กฎกระทรวง ฉบับที่ 74 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พุทธศักราช 2497

ข่าวราชการ มติคณะรัฐมนตรี -- อังคารที่ 3 มิถุนายน 2540 18:03:00 น.
ทำเนียบรัฐบาล--3 มิ.ย.--บิสนิวส์

คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบกฎกระทรวง ฉบับที่ 74 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร  พุทธศักราช  2497  ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม  และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามแล้ว  ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ  และให้ดำเนินการต่อไปได้ โดยมีสาระสำคัญกำหนดความพิการทุพพลภาพหรือโรคซึ่งไม่สามารถรับราชการทหารได้ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน

ทั้งนี้เนื่องจากกระทรวงกลาโหมได้พิจารณาเห็นสมควรแก้ไขเพิ่มเติมรายชื่อโรค สภาพร่างกาย  หรือสภาพจิตใจซึ่งไม่สามารถรับราชการทหารได้ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ 46 (พ.ศ.  2518) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พุทธศักราช 2497 ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงได้ส่งกฎกระทรวง  ฉบับที่  74 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราช-บัญญัติรับราชการทหาร พุทธศักราช  2497  ที่ผ่านการตรวจพิจารณาจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงนามแล้ว  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามต่อไป โดยรับความเห็นของกระทรวงสาธารณสุขไปพัฒนาเกี่ยวกับข้อ 2 ของร่างกฎกระทรวงดังกล่าว ดังนี้

1. ข้อ 2 (1) โรคหรือความผิดปกติของตา
ควรเพิ่ม "โรคขั้วประสาทตาเสื่อมทั้ง 2 ข้าง"
2. ข้อ 2 (2) โรคหรือความผิดปกติของหู

(ข)  และ  (ค) ในกรณีที่มีการอักเสบของหูน้อยหรือมีรูทะลุเล็ก ๆ การได้ยินอาจใกล้เคียงกับคนปกติได้  และผู้ป่วยในข้อ  (ข) และ (ค) ส่วนใหญ่สามารถผ่าตัดรักษาให้หายเป็นปกติ หรือให้มีการได้ยินดีกว่า 55 เดซิเบลได้

3. ข้อ 2 (7) โรคหรือความผิดปกติของกระดูก ข้อ และกล้ามเนื้อ
(ข) แขน ขา มือ เท้า นิ้ว อย่างใดอย่างหนึ่งผิดปกติ
ควรเพิ่ม  "นิ้วเท้าข้างเดียวกันด้วนจนถึงข้อโคนนิ้วหรือพิการถึงขั้นใช้การไม่ได้ รวมตั้งแต่สองข้างขึ้นไป"

"นิ้วหัวแม่เท้าด้วนจนถึงข้อโคนนิ้วหรือพิการถึงขั้นใช้การไม่ได้   หรือนิ้วอื่น   ๆ   ตั้งแต่สองนิ้วขึ้นไปในเท้าเดียวกันด้วนจนถึงข้อโคนนิ้ว"

--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ชุดพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ)--วันที่ 3 มิถุนายน 2540--
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง