ขออนุมัติร่างเอกสารสำหรับการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย – เมียนมา ครั้งที่ 9

ข่าวการเมือง Tuesday August 7, 2018 16:42 —มติคณะรัฐมนตรี

เรื่อง ขออนุมัติร่างเอกสารสำหรับการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย –เมียนมา ครั้งที่ 9

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างบันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย – เมียนมา ครั้งที่ 9 (Agreed Minutes of the 9th Meeting of the Myanmar – Thailand Joint Commission for Bilateral Cooperation – JC) และร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยโครงการพัฒนาการเพาะเลี้ยงกุ้งในรัฐยะไข่ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (Memorandum of Understanding on the Project on the Development of Shrimp Culture in Rakhine State between the Government of the Kingdom of Thailand and the Government of the Republic of the Union of Myanmar) ตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังนี้

1. ร่างบันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมฯ ครั้งที่ 9

1.1 เห็นชอบต่อร่างบันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมฯ ครั้งที่ 9 (ไม่มีการลงนาม)

1.2 หากจำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างบันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมฯ ครั้งที่ 9

โดยไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการต่างประเทศดำเนินการได้ โดยนำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว

2. ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยโครงการพัฒนาการเพาะเลี้ยงกุ้งในรัฐยะไข่

2.1 เห็นชอบต่อร่างบันทึกความเข้าใจฯ

2.2 หากจำเป็นต้องแก้ไขร่างบันทึกความเข้าใจฯ ให้กระทรวงการต่างประเทศสามารถเปลี่ยนแปลงถ้อยคำในส่วนที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญ โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีก

2.3 มอบหมายให้อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศหรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจฯ

2.4 มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทำหนังสือมอบอำนาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่ผู้ลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจฯ ตามข้อ 2.3

สาระสำคัญของเรื่อง

1. ร่างบันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมฯ ครั้งที่ 9

1.1 มีสาระสำคัญเกี่ยวกับประเด็นความร่วมมือทวิภาคีที่ทั้งสองประเทศเห็นพ้องที่จะดำเนินการร่วมกัน รวมทั้งประเด็นที่ทั้งสองฝ่ายจะกำหนดแนวทางแก้ไขและขจัดปัญหาอุปสรรค ตลอดจนพัฒนาและ/หรือผลักดันให้เกิดความก้าวหน้า เพื่อประโยชน์ในการดำเนินความสัมพันธ์ โดยมีประเด็นสำคัญที่จะหยิบยกขึ้นหารือ ดังนี้

(1) ภาพรวมความสัมพันธ์

(2) ด้านการเมืองและความมั่นคง

(3) ด้านเศรษฐกิจ

(4) ด้านสังคมและวัฒนธรรม

(5) ความร่วมมือระดับภูมิภาคและพหุภาคี

1.2 ร่างบันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมฯ มีสาระสำคัญเป็นการรับทราบพัฒนาการ

การดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเมียนมาและเป็นการแสดงเจตนารมณ์ของทั้งสองฝ่ายที่จะมุ่งเสริมสร้างและกระชับความสัมพันธ์ด้านต่าง ๆ โดยไม่มีถ้อยคำหรือบริบทที่มุ่งก่อให้เกิดพันธกรณีภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศ ดังนั้น ร่างบันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมฯ จึงไม่เป็นสนธิสัญญาตามกฎหมายระหว่างประเทศ และไม่ใช่หนังสือสัญญาตามมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

2. ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยโครงการพัฒนาการเพาะเลี้ยงกุ้งในรัฐยะไข่

2.1 มีสาระสำคัญในการกำหนดกิจกรรม กรอบความร่วมมือ และความรับผิดชอบในการดำเนินโครงการระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลเมียนมาในการดำเนินโครงการพัฒนาการเพาะเลี้ยงกุ้งในรัฐยะไข่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนในรัฐยะไข่และในเมียนมา และเพื่อกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทยกับเมียนมา โดยการปรับปรุง ฟื้นฟู และก่อสร้างศูนย์สาธิตการเพาะเลี้ยงกุ้งที่เมืองชิตต่วย รัฐยะไข่ และเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของศูนย์สาธิตดังกล่าว เพื่อให้ศูนย์ฯ สามารถผลิตลูกกุ้งได้ปีละ 10 ล้าน PLs ต่อปี ระยะเวลาการดำเนินงาน 2 ปี ตั้งแต่ปี 2561 – 2563 งบประมาณที่ขอรับการสนับสนุนประมาณ 30,000,000 บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) โดยใช้งบประมาณเงินอุดหนุนการให้ความร่วมมือทางด้านวิชาการและเศรษฐกิจแก่ต่างประเทศประจำปีของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 โดยจะเบิกจ่ายตามงวดงาน – งวดเงิน ของการก่อสร้างและการดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ

2.2 ร่างบันทึกความเข้าใจฯ มีถ้อยคำและบริบทที่มุ่งก่อให้เกิดพันธกรณีภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศ จึงเป็นสนธิสัญญาตามกฎหมายระหว่างประเทศ และเป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ โดยที่กระทรวงการต่างประเทศสามารถปฏิบัติตามพันธกรณีได้โดยไม่ต้องออกพระราชบัญญัติเพื่อให้การเป็นไปตามหนังสือสัญญา รวมทั้งไม่เข้าข่ายเป็นหนังสือสัญญาประเภทอื่นตามมาตรา 178 วรรคสองของรัฐธรรมนูญ ร่างบันทึกความเข้าใจฯ จึงไม่เป็นหนังสือสัญญาที่ต้องขอความเห็นชอบจากรัฐสภา

--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 7 สิงหาคม 2561--


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ