การจัดตั้งคณะกรรมการร่วม WTO

ข่าวราชการ มติคณะรัฐมนตรี -- อังคารที่ 20 กรกฎาคม 2542 17:45:00 น.
ทำเนียบรัฐบาล--20 ก.ค.--บิสนิวส์

คณะกรรมการร่วมภาครัฐบาลและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจรับทราบการจัดตั้งคณะกรรมการร่วม WTO ตามข้อเสนอของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) เพื่อเป็นการผนึกกำลังระหว่างภาครัฐและเอกชน ในการเจรจาภายใต้กรอบองค์การค้าโลก และเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งจะนำไปสู่ความยุติธรรมของกติกาด้านการค้าในโลกเสรี

ทั้งนี้ โดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการฯ ดังนี้

ภาคเอกชน1. ดร.อาชว์ เตลานนท์  ประธานกรรมการร่วม (สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย)2. ดร.วิพรรธ์ เริงพิทยา  รองประธานกรรมการร่วมฯ (สภาอุตสากรรมแห่งประเทศไทย)3. ดร.ธวัชชัย ยงกิตติกุล  รองประธานกรรมการร่วมฯ (สมาคมธนาคารไทย) สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย4. ดร.วัชระ พรรณเชษฐ์  กรรมการ 5. นายสิโรจน์ อมตกุลชัย กรรมการ6. นายพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล กรรมการ สภาอุตสากรรมแห่งประเทศไทย7. นายสุรพล ว่องวัฒนโรจน์ กรรมการ8. ดร.นิลสุวรรณ ลีลารัศมี กรรมการ9. นายมงคล สาราณียธรรม กรรมการ สมาคมธนาคารไทย10. นายธาริน ทิวารี กรรมการ11. นายอายุสม์ กฤษณามระ กรรมการ ภาครัฐ12. นายการุณ กิตติสถาพร กรรมการ (อธิบดีกรมเศรษฐกิจพาณิชย์)13. นายกอบศักดิ์ ชุติกุล กรรมการ (อธิบดีกรมเศรษฐกิจ กระทรวงการต่างประเทศ)14. นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล กรรมการ (ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง)15. นายเชิดพงษ์ สิริวิชช์ กรรมการ (เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม)16. ดร.อำพน กิตติแพน กรรมการ (ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)17. นายวศินธีรเวชญาณ กรรมการ (อธิบดีกรมสนธิสัญญาระหว่างประเทศ)18. ดร.สมจินต์ สันถวรักษ์ ที่ปรึกษา

--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ชุดนายชวน  หลีกภัย)--วันที่ 19 กรกฎาคม 2542--
ข่าวที่เกี่ยวข้อง