แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 (ศปถ.) คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ข่าวการเมือง Tuesday December 4, 2018 19:48 —มติคณะรัฐมนตรี

เรื่อง แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 (ศปถ.) คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการ ความปลอดภัยทางถนนเสนอ แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 ซึ่งในคราวประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561 ได้มีมติเห็นชอบแผนบูรณาการดังกล่าว เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จังหวัด และอำเภอ ใช้เป็นกรอบแนวทางใน การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล ปีใหม่ พ.ศ. 2562 ซึ่งมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้

1. หัวข้อในการรณรงค์ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร”

2. ช่วงเวลาการดำเนินการ กำหนดเป็น 2 ช่วง ดังนี้

2.1 ช่วงเตรียมความพร้อมและการรณรงค์ ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน – 26 ธันวาคม 2561

2.2 ช่วงควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 – 2 มกราคม 2562

3. วัตถุประสงค์

3.1 เพื่อกำหนดเป้าหมาย มาตรการ แนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ในการบูรณาการการดำเนินงานด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน และป้องกันการเกิดอุบัติภัยอื่นๆ ในช่วงเทศกาลปีใหม่

3.2 เพื่อให้หน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง นำแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 ไปเป็นแนวทางการบูรณาการการดำเนินงานอย่างเป็นระบบและมีเอกภาพ รวมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติการของแต่ละหน่วยงานตามอำนาจหน้าที่ที่รับผิดชอบ

3.3 เพื่อกำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) ทุกระดับในช่วงเทศกาลปีใหม่

4. การประเมินความเสี่ยง

ศปถ. ได้นำหลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงในระดับพื้นที่ตามระบบการเตือนภัยของแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 มาวิเคราะห์ จากจำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่เฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2559 – 2561) โดยกำหนดให้มีระดับของความเสี่ยง 4 ระดับ ดังนี้

สีแดง หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะเสี่ยงอันตรายสูงสุดโดยมีค่าเฉลี่ยจำนวนครั้งอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล มากกว่าหรือเท่ากับ 2 ครั้งต่อวัน ขึ้นไป

สีส้ม หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะเสี่ยงอันตรายสูงโดยมีค่าเฉลี่ยจำนวนครั้งอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล ตั้งแต่ 1.00 – 1.99 ครั้งต่อวัน

สีเหลือง หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะเสี่ยงอันตราย โดยมีค่าเฉลี่ยจำนวนครั้งอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล ตั้งแต่ 0.01 – 0.99 ครั้งต่อวัน

สีเขียว หมายถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะที่มีความเสี่ยงน้อย โดยมีค่าเฉลี่ยจำนวนครั้งอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลเท่ากับ 0.00

ผลการประเมินความเสี่ยงในช่วงเทศกาลปีใหม่เฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง (พ.ศ. 2559 – 2561

       ลำดับ ระดับความเสี่ยง           ช่วงเทศกาลปีใหม่
       1  อำเภอในระดับความเสี่ยงสีแดง     จำนวน 35 อำเภอ
       2  อำเภอในระดับความเสี่ยงสีส้ม      จำนวน 109 อำเภอ
       3  อำเภอในระดับความเสี่ยงสีเหลือง    จำนวน 687 อำเภอ
       4  อำเภอในระดับความเสี่ยงสีเขียว     จำนวน 47 อำเภอ

5. มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน

ได้กำหนดมาตรการในการดำเนินการช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนทั้งด้านคน ถนน ยานพาหนะและสิ่งแวดล้อม จำนวน 6 มาตรการหลัก และ 1 มาตรการเสริม ดังนี้

มาตรการ / สาระสำคัญ / หน่วยงานหลัก

1. มาตรการการลดปัจจัยเสี่ยงด้านคน

 • การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด จริงจัง และต่อเนื่อง
 • ด้านสังคมและชุมชน เช่น ให้สมาชิกในครอบครัว คอยตักเตือน และเฝ้าระวังคนในครอบครัว
 • การรณรงค์ประชาสัมพันธ์และสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยทางถนน
 • การดำเนินการด้านมาตรการองค์กรของหน่วยงานภาครัฐ เช่น ให้หน่วยงานรัฐกำชับเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีด้านวินัยจราจร
 • กระทรวงมหาดไทย
 • กระทรวงสาธารณสุข (สธ.)
 • กระทรวงคมนาคม (คค.)
 • กรมสรรพสามัต
 • สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตช.)
 • องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
 • จังหวัด
 • อำเภอ
 • กรุงเทพมหานคร (กทม.)
 • สำนักงานเขต
 • หน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
 • ทุกส่วนราชการ

2. มาตรการการลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อม

 • มาตรการถนนปลอดภัย “1 ท้องถิ่น 1 ถนนปลอดภัย”โดยให้ อปท. ทุกแห่งจัดให้มีถนนปลอดภัยและสร้างวินัยจราจรให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน
 • ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจและตรวจสอบลักษณะกายภาพของถนน จุดเสี่ยง จุดอันตราย จุดตัดรถไฟ และดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซมให้มีความปลอดภัย
 • ให้จัดเตรียมช่องทางพิเศษ ทางเลี่ยงทางลัดและจัดทำป้ายเตือนป้ายแนะนำต่าง ๆ ให้ชัดเจน
 • ให้จังหวัดจัดให้มีจุดพักรถและจุดบริการต่าง ๆ
 • ให้ตรวจสอบระบบไฟฟ้าแสงสว่าง สัญญาณไฟจราจร เสาป้าย
 • คค.
 • กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • ตช.
 • กรมชลประทาน
 • จังหวัด
 • กทม.
 • อปท.

3. มาตรการการลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ

 • กำหนดมาตรการ แนวทาง เพื่อกำกับ ควบคุม ดูแลรถโดยสารสาธารณะ และรถโดยสารไม่ประจำทาง พนักงานขับรถโดยสาร พนักงานประจำรถ
 • ขอความร่วมมือกลุ่มผู้ประกอบการขนส่งให้หยุดประกอบกิจการหรือหลีกเลี่ยงการใช้รถบรรทุกในการประกอบกิจการในช่วงเทศกาลปีใหม่
 • เข้มงวด กวดขันกับผู้ใช้รถกระบะที่บรรทุกน้ำหนักเกิน
 • รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ผู้ขับขี่ ตรวจสอบสภาพรถยนต์ก่อนออกเดินทาง รวมถึงอันตรายจากการบรรทุกผู้โดยสารในกระบะท้าย
 • คค.
 • จังหวัด
 • กทม.

4. มาตรการด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ

 • จัดเตรียมความพร้อมของโรงพยาบาล แพทย์ พยาบาล และหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน หน่วยกู้ชีพ และกู้ภัย ทั้งด้านบุคลากร เครื่องมือระบบการติดต่อสื่อสาร การสั่งการ ประสานงาน และการแบ่งมอบพื้นที่ความรับผิดชอบของหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินในเครือข่ายและดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนน
 • จัดเตรียมความพร้อมของระบบการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบเหตุ ณ จุดเกิดเหตุของแต่ละพื้นที่
 • ประชาสัมพันธ์ระบบการช่วยเหลือต่าง ๆ ที่ผู้ประสบเหตุควรจะได้รับ
 • สธ.
 • สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
 • ตช.
 • กระทรวงยุติธรรม
 • สำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมธุรกิจประกันภัย
 • บริษัทกลางคุ้มครอง ผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
 • กทม.
 • จังหวัด
 • อำเภอ
 • อปท.

5. มาตรการความปลอดภัยทางน้ำ

 • ให้ คค. บูรณาการทำงานร่วมกับจังหวัด (เฉพาะจังหวัดที่มีการสัญจรทางน้ำและแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำ) กทม. อปท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการกำหนดมาตรการแนวทางการดูแลความปลอดภัยทางน้ำ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติต่าง ๆ
 • คค.
 • จังหวัด (เฉพาะจังหวัดที่มีการสัญจรทางน้ำและแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำ)
 • กองบังคับการตำรวจน้ำ
 • กทม.
 • สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

6. มาตรการดูแลความปลอดภัย

 • ให้จังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวและกทม. พิจารณาหามาตรการหรือแนวทางในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเป็นพิเศษตามความเหมาะสมของพื้นที่ เพื่อดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในช่วงเทศกาลปีใหม่
 • จังหวัด
 • กทม.

7. มาตรการเสริม

 • ในพื้นที่อำเภอสีแดงและสีส้ม ให้เข้มงวด กวดขัน และกำหนดมาตรการ แนวทางการดำเนินการเป็นกรณีพิเศษ
 • ให้มีรางวัลสนับสนุนการปฏิบัติงานกับจังหวัดและอำเภอที่มีสถิติผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนดีเด่น
 • ให้ ศปถ. จังหวัดและกทม. จัดตั้งคณะทำงานวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสรุปประเด็นสำคัญและข้อเสนอในการแก้ไขปัญหา นำเสนอต่อคณะกรรมการศปถ. จังหวัด/กทม. เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณากำหนดมาตรการ แนวทางในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนต่อไป
 • จังหวัด
 • อำเภอ

ทั้งนี้ ให้ใช้งบประมาณปกติของแต่ละหน่วยงานในการดำเนินงานช่วงเทศกาลปีใหม่ สำหรับ อปท. ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตามคำสั่งของ อปท.

--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 4 ธันวาคม 2561--


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ