การกำหนดเขตส่งเสริมการปลูกอ้อย

ข่าวราชการ มติคณะรัฐมนตรี -- อังคารที่ 11 พฤษภาคม 2547 17:52:43 น.

คณะรัฐมนตรีพิจารณาเรื่องการกำหนดเขตส่งเสริมการปลูกอ้อย ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ แล้วมีมติให้กระทรวงอุตสาหกรรมประเกาศเขตพื้นที่รับซื้ออ้อยในรัศมีไม่เกิน 100 กิโลเมตร จากโรงงานน้ำตาลให้ชัดเจน และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมจัดทำรายละเอียดแผนงาน/มาตรการ ในการช่วยเหลือให้เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยที่อยู่นอกเขตพื้นที่รับซื้ออ้อย ให้สามารถปรับเปลี่ยนไปสู่พืชอื่น ๆ ที่มีศักยภาพได้อย่างเป็นรูปธรรมและรวดเร็วต่อการประกาศเขตรับซื้ออ้อยของกระทรวงอุตสาหกรรม

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2546 เห็นชอบมาตรการแก้ไขปัญหาของระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายทั้ง 7 ข้อตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ ซึ่งกำหนดให้มีการควบคุมพื้นที่เพาะปลูกอ้อย ไม่ให้ปลูกอ้อยในรัศมีเกินกว่า 100 กิโลเมตร จากโรงงานน้ำตาล พร้อมทั้งเตรียมมาตรการช่วยเหลือชาวไร่อ้อยที่เลิกประกอบอาชีพปลูกอ้อย

กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอรายงานว่า การแก้ไขปัญหาระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายให้ได้ผล อาจต้องจำกัดพื้นที่เพาะปลูกอ้อย เบื้องต้นควรควบคุมไม่ให้มีการปลูกอ้อยในรัศมีเกินกว่า 100 กิโลเมตร จากโรงงานน้ำตาล ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้น ซึ่งจากการศึกษาข้อมูลพื้นที่ปลูกอ้อยปัจจุบัน พบว่าพื้นที่ที่ควบควรเลิกปลูกอ้อยตามมาตรการนี้ ได้แก่

1. เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ พื้นที่ในเขตจังหวัดนครพนม 4 อำเภอ จังหวัดเลย 4อำเภอ จังหวัดหนองคาย 7 อำเภอ จังหวัดหนองบัวลำภู 1 อำเภอ จังหวัดอุดรธานี 3 อำเภอ จังหวัดศรีสะเกษ 1 อำเภอ จังหวัดสุรินทร์ 3 อำเภอ และพื้นที่เขตจังหวัดอุบลราชธานี 3 อำเภอ รวมพื้นที่ 52,158 ไร่

2. เขตภาคกลาง ได้แก่ พื้นที่ในเขตอำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี และอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รวมพื้นที่ 1,404 ไร่
--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ชุดพ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร) วันที่ 11 พฤษภาคม 2547--จบ--
-กภ-
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง