปัญหาและอุปสรรค ในการนี้ ได้ร่วมหารือข้อราชการกับนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณอ่านต่อ

ภาพข่าว: ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง  นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่