การเชื่อมโยงข้อมูลภาพใบหน้าบุคคลจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางของกรมการปกครองด้วยระบบคอมพิวเตอร์

ข่าวการเมือง Tuesday December 4, 2018 19:29 —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้หน่วยงานที่อยู่ในเครือข่ายศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม (Data Exchange Center) ของกระทรวงยุติธรม (ยธ.) จำนวน 8 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานอัยการสูงสุด (อส.) สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมคุมประพฤติ สำนักงานกิจการยุติธรรม กรมบังคับคดี และสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ข้อมูลภาพใบหน้าบุคคลจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางของกรมการปกครองในการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ได้ ตามที่ ยธ. เสนอ และให้ ยธ. ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา แนวทางการกำหนดมาตรการคุ้มครองและรักษาความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลภาพใบหน้าบุคคลจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางของกรมการปกครอง รวมทั้งระบบการตรวจสอบหรือการป้องกันการนำเข้าข้อมูลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือภารกิจหรือการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลให้ชัดเจนด้วย

สาระสำคัญของเรื่อง

ยธ. รายงานว่า

1. สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 มาตรา 11 บัญญัติให้จัดตั้งสำนักงานกองทุนยุติธรรมขึ้นในสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม มีภาระหน้าที่ในการให้บริการประชาชนด้านกฎหมาย เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงความยุติธรรมอย่างเท่าเทียม ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายที่จำเป็นและเหมาะสมแก่ผู้ยากไร้หรือผู้ด้อยโอกาสในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม บริหารกองทุนยุติธรรมเพื่อให้การสนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการฟ้องร้อง การดำเนินคดี หรือการบังคับคดี การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรม การวางเงินประกัน การปล่อยตัวชั่วคราว การจ้างทนายความว่าความในคดีอาญา คดีแพ่ง คดีปกครองหรือการบังคับคดี การชำระค่าธรรมเนียมขึ้นศาลและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ในคดีแพ่งและคดีปกครอง ซึ่งในการดำเนินงานของสำนักกองทุนยุติธรรมมีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลภาพถ่ายใบหน้าจากฐานข้อมูลกรมการปกครองสำหรับประกอบการจัดทำรายงานเพื่อการให้ความช่วยเหลือประชาชน

2. ยธ. ได้แจ้งความประสงค์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อขอเชื่อมโยงข้อมูลภาพใบหน้าบุคคลจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางของกรมการปกครองด้วยระบบคอมพิวเตอร์ให้กับหน่วยงานที่อยู่ในเครือข่าย ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม (Data Exchange Center) ของ ยธ. จำนวน 8 หน่วยงาน ได้แก่ อส. สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมคุมประพฤติ สำนักงานกิจการยุติธรรม กรมบังคับคดี และสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม โดยหน่วยงานดังกล่าว จะนำข้อมูลไปใช้ในการตรวจสอบและยืนยันบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชนด้านกฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้ได้รับความเดือดร้อนให้เข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ใน การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน

3. โดยที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีความประสงค์ขอเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์เพื่อ การตรวจสอบข้อมูลทะเบียนราษฎรในส่วนของทะเบียนอื่น (ภาพใบหน้าบุคคล) จากกรมการปกครอง ต้องดำเนินการตามมาตรา 15 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 โดยหน่วยงานที่ขอเชื่อมโยงข้อมูลภาพใบหน้าบุคคลจากกรมการปกครองจะต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นผู้กำหนดให้เชื่อมโยงได้เฉพาะข้อมูลที่จำเป็นแก่การปฏิบัติหน้าที่ก่อน จากนั้นจึงนำเสนอเรื่องดังกล่าวเพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เห็นชอบให้หน่วยงานที่อยู่ในเครือข่ายศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรมทั้ง 8 หน่วยงานเชื่อมโยง ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ข้อมูลภาพใบหน้าบุคคลจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางของกรมการปกครองแล้ว

--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 4 ธันวาคม 2561--


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ