แต่งตั้ง

ข่าวการเมือง Tuesday March 17, 2015 18:29 —มติคณะรัฐมนตรี

1. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข)

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตั้ง นายชูศักดิ์ เกษมศานติ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขาศัลยกรรม) กลุ่มงานศัลยศาสตร์ กลุ่มภารกิจวิชาการ สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ ให้ดำรงตำแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรม สาขาศัลยกรรม) กลุ่มงานศัลยศาสตร์ กลุ่มภารกิจวิชาการ สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป

2. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข)

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตั้ง นางสาวมุกดา หวังวีรวงศ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขากุมารเวชกรรม) กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์ กลุ่มภารกิจวิชาการ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ ให้ดำรงตำแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรม สาขากุมารเวชกรรม) กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์ กลุ่มภารกิจวิชาการ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2557 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป

3. เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงศึกษาธิการ)

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งตั้ง นายเจี่ยง วงศ์สวัสดิ์สุริยะ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2557 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป

4. เรื่อง แต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอแต่งตั้งนายพีระพล ถาวรสุภเจริญ เป็นกรรมการอื่นในคณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย แทนนายจุฬา สุขมานพ ที่ลาออก ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2558 เป็นต้นไป

5. เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการปิโตรเลียม

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงพลังงานเสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการปิโตรเลียม จำนวน 5 คน ดังนี้ 1. นายวีระชัย ตันติกุล 2. นายสัมพันธ์ สาระธนะ 3. นายนินนาท ไชยธีรภิญโญ 4. พลเอก วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา 5. นายบูรณวงศ์ เสาวพฤกษ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2558 เป็นต้นไป

6. เรื่อง แต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการอื่นในคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ จำนวนรวม 3 คน เนื่องจากกรรมการเดิมได้ลาออกจากตำแหน่ง ดังนี้ 1. นายเอกสิทธิ์ วัฒนปรีชานนท์ เป็นกรรมการ 2. นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์ เป็นกรรมการ (กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง) 3. นายจรูญ อิ่มเอิบสิน เป็นกรรมการ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2558 เป็นต้นไป

7. เรื่อง การขอต่อเวลาการดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (นักบริหารระดับสูง) ครั้งที่ 2 (สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ)

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการต่อเวลาการดำรงตำแหน่งของ ศาสตราจารย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ต่อไปอีกเป็นครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 (เกษียณอายุราชการในวันที่ 1 ตุลาคม 2558) ตามที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล) เสนอ

8. เรื่อง การแต่งตั้งประธานกรรมการ และกรรมการอื่นในคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งตั้งบุคคลเป็นประธานกรรมการ และกรรมการอื่นในคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง (ชุดใหม่) ทั้งคณะ จำนวน 14 คน แทนกรรมการชุดเดิมที่พ้นวาระ ดังนี้ พลเอก พิรุณ แผ้วพลสง ประธานกรรมการ กรรมการอื่นประกอบด้วย พลอากาศเอก อานนท์ จารยะพันธุ์ พลเอก ธีรชัย นาควานิช นางดัยนา บุนนาค นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย นายรณชิต รัตนารามิก ศาสตราจารย์ บุญเสริม กิจศิริกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนั่น วิสุทธิศักดิ์ชัย พลตำรวจโท ไถง ปราศจากศัตรู นายวิทยา ฉายสุวรรณ นายกฤษฎา บุญราช รองศาสตราจารย์พีระวุฒิ สุวรรณจันทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ สถิตศาสตร์ นายสมชัย สัจจพงษ์ (กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง) โดยมีผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2558 เป็นต้นไป

--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 17 มีนาคม 2558--

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ