ข่าวอินโฟเควสท์
15:07 เมียนมาเผยยอดนักท่องเที่ยว H1/61 อยู่ที่ 1.72 ล้าน ชี้คนไทยเที่ยวมากขึ้น   กระทรวงโรงแรมและการท่องเที่ยวของเมียนมา เปิดเผยในวันนี้ว่า เมียนมามี…
13:09 กรมควบคุมโรค เตือนระวังโรคปอดบวมหลังพบผู้ป่วยเด็กเล็ก-ผู้สูงอายุรวมกว่า 8.4 หมื่นราย   กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เตือนช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง …
12:12 Coinbase จัดตั้งคณะกรรมการทางการเมือง หวังระดมทุนป้อนการเลือกตั้ง   Coinbase ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มซื้อขายบิตคอยน์ขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในสหรัฐ ได้…
12:01 APi ดันยอดขายงานออร์แกนิคนานาชาติพุ่งกว่า 12 ลบ. ตอบโจทย์ความต้องการผู้รักสุขภาพ   สถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม (APi) กรมการค้าต่างประเทศ …

ร่างกฎกระทรวง (ฉบับที่  ..) พ.ศ. .... ออกตามความในพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน

ข่าวเศรษฐกิจ มติคณะรัฐมนตรี -- พุธที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554 14:34:58 น.

เรื่อง  ร่างกฎกระทรวง (ฉบับที่  ..) พ.ศ. .... ออกตามความในพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ.  2526

(บัตรประจำตัวประชาชนอิเล็กทรอนิกส์แบบอเนกประสงค์ (Smart Card)

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎกระทรวง (ฉบับที่  ..) พ.ศ. .... ออกตามความในพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน  พ.ศ.  2526 (บัตรประจำตัวประชาชนอิเล็กทรอนิกส์แบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ  และให้ดำเนินการโดยด่วนต่อไปได้

สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง

1. แก้ไขเพิ่มเติมความในวรรคสองของข้อ 3 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2547) ฯ โดยกำหนดให้บัตรมีสีขาวลายสีฟ้า และให้เจ้าพนักงานออกบัตรมีอำนาจกำหนดวัสดุที่ใช้ในการผลิตบัตรและวัสดุป้องกันการปลอมแปลงบัตร รวมถึงอาจกำหนดจุดซ่อนเร้นซึ่งมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเพื่อเป็นมาตรการตรวจสอบหรือป้องกันการปลอมแปลงไว้ด้วยก็ได้  (ร่างข้อ 1)

2. แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 5 แห่งกฎกระทรวงฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526 เพื่อเพิ่มรายการในบัตรที่จำเป็นสำหรับบัตรที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์แบบอเนกประสงค์ ซึ่งได้แก่ เลขหมายคำขอมีบัตร รหัสกำกับบัตร และรหัสแท่งตรวจสอบบัตร (bar code) โดยรายการเหล่านี้จะเป็นข้อมูลที่เจ้าพนักงานออกบัตรพิมพ์ลงในบัตรในขั้นตอนการออกบัตรให้แก่ประชาชน (ร่างข้อ 2)

3. ปรับปรุงแบบบัตรที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์แบบอเนกประสงค์ท้ายกฎกระทรวง ฉบับที่ 22 (พ.ศ. 2550) ฯ โดยกำหนดขนาดและรายละเอียดของลักษณะของบัตรให้ชัดเจน และตรงกับบัตร Smart Card ที่ ทก. ได้ว่าจ้างเอกชนคู่สัญญาผลิต (ร่างข้อ 3)

4. กำหนดบทเฉพาะกาลเพื่อรองรับบัตรที่กรมการปกครองได้ออกให้แก่ประชาชนไปแล้ว จำนวน 26 ล้านใบ ให้ยังคงใช้ได้ต่อไปจนกว่าบัตรนั้นจะหมดอายุหรือมีการออกบัตรใหม่ (ร่างข้อ 4)

--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554--จบ--
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง