การแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบ ธปท. ว่าด้วยบริการด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับการซื้อขายตราสารหนี้ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Outright) กับคู่ค้าที่ ธปท. แต่งตั้ง

ข่าวหุ้น-การเงิน 17 เมษายน พ.ศ. 2562 15:28 น. —ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย

เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบ ธปท. ว่าด้วยบริการด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับการซื้อขายตราสารหนี้ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Outright) กับคู่ค้าที่ ธปท. แต่งตั้ง
เลขที่ ฝตง.(21) ว.10/2562
วันที่ออกหนังสือเวียน 17 เมษายน 2562
วันที่มีผลบังคับใช้ 22 เมษายน 2562
วันที่สิ้นสุดผลบังคับใช้      -
สถาบันผู้เกี่ยวข้อง

1.ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ

2.ธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

3.บริษัทหลักทรัพย์

วัตถุประสงค์/หลักการ/เหตุผล

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ปรับปรุงวิธีการดำเนินธุรกรรมซื้อขายตราสารหนี้ประเภท Outright ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Outright) ให้เป็นไปตามรูปแบบมาตรฐาน และสอดคล้องกับพิธีปฏิบัติของตลาดสากล

สาระสำคัญ

เปลี่ยนรูปแบบการแจ้งยืนยันธุรกรรม จากการรับส่งข้อความผ่านระบบบาทเนต (MT298) เป็นการแจ้งผ่านระบบ SWIFT (MT518) หรืออีเมล ตามรูปแบบที่ ธปท. กำหนด

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ