ข่าวอินโฟเควสท์
13:01 สตรีชาวซาอุฯขับรถได้เป็นวันแรกวันนี้ คาดจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของชาติ   สตรีชาวซาอุดีอาระเบียได้รับอนุญาตให้ขับรถได้เป็นวันแรกในวันนี้ หลังคำสั่…
12:52 THCOM เผย"เอสซีกรุ๊ป"เลือกใช้แพลตฟอร์ม "Nava" เสริมประสิทธิภาพการให้บริการทางทะเล   บมจ.ไทยคม (THCOM) ผู้ให้บริการดาวเทียมไทย จับมือ บริษัท ชิพ…

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีชุด นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 21 พฤษภาคม 2556

ข่าวเศรษฐกิจ มติคณะรัฐมนตรี -- พุธที่ 22 พฤษภาคม 2556 10:25:38 น.

วานนี้ เมื่อเวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 2 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี

จากนั้น นายภักดีหาญส์ หิมะทองคำ พร้อมด้วย ร้อยโทหญิง สุณิสา เลิศภควัต และนายชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

กฎหมาย
1.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น รัษฎากร (ฉบับที่ ...)
พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ)
2.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่น
ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
3.  เรื่อง  ร่างกฎ ก.พ.อ. การได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
4.  เรื่อง  ร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดอัตราส่วนของไอโอดีนที่โรงงาน
จะนำมาใช้เพื่อการผลิตเกลือบริโภค พ.ศ. ....
5.  เรื่อง  ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..)
6.  เรื่อง  การปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการ (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
กระทรวงอุตสาหกรรม)
เศรษฐกิจ- สังคม
7.  เรื่อง  ผลการพิจารณาคำร้องที่ขอให้เสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย
8.  เรื่อง  การโอนบรรดาอำนาจหน้าที่ กิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ และงบประมาณขององค์การบริหาร
การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) เฉพาะในส่วนของสำนักงาน
พื้นที่พิเศษเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ให้กับสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
9.  เรื่อง  การติดตามงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ด้านความมั่นคงและปลอดภัยของประชาชน
ประจำเดือนมีนาคม 2556
10. เรื่อง  การติดตามงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ในส่วนของรัฐมนตรี
ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวศันสนีย์  นาคพงศ์) ประจำเดือนมีนาคม 2556
11. เรื่อง  รายงานการรับและการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 — 2552 (ฉบับปรับปรุง) ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 มาตรา 170
12. เรื่อง  แผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านเด็กปฐมวัย (แรกเกิดถึงก่อนเข้าประถมศึกษาปีที่ 1)
ตามนโยบายรัฐบาลด้านเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2555 — 2559
ต่างประเทศ
13. เรื่อง  การบริจาคเงินสมทบกองทุนสำหรับพันธมิตรหลากอารยธรรมแห่งสหประชาชาติ
(United Nations Alliance of Civilizations — UNAOC)
14. เรื่อง  ร่างกรอบการเจรจาเพื่อการยกระดับสำนักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคของภูมิภาคอาเซียน +3
(ASEAN +3 Macroeconomic Research Office : AMRO) เป็นองค์การระหว่างประเทศ
15. เรื่อง  การจัดทำความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐแอลเบเนีย
ว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราซึ่งกันและกันสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและราชการ
16. เรื่อง  การแต่งตั้งคณะทำงานร่วมด้านการพัฒนาพื้นที่ชายแดนและการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคม
ระหว่างไทย — กัมพูชา ฝ่ายไทย
17. เรื่อง  ข้อมติวุฒิสภาสหรัฐอเมริกาเพื่อเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ 180 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูต
ระหว่างไทย-สหรัฐอเมริกา
18. เรื่อง  ผลการประชุมคณะทำงานฝ่ายไทย-เมียนมาร์ (Myanmar-Thailand Taskforce)
เพื่อวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงิน โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย
และพื้นที่โครงการที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 2
แต่งตั้ง
19. เรื่อง  แต่งตั้ง
1.  แต่งตั้งผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.) ของรองนายกรัฐมนตรี (นายยุคล ลิ้มแหลมทอง)
2.  รัฐบาลสาธารณรัฐคาซัคสถานเสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทย
3.  ขอความเห็นชอบให้นายวิทิต อรรถเวชกุล พ้นจากการดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม
4.  คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 111/2556 เรื่อง ปรับปรุงคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจ
ให้รองนายกรัฐมนตรีกำกับการบริหารราชการแทนนายกรัฐมนตรี และให้รองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีและกำกับดูแลแทน
นายกรัฐมนตรี สำหรับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานของรัฐ
5.  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงยุติธรรรม)
6.  รับโอนและแต่งตั้งรองเลขาธิการ ศอ.บต.
7.  แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)
8.  แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี
9.  การให้ข้าราชการการเมืองพ้นจากตำแหน่ง และการแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงการคลัง)
10. การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงคมนาคม)
11. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงพลังงาน)
12. การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงอุตสาหกรรม)
13. การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)
14. การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงศึกษาธิการ)
15. การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงมหาดไทย)
16. การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงสาธารณสุข)
17. ขออนุมัติยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี
--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีชุด นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 21 พฤษภาคม 2556--จบ--
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง