การสมัครของไทยเพื่อเป็นประเทศผู้สังเกตการณ์ของกลุ่มพันธมิตรแปซิฟิก (Pacific Alliance)

ข่าวการเมือง 17 มีนาคม พ.ศ. 2558 18:20 น. —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังนี้

1. เห็นชอบการสมัครของไทยเพื่อเป็นประเทศผู้สังเกตการณ์ของกลุ่มพันธมิตรแปซิฟิก (Pacific Alliance)

2. เห็นชอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการประชุมคณะมนตรีของกลุ่มพันธมิตรแปซิฟิกรวมทั้งการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ประเทศผู้สังเกตการณ์ได้รับเชิญ

3. มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศเป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องของไทยเพื่อประโยชน์ของไทยในฐานะประเทศผู้สังเกตการณ์ดังกล่าว

--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 17 มีนาคม 2558--


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ