การฟื้นฟูเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ภายหลังภาวะน้ำท่วม ปี 2543

ข่าวราชการ มติคณะรัฐมนตรี -- อังคารที่ 19 ธันวาคม 2543 16:29:19 น.
ทำเนียบรัฐบาล--19 ธ.ค.--นิวส์สแตนด์

คณะรัฐมนตรีรับทราบและให้ความเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังรายงานการฟื้นฟูเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ภายหลังภาวะน้ำท่วม ปี 2543 ดังนี้

1. ในการเสวนาร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เพื่อชี้แจงมาตรการในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และรับฟังความคิดเห็นรวมทั้งข้อเสนอแนะจากภาคเอกชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยน้ำท่วม เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2543 ณ โรงแรม บี พี แกรนทาวเวอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีรัฐมนตรีว่ากาารกระทรวงการคลังเป็นประธาน นั้น  หน่วยงานราชการ และสถาบันการเงินของรัฐได้ชี้แจงให้ผู้เข้าร่วมเสวนาซึ่งประกอบด้วยตัวแทนผู้ประกอบการภาคเอกชนในสาขาต่าง ๆ และประชาชนทั่วไปที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วม ได้รับทราบแนวทางและมาตรการของภาครัฐที่ได้ดำเนินการไปแล้ว และผู้เข้าร่วมเสวนาได้เสนอความเห็นและข้อเสนอแนะให้ภาครัฐนำไปพิจารณาให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ซึ่งกระทรวงการคลังได้ประมวลสรุปเป็น 3 ด้าน คือ ด้านการเงิน ด้านการคลังและภาษีอากร และด้านอื่น ๆ

2. กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วเห็นว่า ความเห็นและข้อเสนอแนะดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ในการฟื้นฟูเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมโดยเร็ว จึงเห็นสมควรรายงานคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบและมอบหมายให้คณะอนุกรรมการฟื้นฟูบูรณะความเสียหายจากอุทกภัยภาคใต้พิจารณาและมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับด้านการเงิน การคลังและภาษีอากร กระทรวงการคลังจะได้มอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบพิจารณาดำเนินการต่อไปโดยเร็ว

อนึ่ง เพื่อให้การดำเนินงานตามมาตรการการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว กระทรวงการคลังจะจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจเพื่อประสานงานมาตรการด้านการเงินและติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการดังกล่าวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีเจ้าหน้าที่สถาบันการเงินของรัฐ และศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงินสำหรับวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และประชาชน (ศงป.) ร่วมปฏิบัติงานในศูนย์ดังกล่าว ซึ่งมีผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังที่ได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงการคลังทำหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ดังกล่าว และให้ศูนย์ดังกล่าวมีระยะเวลาปฏิบัติงานประมาณ 3 เดือน โดยในด้านสถานที่ตั้งเห็นควรมอบหมายให้ ศอ.บต.และจังหวัดสงขลาจัดเตรียมให้ต่อไป

--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ชุดนายชวน หลีกภัย)--วันที่ 19 ธ.ค. 2543--
-สส-
ข่าวที่เกี่ยวข้อง