ข่าวอินโฟเควสท์
08:30 World Today: สรุปประเด็นน่าติดตามประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2561   ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดดีดตัวขึ้น 119.19 จุด หรือ 0.49% แตะที่ระดับ 24…
08:30 สรุปรายชื่อหุ้นที่ขึ้นเครื่องหมาย XD ตั้งแต่ 25 มิ.ย.61   ตารางแสดงชื่อหุ้นที่ขึ้นเครื่องหมาย XD ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2561 ซึ่งรวบรวมข้อมู…
08:05 (REPEAT) แบงก์ชาติจีนประกาศลดสัดส่วนการกันสำรองธนาคารพาณิชย์ เริ่ม 5 ก.ค.   ธนาคารกลางจีนประกาศลดสัดส่วนการกันสำรองของธนาคารพาณิชย์ (RRR) ลง 0.…
08:00 TFEX สรุปปริมาณซื้อขายกลุ่ม Agriculture Futures สิ้นวันที่ 22 มิ.ย.61   โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 22 มิถุนายน 2561 ดังนี้ (หน่วย: จำ…
07:59 TFEX สรุปปริมาณซื้อขายกลุ่ม Call & Put Options สิ้นวันที่ 22 มิ.ย.61   และ Put Options โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 22 มิถุนายน 2561 ดั…

แต่งตั้ง

ข่าวเศรษฐกิจ มติคณะรัฐมนตรี -- อังคารที่ 23 กรกฎาคม 2556 07:18:42 น.
1. แต่งตั้งรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งตั้งรองนายกรัฐมนตรี (นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา) เป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ

2. แต่งตั้งผู้ที่จะดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา (นักบริหารสูง) (สำนักนายกรัฐมนตรี)

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ให้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 เพื่อทดแทนผู้เกษียณอายุราชการ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป

3. แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการบริหารสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

คณะรัฐมนตรีมติอนุมัติแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการบริหารสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ ดังนี้ 1. นายศุภชัย คุณารัตนพฤกษ์ ประธานกรรมการ 2. นายสุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยให้อยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป

4. แต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง (กระทรวงวัฒนธรรม)
คณะรัฐมนตรีมติอนุมัติแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง ในกระทรวงวัฒนธรรม ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ ดังนี้

1. นายสหวัฒน์ แน่นหนา อธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรมศิลปากร ไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงวัฒนธรรม)

2. นายเอนก สีหามาตย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงวัฒนธรรม ไปดำรงตำแหน่ง อธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรมศิลปากร

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป
5. แต่งตั้งผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการแต่งตั้งนายสุนชัย คำนูณเศรษฐ์ รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้า ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2556 และได้รับผลตอบแทนตามที่กระทรวงการคลังได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

6. แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ชุดใหม่ เนื่องจากประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ชุดเดิมได้ดำรงตำแหน่งมาครบ 4 ปี ตามวาระแล้ว ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ โดยมีรายชื่อ ดังนี้ 1. รองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ ประธานกรรมการ 2. ศาสตราจารย์ประสาท สืบค้า กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์ จากบัญชีรายชื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียนเสนอ 3. รองศาสตราจารย์ศักรินทร์ ภูมิรัตน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์ จากบัญชีรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ปกครองนักเรียนเสนอ

4. รองศาสตราจารย์เอกชัย ลีลารัศมี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์ 5. นางฉันทวิทย์ สุชาตานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมิใช่ข้าราชการหรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2556  เป็นต้นไป

7. แต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแต่งตั้งนายธานินทร์ อังสุวรังษี เป็นกรรมการอื่นในคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) แทนนายชัยเกษม นิติสิริ กรรมการอื่นในคณะกรรมการ ธอส. ที่ขอลาออก ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ  ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งแทนอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน

8. การปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กปต.)

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 178/2556 เรื่อง ปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

ตามที่ได้มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 307/2555 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2555 เพื่อให้เป็นกลไกระดับสูง ทำหน้าที่ในการสั่งการ อำนวยการ กำกับ ติดตาม ประสานการขับเคลื่อนให้เกิดเอกภาพและบูรณาการในการทำงานร่วมกันของทุกฝ่ายในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ นั้น

โดยที่ได้มีประกาศพระบรมราชโองการเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2556 ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี จึงเห็นสมควรปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้มีความเหมาะสมและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 (6) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 จึงให้ยกเลิกองค์ประกอบของคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 307/2555 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2555 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“1. องค์ประกอบ
1.1  นายกรัฐมนตรี   ประธานกรรมการ
1.2  รองนายกรัฐมนตรี   รองประธานกรรมการ
(พลตำรวจเอก ประชา พรหมนอก)
1.3  รองนายกรัฐมนตรี   รองประธานกรรมการ
(นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล)
1.4  รองนายกรัฐมนตรี  รองประธานกรรมการ
(นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา)
1.5  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน   รองประธานกรรมการ
1.6  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม   กรรมการ
1.7  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ   กรรมการ
1.8  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม   กรรมการและความมั่นคงของมนุษย์
1.9  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์    กรรมการ
1.10 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม   กรรมการ
1.11 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์   กรรมการ
1.12 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย   กรรมการ
1.13 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม   กรรมการ
1.14 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ   กรรมการ
1.15 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  กรรมการ
1.16 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม  กรรมการ
1.17 เลขาธิการนายกรัฐมนตรี   กรรมการ
1.18 ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี   กรรมการ
1.19 ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ  กรรมการ
1.20 ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ   กรรมการ
1.21 เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ กรรมการและสังคมแห่งชาติ
1.22 ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ   กรรมการ
1.23 รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร   กรรมการ
1.24 ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4  กรรมการ
1.25 เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ กรรมการและเลขานุการ
1.26 เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
1.27 เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคง  กรรมการ ภายในราชอาณาจักรและผู้ช่วยเลขานุการ”
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป

9. แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 154/2554 เรื่องยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ และปรับปรุงการจัดตั้งศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 177/2556 เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 154/2554 เรื่อง ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด

ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 154/2554 ลงวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2554 เรื่องยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด กำหนดให้มีศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ เพื่อทำหน้าที่เป็นองค์กรอำนวยการระดับชาติ ในการนำนโยบายและยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาลไปปฏิบัติให้บรรลุผลสำเร็จ โดยมีรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ นั้น

เพื่อให้การดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพอาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

1. ให้ยกเลิกความในข้อ 5.1 แห่งคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 154/2554 เรื่อง ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“5.1 ให้มีศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ (ศพส.) เป็นองค์กรอำนวยการระดับชาติ และให้มีศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดระดับต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับกระทรวง ระดับกรม/หน่วยงาน ระดับภาค/พื้นที่ตามแนวชายแดน ไปจนถึงระดับจังหวัด รวมทั้งศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดระดับอำเภอ/กิ่งอำเภอ และระดับพื้นที่อื่นใด เพื่อเป็นศูนย์กลางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้อำนวยการ ศพส. มีอำนาจในการจัดตั้ง ปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม และกำกับดูแล ศพส. ทุกระดับและทุกพื้นที่ หรือจะมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการก็ได้ ตามความเหมาะสม”

2. คำสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ ให้ใช้คำสั่งนี้แทน
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 179/2556 เรื่อง ปรับปรุงการจัดตั้งศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ

ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 155/2554 ลงวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2554 เรื่อง จัดตั้งศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ เพื่อทำหน้าที่เป็นองค์กรอำนวยการระดับชาติในการนำนโยบายและยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาลไปปฏิบัติให้บรรลุผลสำเร็จ โดยมี รองนายกรัฐมนตรี (ร้อยตำรวจเอกเฉลิม อยู่บำรุง) เป็นผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ นั้น

เพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นไปอย่างต่อเนื่อง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 (3) (6) (8) และ (9) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงให้ปรับปรุงการจัดตั้งศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ โดยให้ร้อยตำรวจเอกเฉลิม อยู่บำรุง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป
--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 19 กรกฎาคม 2556--จบ--
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง