การแข่งขันกีฬาเยาวชนเอเชีย - ยุโรป (ASEM Youth Games)

ข่าวราชการ มติคณะรัฐมนตรี -- พุธที่ 23 กรกฎาคม 2546 09:57:26 น.

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ โครงการการแข่งขันกีฬาเยาวชนเอเชีย - ยุโรป (ASEM Youth Games) ตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 5

นายกรัฐมนตรีมีคำสั่งให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นหน่วยงานหลักในการพิจารณาเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งกีฬาเยาวชนอาเซมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่นายกรัฐมนตรีได้เสนอต่อที่ประชุมผู้นำเอเชีย - ยุโรปครั้งที่ 4 ณ กรุงโคเปนเฮเกนว่า ไทยยินดีรับเป็นเจ้าภาพจัดงานดังกล่าวในปี 2547 ดังนี้

1. ชื่อโครงการ โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนเอเชีย - ยุโรป ครั้งที่ 1 (พ.ศ. 2547 หรือ The1st ASEM Youth Games 2004

2. ผู้รับผิดชอบ การกีฬาแห่งประเทศไทย
3. วัตถุประสงค์
- เพื่อนำเยาวชนจากภูมิภาคเอเชียและยุโรปที่มีความสนใจด้านกีฬามาแข่งขันกีฬาร่วมกัน
- เพื่อส่งเสริมกีฬาและการท่องเที่ยวของไทยในระยะยาว รวมทั้งเผยแพร่ชื่อเสียงและภาพพจน์ของไทยไปยังประเทศต่าง ๆ
- เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งส่งเสริมให้เยาวชนหันมาสนใจการเล่นกีฬาห่างไกลยาเสพติด
4. เป้าหมาย
1) เยาวชนในกลุ่มประเทศสมาชิก ASEM ที่มีอายุไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์ ยกเว้นฟุตบอลหญิง อายุไม่เกิน 19 ปีบริบูรณ์

2) นักกีฬา ผู้ควบคุมทีมและเจ้าหน้าที่ในกลุ่ม ASEM เข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ จำนวนประมาณ8,944 คน แยกเป็น นักกีฬา จำนวน 5,954 คน  ผู้ควบคุมทีมและเจ้าหน้าที่ จำนวน 2,990 คน

3) ผู้แทนสหพันธ์ฯ และผู้ตัดสินกลาง จำนวนประมาณ 315 คน  ผู้แทนสหพันธ์กีฬาของทวีปเอเชียและยุโรป จำนวน 30 คน  ผู้ตัดสินกลาง จำนวน 285 คน

4) ประเทศในกลุ่มสมาชิก ASEM ที่ส่งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขัน ดังนี้
- เอเชีย จำนวน 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย บรูไน จีน อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์เกาหลีใต้ และเวียนาม

- ยุโรป จำนวน 15 ประเทศ และ 1 กลุ่มสหภาพยุโรป ได้แก่ ออสเตรีย เบลเยี่ยม เดนมาร์ก อังกฤษ ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ ไอร์แลนด์ อิตาลี ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ โปรตุเกส สเปน และสวีเดน

5) มีนักท่องเที่ยวจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกเข้ามาท่องเที่ยวและชมการแข่งขันจำนวนประมาณ100,000 คน

6) ชนิดกีฬาที่จัดดำเนินการแข่งขัน จำนวน 10 ชนิดกีฬา ได้แก่ กรีฑา ว่ายน้ำ ฟุตบอล วอลเลย์บอลบาสเกตบอล แบดมินตัน เทเบิลเทนนิส เทนนิส เปตอง และกอล์ฟ

5. รายละเอียดในการจัดการแข่งขัน มีกำหนดการแข่งขันเดือนตุลาคม 2547 (รวม 12 วัน)
--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ชุดพ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร) วันที่ 22 กรกฎาคม 2546--จบ--
-พห-
ข่าวที่เกี่ยวข้อง