นำส่งเอกสารเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร และค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมการโอนและการจำนองอสังหาริมทรัพย์หรือห้องชุดสำหรับกรณีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้

ข่าวหุ้น-การเงิน Wednesday March 23, 2022 14:25 —ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย

เรื่อง ส่งเอกสารเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร และค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมการโอนและการจำนองอสังหาริมทรัพย์หรือห้องชุดสำหรับกรณีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
เลขที่     ฝนส2.ว. 127/2565
วันที่ออกหนังสือเวียน     23 มีนาคม 2565
วันที่มีผลบังคับใช้     -
วันที่สิ้นสุดผลบังคับใช้     31 ธันวาคม 2569

สถาบันผู้เกี่ยวข้อง     1.ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ
2.ธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
3.บ.ที่ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ
4.บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
5.บริษัทเงินทุน
6.บริษัทบริหารสินทรัพย์
7.บริษัทผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับ
8.ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต
9.สถาบันการเงินเฉพาะกิจ

วัตถุประสงค์/หลักการ/เหตุผล     -

สาระสำคัญ
ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 อนุมัติขยายระยะเวลาและขอบเขตการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร และค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมการโอนและการจำนองอสังหาริมทรัพย์หรือห้องชุด สำหรับกรณีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ โดยให้สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2569 นั้น
ธนาคารแห่งประเทศไทยขอนำส่งเอกสาร 5 ฉบับ ดังนี้
1. พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 742) พ.ศ. 2565 ซึ่งได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 139 ตอนที่ 13 ก วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565
2. ประกาศกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การลดหย่อนค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเป็นพิเศษ สำหรับกรณีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด จำนวน 2 ฉบับ ซึ่งได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 139 ตอนพิเศษ 11 ง วันที่ 17 มกราคม 2565
3. ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร (ฉบับที่ 40) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข กรณีหนี้ที่ต้องดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 742) พ.ศ. 2565 ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม 2565
4. ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร (ฉบับที่ 41) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ สำหรับการโอนอสังหาริมทรัพย์จากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 742) พ.ศ. 2565 ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม 2565

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ