ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

ข่าวการเมือง Tuesday November 6, 2018 17:33 —มติคณะรัฐมนตรี

เรื่อง ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ร่างกฎกระทรวงกำหนดธุรกรรมที่สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 ต้องจัดให้ลูกค้าแสดงตน พ.ศ. …. และร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง วิธีการแสดงตนของลูกค้า สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 รวม 3 ฉบับ

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ร่างกฎกระทรวงกำหนดธุรกรรมที่สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 ต้องจัดให้ลูกค้าแสดงตน พ.ศ. …. และร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง วิธีการแสดงตนของลูกค้าสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 รวม 3 ฉบับ ตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วดำเนินการต่อไปได้

สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวงและร่างประกาศ

1. ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2542) และที่แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2554) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 โดยกำหนดให้ธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์ที่ทำกับสถาบันการเงินในส่วนที่เป็นธุรกรรมที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล และธุรกรรมที่เป็นการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมประเภทโอนเป็นที่สาธารณประโยชน์ รวมทั้งธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย เป็นธุรกรรมที่ไม่อยู่ในข่ายที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรายงาน

2. ร่างกฎกระทรวงกำหนดธุรกรรมที่สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 ต้องจัดให้ลูกค้าแสดงตน พ.ศ. …. เป็นการแก้ไขปรับปรุงกฎกระทรวงกำหนดธุรกรรมที่สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 ต้องจัดให้ลูกค้าแสดงตน พ.ศ. 2559 ดังนี้

(1) กำหนดนิยามคำว่า “ลูกค้า” “บุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย” “ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ” “ธุรกรรมเป็นครั้งคราว”

(2) กำหนดวงเงินที่ต้องจัดให้ลูกค้าแสดงตน และ

(3) กำหนดให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 ต้องมีมาตรการและควบคุมดูแลเพื่อมิให้มีการปฏิบัติอันเป็นอุปสรรคในการแสดงตนของคนพิการหรือทุพพลภาพ

3. ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง วิธีการแสดงตนของลูกค้าสถาบันการเงินและ ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 เป็นการแก้ไขปรับปรุงประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง วิธีการแสดงตนของลูกค้าสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2556 โดยกำหนดประเภทข้อมูลและหลักฐานที่ลูกค้าต้องแสดงตนกับสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพ เพื่อกำหนดมาตรการให้สามารถพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้า และกำหนดประเภทข้อมูลแสดงตนอิเล็กทรอนิกส์ที่สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพได้รับากลูกค้า

--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561--


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ