มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ (รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายจาตุรนต์  ฉายแสง)

ข่าวราชการ มติคณะรัฐมนตรี -- อังคารที่ 10 กรกฎาคม 2544 16:04:58 น.

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีรายงานว่า นายกรัฐมนตรีมีบัญชามอบหมายให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายจาตุรนต์  ฉายแสง) มีอำนาจในการกำหนดแนวทางปฎิบัติ กำกับ ดูแล และการควบคุมการปฏิบัติราชการเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปราม น้ำมันเถื่อน ในส่วนของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง โดยไม่รวมถึงการบริหารงานบุคคล ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ได้อีกส่วนหนึ่ง นอกเหนือจากคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 20/2544 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2544

--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ชุดพ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร) วันที่ 10 ก.ค.44--
-สส-
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง