การขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมผู้นำเอเชีย – ยุโรป ครั้งที่ 12

ข่าวการเมือง 16 ตุลาคม พ.ศ. 2561 16:21 น. —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังนี้

1. เห็นชอบต่อร่างเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมผู้นำเอเชีย – ยุโรป ครั้งที่ 12 (12th ASEM Summit Meeting – ASEM 12) ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยคำของร่างเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้ กต. สามารถดำเนินการได้ โดยให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย

2. อนุมัติให้นายกรัฐมนตรี หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วม การประชุมฯ เป็นผู้ร่วมให้การรับรองร่างเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมฯ

สาระสำคัญของเรื่อง

กต. รายงานว่า นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเดินทางไปเข้าร่วมการประชุมผู้นำเอเชีย – ยุโรป ครั้งที่ 12 (12th ASEM Summit Meeting – ASEM 12) ภายใต้หัวข้อหลัก “หุ้นส่วนระดับโลกเพื่อความท้าทายระดับโลก” โดยนายโดนัลด์ ทุสก์ ประธานคณะมนตรียุโรป เป็นประธาน และมีผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ประกอบด้วย 1) ประมุขรัฐและหัวหน้ารัฐบาลหรือผู้แทนระดับสูงของประเทศในเอเชียและยุโรปรวม 51 ประเทศ และ 2) ประธานคณะกรรมาธิการยุโรปและเลขาธิการอาเซียน ทั้งนี้ จะมีการรับรองเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมฯ ซึ่งเป็นการแสดงถึงความมุ่งมั่นของประเทศสมาชิกการประชุมเอเชีย – ยุโรป (Asia-Europe Meeting - ASEM) ในการส่งเสริมความร่วมมือในสาขาที่สมาชิก ASEM ให้ความสำคัญ โดยจะมีการเผยแพร่เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมดังกล่าวแล้ว

สำหรับสาระสำคัญของร่างเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมฯ เป็นการกล่าวถึงบทบาทของ ASEM ในการส่งเสริมระเบียบความร่วมมือระหว่างประเทศแบบพหุภาคีและการค้าระหว่างประเทศที่มีพื้นฐานบนระเบียบกฎเกณฑ์ เพื่อให้ความร่วมมือเรื่องต่าง ๆ บรรลุวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ เกิดความเท่าเทียมทางเพศ สร้างความเชื่อมโยงในกรอบ ASEM รวมทั้งเพื่อรับมือกับความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศได้อย่างเท่าทัน โดยสาขาความร่วมมือ ดำเนินการภายใต้ 3 เสาหลัก ดังนี้ เสาที่ 1 การเมืองและความมั่นคง ได้แก่ 1) ความมั่นคงและเสรีภาพทางไซเบอร์ 2) การต่อต้านการก่อการร้าย 3) การโยกย้ายถิ่นฐาน 4) สมุทราภิบาลและความมั่นคงทางทะเล เสาที่ 2 เศรษฐกิจและการเงิน ได้แก่ 1) การสนับสนุนองค์การการค้าโลกและระบบการค้าที่มีพื้นฐานบนระเบียบกฎเกณฑ์ 2) การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมและยั่งยืน 3) การเพิ่มบทบาททางเศรษฐกิจของสตรี 4) ภาษีและการปรับเปลี่ยนสู่ดิจิทัลของเศรษฐกิจ เสาที่ 3 สังคมและวัฒนธรรม ได้แก่ 1) การศึกษา 2) ความเท่าเทียมทางเพศ 3) การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 4) การทูตวัฒนธรรม 5) มูลนิธิเอเชีย-ยุโรป

ทั้งนี้ กต. แจ้งว่าการให้ความเห็นชอบร่างเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมฯ จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทย เช่น การส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมทุกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การสนับสนุนผู้ประกอบการขนาดกลาง ขนาดย่อมและรายย่อย การอำนวยความสะดวกด้านการค้า การส่งเสริมความร่วมมือการศึกษาที่มีคุณภาพ เป็นต้น โดยการประชุมผู้นำเอเชีย-ยุโรป ครั้งที่ 12 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 19 ตุลาคม 2561 ณ กรุงบรัสเซลส์ ราชอาณาจักรเบลเยียม

--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 16 ตุลาคม 2561--


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ