ขอความเห็นชอบต่อร่างปฏิญญาของการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 7 ของกระบวนการบาหลีว่าด้วยการลักลอบขนคน การค้ามนุษย์ และอาชญากรรมข้ามชาติที่เกี่ยวข้อง

ข่าวการเมือง Tuesday August 7, 2018 16:43 —มติคณะรัฐมนตรี

เรื่อง ขอความเห็นชอบต่อร่างปฏิญญาของการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 7 ของกระบวนการบาหลีว่าด้วยการลักลอบขนคน การค้ามนุษย์ และอาชญากรรมข้ามชาติที่เกี่ยวข้อง

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอดังนี้

1. เห็นชอบต่อร่างปฏิญญาของการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 7 ของกระบวนการบาหลีว่าด้วยการลักลอบขนคน การค้ามนุษย์ และอาชญากรรมข้ามชาติที่เกี่ยวข้อง โดยหากมีความจำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญก่อนมีการรับรอง ให้ กต. สามารถดำเนินการได้โดยให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลังพร้อมชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย

2. อนุมัติให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล) ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ร่วมรับรองปฏิญญาดังกล่าว

สาระสำคัญของเรื่อง

กระบวนการบาหลีว่าด้วยการลักลอบขนคน การค้ามนุษย์ และอาชญากรรมข้ามชาติที่เกี่ยวข้อง หรือกระบวนการบาหลี (Bali Process on Prople Smuggling, Trafficking in Persons and Related Transnational Crime – Bali Process) เป็นกรอบความร่วมมมือระดับภูมิภาคเพื่อต่อต้านการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐาน การค้ามนุษย์ และอาชญากรรมข้ามชาติที่เกี่ยวข้อง การประชุมระดับรัฐมนตรีจัดขี้นทุก 2 ปี โดยในปีนี้ รัฐบาลอินโดนีเซียและออสเตรเลียจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมกระบวนการบาหลีระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 7 ณ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งจะมีการรับรองร่างปฏิญญาของการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 7 ของกระบวนการบาหลีว่าด้วยการลักลอบขนคน การค้ามนุษย์ และอาชญากรรมข้ามชาติที่เกี่ยวข้อง ในการประชุมดังกล่าวด้วย

ร่างปฏิญญาของการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 7 ของกระบวนการบาหลี มีสาระสำคัญเป็นการยืนยันเจตนารมณ์ร่วมอย่างต่อเนื่องของประเทศสมาชิกกระบวนการบาหลีในการร่วมมือกันในระดับภูมิภาคเพื่อแก้ไขปัญหาการโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติอย่างครอบคลุมมีประสิทธิภาพ และยั่งยืนบนพื้นฐานของหลักการการแบ่งเบาภาระระหว่างประเทศ

ทั้งนี้ การที่ประเทศไทยได้เข้าร่วมและสนับสนุนกิจกรรมของกระบวนการบาหลีจะทำให้ได้รับประโยชน์จากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์แนวปฏิบัติที่ดี และข้อมูลเชิงลึกระหว่างประเทศสมาชิกเพื่อนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพของไทยในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการลักลอบขนคน การค้ามนุษย์และอาชญากรรมข้ามชาติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 7 สิงหาคม 2561--


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ