การเสนอตัวขอเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬายูธโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2569 (ค.ศ. 2026)

ข่าวการเมือง Tuesday October 2, 2018 18:44 —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการให้ประเทศไทยแสดงความสนใจที่จะเสนอตัวขอเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬายูธโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2569 (ค.ศ. 2026) ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) เสนอ สำหรับภาระงบประมาณในการจัดการแข่งขันเห็นสมควรให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ต้องใช้ในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันอย่างคุ้มค่าและประหยัด แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ ควรกำหนดสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการแข่งขันระหว่างคณะกรรมการโอลิมปิกสากลและเมืองที่เป็นเจ้าภาพ (ประเทศไทย) ให้ชัดเจน ส่วนค่าใช้จ่ายในส่วนของเมืองเจ้าภาพจะต้องคำนึงถึงความครอบคลุมของงบประมาณและการนำเงินรายได้จากสิทธิประโยชน์พิจารณาร่วมด้วย ตามความเห็นของ สำนักงบประมาณ

สาระสำคัญของเรื่อง

กก. เสนอว่า

1. การจัดการแข่งขันกีฬายูธโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2569 (ค.ศ. 2026) เป็นการแข่งขันที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อวงการกีฬาของไทย และเป็นการแข่งขันที่มีความสำคัญอีกรายการหนึ่ง ซึ่งผู้เข้าร่วมการแข่งขันเป็นคณะนักกีฬาระดับเยาวชนและเจ้าหน้าที่ จากประเทศสมาชิกทั่วโลก กว่า 200 ประเทศ

2. แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2560 – 2564) มีวิสัยทัศน์ให้การกีฬาเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ โดยจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านการกีฬาที่มีมาตรฐาน และอยู่ในระดับชั้นนำของภูมิภาคเอเชีย รวมทั้งการสร้างกิจกรรมด้านการกีฬาในทุกระดับเพื่อเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจไทย ผลักดันให้ภาครัฐและเอกชนมีส่วนร่วมในการสร้าง ส่งเสริมและสนับสนุน อุตสาหกรรมและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา และส่งเสริมการบริหารจัดการกีฬาให้มีมาตรฐานที่ดี ทำให้การกีฬาไทยเป็นที่น่าสนใจสำหรับคนไทยและต่างชาติ ทั้งนักกีฬา ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน

3. การจัดการแข่งขันกีฬายูธโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2569 (ค.ศ. 2026) สอดคล้องกับแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาเพื่อเป็นส่วนสำคัญในการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ เพื่อสร้างให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางกีฬา (Sports Hub) ในอาเซียน ตามยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism) โดยเน้นการจัดแข่งขันมหกรรมกีฬาในระดับนานาชาติ และการจัดการแข่งขันกีฬาชนิดต่าง ๆ ในระดับท้องถิ่น อีกทั้งได้ส่งเสริมให้มีสถานที่เก็บตัวฝึกซ้อมกีฬาหลากหลาย

4. ประเทศไทยมีศักยภาพทั้งในด้านมาตรฐานการจัดการแข่งขันกีฬา คุณภาพของบุคลากรกีฬาในภาคส่วนต่าง ๆ ความพร้อมของสถานที่จัดการแข่งขัน อีกทั้งระยะเวลาการดำเนินงานที่เพียงพอ ในการจัดการแข่งขันกีฬายูธโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2569 (ค.ศ. 2026) ได้

5. เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาและบุคลากร ตลอดจนคณะกรรมการจัดการแข่งขันในภาคส่วนต่าง ๆ จากการจัดการแข่งขันกีฬายูธโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2569 (ค.ศ. 2026)

6. เพื่อเป็นการสร้างกระแส และปลูกฝังค่านิยมในการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาสำหรับเยาวชนและประชาชน อีกทั้งส่งเสริมให้เกิดความสุขจากการชมและเชียร์กีฬา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวงการกีฬาของประเทศไทย ทั้งนักกีฬา บุคลากรกีฬา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในวงการกีฬา อีกทั้งการพัฒนา ซ่อมแซม รวมถึงการก่อสร้างสนามแข่งขัน/ฝึกซ้อมกีฬา สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับใช้ในการจัดการแข่งขันอย่างมีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ จะเป็นปัจจัยช่วยสร้างให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางกีฬา (Sports Hub) ในอาเซียน ตามยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism)

2. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยสู่สายตาประชาคมโลก และสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวและนักลงทุนนานาชาติ ให้เห็นถึงศักยภาพความพร้อมของประเทศในทุก ๆ ด้าน ทั้งในด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ สังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะสามารถสร้างรายได้และเงินหมุนเวียนในระบบให้กับประเทศ กว่า 1,000 ล้านบาท

3. ประเทศไทยจะมีรายได้จากการใช้จ่ายเงินของนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ผู้แทนองค์กรกีฬาต่าง ๆ ผู้สังเกตการณ์ กว่า 10,000 คน เป็นเงินกว่า 165 ล้านบาท

4. ประเทศไทยจะมีรายได้จากการใช้จ่ายเงินของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทย เพื่อท่องเที่ยวและสนใจติดตามชมการแข่งขันกีฬายูธโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2569 (ค.ศ. 2026) กว่า 20,000 คน เป็นเงินกว่า 660 ล้านบาท

5. แสดงความเป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและกีฬา อีกทั้ง ยังสร้างชื่อเสียงในฐานะเป็นประเทศที่มีการจัดกิจกรรมการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่ระดับนานาชาติ ขึ้นในแถบภูมิภาคอาเซียน

6. เป็นโอกาสในการนำเสนอความสวยงามของประเทศไทย แหล่งท่องเที่ยว วัฒนธรรมอันดีงาม ผ่านการถ่ายทอดสดการแข่งขันไปทั่วโลก

7. เป็นการกระจายรายได้ลงสู่พื้นที่ที่ใช้เป็นสถานที่จัดการแข่งขัน ทำให้ธุรกิจในท้องถิ่น มีโอกาสในการขยายธุรกิจและกระตุ้นการค้าขายในภาค SME ให้มากขึ้นกว่าสภาวการณ์ปกติ

8. เกิดการกระจายรายได้ในการจ้างแรงงานในท้องถิ่นและอาสาสมัครในประเทศเพิ่มขึ้น เนื่องจากการจัดการแข่งขันในแต่ละสนามต้องมีการก่อสร้างและปรับปรุง รวมถึงเจ้าหน้าที่ระหว่างการแข่งขันจำนวนมาก

9. สร้างแรงบันดาลใจให้นักกีฬาไทย และเยาวชนที่รักการออกกำลังกายและแข่งขันกีฬามีความมุ่งมั่นใฝ่ฝันที่จะก้าวมาเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยต่อไป

10. สร้างแรงกระตุ้นในการมีส่วนร่วมและความภูมิใจของประชาชนชาวไทย ในการที่ประเทศไทยได้เป็นประเทศเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬายูธโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2569 (ค.ศ. 2026)

--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 2 ตุลาคม 2561--


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ