ข่าวอินโฟเควสท์
23:05 แบงก์ชาติจีนเผยสภาพคล่องในตลาดยังคงมีความเพียงพอ และมีเสถียรภาพ   ธนาคารกลางจีนแถลงในวันนี้ว่า สภาพคล่องในตลาดอินเตอร์แบงก์ของจีนยังคงมีความเพี…
22:35 มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น 4 ราย บาดเจ็บกว่า 300 ราย หลังเหตุแผ่นดินไหวที่โอซากาวันนี้   เจ้าหน้าที่เปิดเผยว่า มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น 4 ราย และบา…
22:17 บอนด์ยีลด์สหรัฐปรับตัวขึ้น นักลงทุนจับตาสงครามการค้าสหรัฐ-จีน   อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐปรับตัวขึ้นในวันนี้ ขณะที่นักลงทุนจับตาการทำสงค…
21:52 ราคาทองปรับตัวขึ้น หลังดิ่งแตะนิวโลว์ 5 เดือนครึ่งเมื่อวันศุกร์ จับตาสงครามการค้า   ราคาทองปรับตัวขึ้นในวันนี้ หลังจากดิ่งลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ…
21:34 สหรัฐเผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้สร้างบ้านลดลง 2 จุดในเดือนมิ.ย.   สมาคมผู้สร้างบ้านแห่งชาติ (NAHB) ของสหรัฐเปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้สร้างบ้…

แต่งตั้ง

ข่าวการเมือง มติคณะรัฐมนตรี -- อังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561 16:53:49 น.
1. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงการคลัง)

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอแต่งตั้ง นางแพตริเซีย มงคลวนิช รองอธิบดีกรมสรรพากร ให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2561 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

2. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงมหาดไทย)

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งตั้ง นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ กรมการปกครอง ให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย (นิติกรทรงคุณวุฒิ) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

3. เรื่อง รัฐบาลนิวซีแลนด์เสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย (กระทรวงการต่างประเทศ)

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ กรณีรัฐบาลนิวซีแลนด์มีความประสงค์ขอแต่งตั้ง นายทาฮาโมอานา ไอเซอา คลูนี แมกเฟอร์ซัน (Mr. Tahamoana Aisea Cluny Macpherson) ให้ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย คนใหม่ โดยมีถิ่นพำนัก ณ กรุงเทพมหานคร สืบแทน นายเบนจามิน คิง (Mr. Benjamin King) ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ

4. เรื่อง การแต่งตั้งกงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ณ จังหวัดขอนแก่น (กระทรวงการต่างประเทศ)

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ กรณีรัฐบาลสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมีความประสงค์ขอแต่งตั้ง นายหว่าง หง็อก เซิน (Mr. Hoang Ngoc Son) ให้ดำรงตำแหน่ง กงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ณ จังหวัดขอนแก่น โดยมีเขตกงสุลครอบคลุมจังหวัดขอนแก่น อำนาจเจริญ บึงกาฬ บุรีรัมย์ ชัยภูมิ กาฬสินธุ์ เลย มหาสารคาม มุกดาหาร นครพนม นครราชสีมา หนองบัวลำภู หนองคาย ร้อยเอ็ด สกลนคร ศรีสะเกษ สุรินทร์ อุบลราชธานี อุดรธานี และยโสธร สืบแทน นายงเหวียน หง่อก เซิน (Mr. Nguyen Ngoc Son) ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ

5. เรื่อง การแต่งตั้งสมาชิกฝ่ายไทยในศาลประจำอนุญาโตตุลาการ ณ กรุงเฮก เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง (กระทรวงการต่างประเทศ)

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอแต่งตั้ง นายวิทิต มันตาภรณ์ เป็นสมาชิกฝ่ายไทยในศาลประจำอนุญาโตตุลาการ ณ กรุงเฮก เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง โดยมีวาระดำรงตำแหน่ง 6 ปี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

6. เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

คณะรัฐมนตรีมีมติให้กรรมการอื่นที่ยังคงดำรงตำแหน่งอยู่ในคณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ้นจากตำแหน่ง ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. 2519 [มาตรา 18 (3)] และอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอให้แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ตามนัยมาตรา 14 วรรคสอง แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. 2519 ดังนี้

1. นายณัฐชาติ จารุจินดา ประธานกรรมการ
2. พลเอก วราห์ บุญญสิทธิ์ กรรมการ
3. นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติกรรมการ (ผู้แทนกระทรวงการคลัง)
4. นายสมศักดิ์ ห่มม่วงกรรมการ (ผู้แทนกระทรวงคมนาคม)
5. รองศาสตราจารย์ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ กรรมการ
6. นายยุกต์ จารุภูมิ กรรมการ
7. นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ กรรมการ
8. นายชัยชนะ มิตรพันธ์ กรรมการ
9. รองศาสตราจารย์วันชัย รัตนวงษ์ กรรมการ
10. นายวิชิต จรัสสุขสวัสดิ์ กรรมการ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป
7. เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ จำนวน 9 คน ดังนี้

1. นายประกิต วาทีสาธกกิจกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์
2. นางนันทวรรณ วิจิตรวาทการกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสาธารณสุข
3. นายปกป้อง ศรีสนิทกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย
4. นางทิชา ณ นครกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการคุ้มครองสิทธิสตรีหรือสิทธิเด็ก
5. นายจิรชัย มูลทองโร่ยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสื่อสาร/ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

6. นางสมศรี เผ่าสวัสดิ์กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรเอกชนที่มีวัตถุประสงค์มิใช่เป็นการแสวงหากำไร และดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับด้านการคุ้มครองสุขภาพอนามัยของประชาชน

7. นายอิศรา ศานติศาสน์กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรเอกชนที่มีวัตถุประสงค์มิใช่เป็นการแสวงหากำไร และดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับด้านการคุ้มครองสุขภาพอนามัยของประชาชน

8. นางสาวลักขณา เติมศิริกุลชัยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรเอกชนที่มีวัตถุประสงค์มิใช่เป็นการแสวงหากำไร และดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับด้านการคุ้มครองสุขภาพอนามัยของประชาชน

9. นายสรรพสิทธิ์ คุมพ์ประพันธ์กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรเอกชนที่มีวัตถุประสงค์มิใช่เป็นการแสวงหากำไร และดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับด้านการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป
--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 22 พฤษภาคม 2561--
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง