ม.ศรีปทุม ร่วมกับ ทปอ. รวมพลังจิตอาสา นำการศึกษาพัฒนาสู่ชุมชน

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- จันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 13:22:22 น.

กรุงเทพฯ--23 เม.ย.--มหาวิทยาลัยศรีปทุม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย SRIPATUM USR ร่วมกับ เครือข่ายที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.)ขานรับนโยบาย ปฎิรูปการศึกษา "เด็กไทยยุค 4.0" จัดกิจกรรม จิตอาสาสร้างชาติ การศึกษาคู่คุณธรรมนำสู่ชุมชน โครงการ "จิตอาสามหาวิทยาลัยศรีปทุม เพื่อชุมชน" โดยคณาจารย์ นักศึกษา บุคลากรได้นำความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถ และทักษะต่างๆที่ได้จากห้องเรียนมาสู่ชุมชน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการ "จิตอาสามหาวิทยาลัยศรีปทุม เพื่อชุมชน" โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี พร้อมด้วย อาจารย์สุรศักดิ์ ทรัพย์เพิ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการนักศึกษา นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม จาก 9 คณะ 5 วิทยาลัย นำความรู้ ด้านการจัดการ การบริหาร การบัญชี เทคโนโลยี และนวัตกรรมต่างๆ ร่วมกันออกบูธ จัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมถ่ายทอดความรู้ต่างๆให้กับน้องๆเยาวชนและประชาชนในย่านชุมชนเคหะบางบัว ซึ่งมีคุณศุภชัย โอวรางค์ ประธานเคชุมชนเคหะบางบัว ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก ณ ลานกิจกรรม ชุมชนเคหะบางบัว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ผศ.ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า การจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสามหาวิทยาลัยศรีปทุม เพื่อชุมชน ในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยศรีปทุมได้ร่วมกับเครือข่ายที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) จัดกิจกรรมจิตอาสา ด้วยการนำคณาจารย์และนักศึกษา ร่วมออกบูธโดยนำความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆที่ได้จากการเรียนการสอนในห้องเรียนมาร่วมแบ่งปันให้กับเยาวชนและ ประชาชนทั่วไปในชุมชนเคหะบางบัว

โดยมีกิจกรรมต่างๆมากมาย อาทิ กิจกรรมสร้างอาชีพ สร้างเงินออม สร้างชุมชน/กิจกรรมความปลอดภัยของการใช้อาคารในชุมชน/กิจกรรมการเรียนรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR)/กิจกรรมตรวจสุขภาพเบื้องต้น ตรวจวัดความดันโลหิต เบาหวาน และสุขภาพทั่วไป การทำน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ /กิจกรรมการทำบัญชีครัวเรือน/กิจกรรมแนะนำกฎหมายชุมชน/กิจกรรมสร้างระบบการค้าโดยใช้คิวอาร์โค้ต/กิจกรรมพี่สอนน้อง นัดเธอมาติวศิลปะ/กิจกรรมสอนถ่ายภาพ บันทึกความทรงจำดีๆ/กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ระบบแนวคิดการประยุกต์ใช้ Internet of Things ช่วยในการจัดการปลูกพืชในครัวเรือน ในพื้นที่ที่มีจำกัดให้ได้ผลประโยชน์มากที่สุด และกิจกรรมสนุกต่างวัย การละเล่นต่างๆเพื่อเยาวชนและผู้สูงวัย

ผศ.ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของการนำแนวคิดในการจิตอาสาบริการและถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั้งยืนนำไปสู่การพัฒนาต่อยอด เพื่อกำเนิดเป็นโครงการ "จิตอาสามหาวิทยาลัยศรีปทุมเพื่อชุมชน"

ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสำนึกที่ดีในการสร้างจิตสาธารณะของเหล่าคณาจารย์ นักศึกษา ของมหาวิทยาลัย ในการมีส่วนร่วมพัฒนาวิถีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย ด้วยการส่งเสริมและให้การสนับสนุนให้เกิดแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมทรัพยากรธรรมชาติ และภูมิปัญญาให้เกิดมูลค่าเพิ่ม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเสริมศักยภาพทางเศรษฐกิจของชุมชน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป

โดย มหาวิทยาลัยศรีปทุมได้ตระหนักถึงปัจจัยด้านเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม จึงได้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการยึดเหนี่ยวและปฏิบัติเพื่อประโยชน์ต่อผู้คนและชุมชนโดยทั่วไป นอกเหนือไปจากโครงการจิตอาสานี้ ทางSPU ยังมีนโยบายให้คณะต่างๆภายในมหาวิทยาลัย ดำเนินการจัดกิจกรรมบริการวิชาการสู่ชุมชน ด้วยการจัดกิจกรรมฝึกอบรมให้แก่ผู้สนใจทั่วไปอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ

ซึ่งสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆได้ที่เว็บไซต์ https://www.spu.ac.th/

เฟซบุ๊ค https://www.facebook.com/PRSripatum.bk/ หรือ โทรศัพท์ 0-2579-1111
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง