ข่าวราชการ พุธที่ 21 มี.ค. 2007

ข่าวราชการ พุธที่ 21 มี.ค. 2007

วาระงานประจำวันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2550

สำนักโฆษก

เวลา 09:00 น. รองนายกรัฐมนตรี (นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฏ์) เป็นประธานเปิดงาน วันน้ำโลกเฉลิม พระเกียรติเนื่องในวันวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ อิมแพค เมืองทองธานี เวลา 09:00 น. รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์) เป็นประธานเปิดอ่านต่อ

นายกรัฐมนตรีย้ำประชาชนพื้นที่ภาคใต้มีส่วนร่วมในการแก้ไขมากขึ้น

สำนักโฆษก

พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี และคณะ เดินทางไปยังกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายอิงคยุทธบริหาร จังหวัดปัตตานี เพื่อประชุมร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการติดตามแก้ไขปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เช้าวันนี้ พลเอก สุรยุทธ์อ่านต่อ

นายกรัฐมนตรีขอให้ทุกฝ่ายร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขระดับจังหวัด และโครงการ คพพ. ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

สำนักโฆษก

พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานและกล่าวมอบนโยบายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประชาชนอยู่ดีมีสุขและโครงการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ ตลอดจนเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ทั้งจากส่วนกลาง ระดับจังหวัด องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่านต่อ

แต่งตั้ง

มติคณะรัฐมนตรี

1. การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูร้อน ครั้งที่ 24 พ.ศ. 2550 (เพิ่มเติม) คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอการแต่งตั้งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นรองประธานกรรมการ เพิ่มเติมในคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูร้อน ครั้งที่ 24 พ.ศ. 2550 2.อ่านต่อ

การเสนออนุสัญญาและข้อแนะขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ สมัยที่ 92-94

มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีรับทราบอนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ สมัยที่ 92 (พ.ศ. 2549) และข้อแนะขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ สมัยที่ 92 93 (พ.ศ. 2547 2548) ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ และนำเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติทราบต่อไป กระทรวงแรงงานเสนอว่า 1. อนุสนธิประเทศไทยในฐานะสมาชิกองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO)อ่านต่อ

สถานการณ์คุณภาพน้ำทั่วประเทศและการดำเนินงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรณีปลาตายในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณจังหวัดอ่างทองและพระนครศรีอยุธยา

มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำทั่วประเทศและการดำเนินงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรณีปลาตายในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณจังหวัดอ่างทองและพระนครศรีอยุธยา สรุปได้ดังนี้ 1. คุณภาพน้ำปี 2549 การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำในแม่น้ำสายสำคัญ 48 สาย และแหล่งน้ำนิ่ง 4อ่านต่อ

รายงานเหตุการณ์ปลาตายในแม่น้ำเจ้าพระยา

มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม รายงานเหตุการณ์ปลาตายในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณจังหวัดอ่างทอง พระนครศรีอยุธยาว่า เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2550 เวลาประมาณ 19.00 น. ได้เกิดเหตุปลาในกระชังของราษฎร ตำบลโผงเผงและตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ซึ่งเลี้ยงตลอดริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตายเป็นจำนวนมากอ่านต่อ

รายงานสถานการณ์มลพิษหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ

มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รายงานสถานการณ์ไฟป่าและแนวทาง การดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 13 — 17 มีนาคม 2550 ดังนี้ 1. สถานการณ์ไฟป่าและมลพิษหมอกควัน 1.1 สถานการณ์ไฟป่าในภาพรวมทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2549 ถึงวันที่ 17 มีนาคมอ่านต่อ

รายงานสถานการณ์ภัยธรรมชาติในช่วงฤดูแล้งปี 2550 ครั้งที่ 4

มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รายงานสถานการณ์ภัยธรรมชาติในช่วงฤดูแล้ง ปี 2550 ณ วันที่ 18 มีนาคม 2550 ประกอบด้วย สถานการณ์น้ำ ผลการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง พื้นที่การเกษตรคาดว่าจะได้รับผลกระทบ และการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตร รวมทั้งเหตุการณ์ปลาในกระชังในแม่น้ำเจ้าพระยา ที่ อ.ป่าโมกข์ จ.อ่างทอง เมื่อวันที่อ่านต่อ

การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังกรณีสถานการณ์มลภาวะทางน้ำที่เกิดในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงมหาดไทยรายงานการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังกรณีสถานการณ์มลภาวะทางน้ำที่เกิดในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดังนี้ 1. สาเหตุและปัญหาที่เกิด 1.1 เมื่อวันที่ 11 มี.ค.50 เวลาประมาณ 19.00 น. ได้เกิดเหตุการณ์ปลาในกระชังที่เกษตรกรเลี้ยงและสัตว์น้ำอื่นๆอ่านต่อ

การนำเสนอมาตรการแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทในเด็กและเยาวชนต่อคณะรัฐมนตรี

มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 3 ซึ่งมี นายวิจิตร ศรีสอ้าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานฯ ที่เห็นชอบมาตรการแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทในเด็กและเยาวชน ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนออ่านต่อ

การทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระราชสมัญญา “พระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทย”แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระราชสมัญญา “พระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทย” (The Supreme Patron of Thai Cultural Heritage) แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี แทนพระราชสมัญญา “เอกอัจฉริยอุปถัมภกมรดกไทย”อ่านต่อ

การประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการแก้ปัญหาหมอกควันภาคเหนือ

มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีรับทราบมติที่ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการแก้ปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2550 และครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2550 และเห็นชอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โดยเบิกจ่ายตามจำนวนเท่าที่จ่ายจริงอ่านต่อ

การขออนุมัติให้ส่วนราชการ องค์การ หรือรัฐวิสาหกิจ ซื้อเมล็ดพันธุ์จากกรมการข้าวโดยวิธีกรณีพิเศษ

มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามมติคณะกรรมการพิจารณาสิทธิพิเศษของหน่วยงานและรัฐวิสาหกิจ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาสิทธิพิเศษและรัฐวิสาหกิจพิจารณาในคราวประชุม ครั้งที่ 1 / 2550 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2550อ่านต่อ

การอนุมัติให้บริษัท สยาม โมเอโกะ จำกัด โอนสัมปทานปิโตรเลียมเลขที่ 1 / 2547 / 67 แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L10/43 และ L11/43

มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 1 ซึ่งมี นายเกริกไกร จีระแพทย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ รองประธานกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 1 ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 1 ที่อนุมัติตามที่กระทรวงพลังงานเสนอให้ บริษัท สยาม โมเอโกะอ่านต่อ