การเชื่อมโยงข้อมูลภาพใบหน้าบุคคลจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางของกรมการปกครองด้วยระบบคอมพิวเตอร์

ข่าวการเมือง Wednesday October 24, 2018 17:59 —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ ดังนี้

1. อนุมัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (สำนักงาน กกต.) เสนอให้ผู้อำนวยการทะเบียนกลางยินยอมให้สำนักงาน กกต. เชื่อมโยงข้อมูลในทะเบียนอื่น (ภาพใบหน้า) นอกจากทะเบียนตามมาตรา 15 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญอย่างยิ่งในการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ตามบทบาทหน้าที่ของสำนักงาน กกต. และเป็นการดำเนินการเพื่อประโยชน์ในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงในราชอาณาจักร ทั้งนี้ จะไม่นำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในทางธุรกิจหรือนอกเหนือภารกิจ/วัตถุประสงค์ที่ร้องขอ โดยให้สำนักงาน กกต. รับความเห็นของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

2. ให้สำนักงาน กกต. ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาแนวทางการกำหนดมาตรการคุ้มครองและรักษาความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลภาพใบหน้าบุคคลจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางของกรมการปกครอง รวมทั้งระบบการตรวจสอบหรือการป้องกันการนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือภารกิจหรือการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลให้ชัดเจนด้วย

สาระสำคัญของเรื่อง

สำนักงาน กกต. เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติให้ผู้อำนวยการทะเบียนกลาง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ยินยอมให้สำนักงาน กกต. เชื่อมโยงข้อมูลที่ปรากฏในทะเบียนอื่น (ภาพใบหน้าจากบัตรประจำตัวประชาชน) ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญอย่างยิ่งในการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ตามบทบาทหน้าที่ของสำนักงาน กกต. เพื่อใช้ตรวจสอบและยืนยันความมีตัวตนของบุคคลที่เกี่ยวข้องในการกระทำความผิดกฎหมายเลือกตั้งหรือประกอบการพิจารณาสั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง หรือยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยจะไม่นำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในทางธุรกิจหรือนอกเหนือภารกิจ/วัตถุประสงค์ที่ร้องขอ ซึ่งในปัจจุบันสำนักงาน กกต. ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการใช้ประโยชน์ด้านข้อมูลบุคคลจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางในราชการระหว่างกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้แก่ ข้อมูลที่ปรากฏภายในทะเบียนบ้าน ทะเบียนคนเกิด ทะเบียนคนตาย หรือทะเบียนประวัติสำหรับคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย แต่ไม่รวมถึงข้อมูลภาพใบหน้าบุคคล ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เห็นชอบให้สำนักงาน กกต. เชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ข้อมูลภาพใบหน้าบุคคลจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางของกรมการปกครองแล้ว

--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 24 ตุลาคม 2561--


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ