ข่าวประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยล่าสุด

เปลี่ยนแปลงกำหนดการส่งรายงานชุดข้อมูลธุรกรรมเงินตราต่างประเทศรายวัน (DMS FM)...

หุ้น-การเงิน 29 มี.ค. –ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการส่งรายงานชุดข้อมูลธุรกรรมเงินตราต่างประเทศรายวัน (DMS FM) ให้แก่ธนาคารแห่งประเทศไทย เลขที่ ธปท.ฝกง.(32) ว. 227/2567... อ่านต่อ

นำส่งประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง แนวทางการระบุและการกำกับดูแลธนาคารพาณิชย์ที่มีความสำคัญต่อระบบ...

หุ้น-การเงิน 1 มี.ค. –ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง นำส่งประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง แนวทางการระบุและการกำกับดูแลธนาคารพาณิชย์ที่มีความสำคัญต่อระบบในประเทศ เลขที่ ฝนส. (01)ว. 4/2567... อ่านต่อ

นำส่งประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ การดำเนินงานในกิจการร่วมทุนเพื่อแก้ไขปัญหาสินทรัพย์ด...

หุ้น-การเงิน 27 ก.พ. –ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง นำส่งประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ การดำเนินงานในกิจการร่วมทุนเพื่อแก้ไขปัญหาสินทรัพย์ด้อยคุณภาพอันเนื่องมาจากสถานการณ์... อ่านต่อ

นำส่งประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ การดำเนินงานในกิจการร่วมทุนเพื่อแก้ไขปัญหาสินทรัพย์ด...

หุ้น-การเงิน 27 ก.พ. –ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง นำส่งประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ การดำเนินงานในกิจการร่วมทุนเพื่อแก้ไขปัญหาสินทรัพย์ด้อยคุณภาพอันเนื่องมาจากสถานการณ์... อ่านต่อ

นำส่งประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง การกำหนดวันหยุดทำการของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพ...

หุ้น-การเงิน 20 ก.พ. –ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง นำส่งประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง การกำหนดวันหยุดทำการของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ เลขที่ ฝนส.(01)ว.5/2567... อ่านต่อ

นำส่งประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง แนวทางการระบุและการกำกับดูแลธนาคารพาณิชย์ที่มีความสำคัญต่อระบบ...

หุ้น-การเงิน 9 ก.พ. –ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง นำส่งประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง แนวทางการระบุและการกำกับดูแลธนาคารพาณิชย์ที่มีความสำคัญต่อระบบในประเทศ เลขที่ ฝนส. (01)ว. 4/2567... อ่านต่อ

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้มีอำนาจลงนามในใบพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศ

หุ้น-การเงิน 17 ม.ค. –ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้มีอำนาจลงนามในใบพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย และพันธบัตรออมทรัพย์ธนาคารแห่งประเทศไทย เลขที่ สรข.... อ่านต่อ

การปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาลโดยการดำเนินธุรกรรมแลกเปลี่ยนพันธบัตร (Bond Switching)...

หุ้น-การเงิน 7 ส.ค. –ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง การปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาลโดยการดำเนินธุรกรรมแลกเปลี่ยนพันธบัตร (Bond Switching) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 4 เลขที่ ประกาศ ณ... อ่านต่อ

แต่งตั้งผู้ตรวจการตามกฎหมายว่าด้วยระบบการชำระเงิน

หุ้น-การเงิน 2 ส.ค. –ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เลขที่ สนช. 1/2566 ประกาศ ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2566 วันที่ลงในราชกิจจานุเบกษา 18 เมษายน 2566 วันที่มีผลบังคับใช้ 19 เมษายน 2566... อ่านต่อ

การส่งรายงานข้อมูลระบบบริหารข้อมูล (Data Management System : DMS)

หุ้น-การเงิน 30 มิ.ย. –ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เลขที่ สรข. 3/2566 ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 วันที่ลงในราชกิจจานุเบกษา 6 กรกฎาคม 2566 วันที่มีผลบังคับใช้ 7 กรกฎาคม 2566... อ่านต่อ

การส่งรายงานข้อมูลสินเชื่อเพื่อการกำกับดูแลสถาบันการเงิน (Regulatory Data Transformation : RDT...

หุ้น-การเงิน 30 มิ.ย. –ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง การส่งรายงานข้อมูลสินเชื่อเพื่อการกำกับดูแลสถาบันการเงิน (Regulatory Data Transformation : RDT Credit) เลขที่ สรข. 4/2566 ประกาศ ณ วันที่ 30... อ่านต่อ

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตการประกอบธุรกิจระบบการชำระเงินภายใต้การกำกับ (ฉบับที่...

หุ้น-การเงิน 29 มิ.ย. –ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง นำส่งประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการขออนุญาต การขอขึ้นทะเบียน และการกำกับดูแล การประกอบธุรกิจระบบการชำระเงินภายใต้การกำกับ... อ่านต่อ

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการขอขึ้นทะเบียนการประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินภายใต้การ...

หุ้น-การเงิน 29 มิ.ย. –ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง นำส่งประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการขออนุญาต การขอขึ้นทะเบียน และการกำกับดูแล การประกอบธุรกิจระบบการชำระเงินภายใต้การกำกับ... อ่านต่อ

หลักเกณฑ์การกำกับดูแลการประกอบธุรกิจระบบการชำระเงินภายใต้การกำกับ (ฉบับที่...

หุ้น-การเงิน 29 มิ.ย. –ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง นำส่งประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการขออนุญาต การขอขึ้นทะเบียน และการกำกับดูแล การประกอบธุรกิจระบบการชำระเงินภายใต้การกำกับ... อ่านต่อ

หลักเกณฑ์ทั่วไปในการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินภายใต้การกำกับ (ฉบับที่...

หุ้น-การเงิน 29 มิ.ย. –ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง นำส่งประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการขออนุญาต การขอขึ้นทะเบียน และการกำกับดูแล การประกอบธุรกิจระบบการชำระเงินภายใต้การกำกับ... อ่านต่อ

นำส่งประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง วันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ...

หุ้น-การเงิน 28 มิ.ย. –ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง นำส่งประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง วันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ประจำปี พ.ศ. 2567 เลขที่ ฝนส.ว. 9/2566... อ่านต่อ

แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

หุ้น-การเงิน เม.ย. 66 –ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เลขที่ ธปท.ฝกง.(32)ว. 326/2566 วันที่ออกหนังสือเวียน 30 พฤษภาคม 2566 วันที่มีผลบังคับใช้ 16 พฤษภาคม 2566 วันที่สิ้นสุดผลบังคับใช้ สถาบันผู้เกี่ยวข้อง... อ่านต่อ

การส่งรายงานข้อมูลต่อธนาคารแห่งประเทศไทย

หุ้น-การเงิน มี.ค. 66 –ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เลขที่ สรข. 2/2566 ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 วันที่ลงในราชกิจจานุเบกษา 30 มีนาคม 2566 วันที่มีผลบังคับใช้ 31 มีนาคม 2566... อ่านต่อ

เงื่อนไข กำหนดเวลา และวิธีการปฏิบัติงานในการยืมตราสารหนี้ตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการยืมต...

หุ้น-การเงิน มี.ค. 66 –ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง เงื่อนไข กำหนดเวลา และวิธีการปฏิบัติงานในการยืมตราสารหนี้ตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการยืมตราสารหนี้ (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1)... อ่านต่อ

เงื่อนไข กำหนดเวลา และระบบสื่อสาร ในการซื้อขายตราสารหนี้ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Outright)...

หุ้น-การเงิน มี.ค. 66 –ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง เงื่อนไข กำหนดเวลา และระบบสื่อสาร ในการซื้อขายตราสารหนี้ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e Outright) กับคู่ค้าที่ ธปท. แต่งตั้ง... อ่านต่อ


ข่าวประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ก่อน 20 มีนาคม พ.ศ. 2566 13:49 น.

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ