การเชื่อมโยงข้อมูลภาพใบหน้าบุคคลจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางของกรมการปกครองด้วยระบบคอมพิวเตอร์

ข่าวการเมือง 2 มกราคม พ.ศ. 2562 18:28 น. —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอการเชื่อมโยงข้อมูลภาพใบหน้าบุคคลจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางของกรมการปกครองด้วยระบบคอมพิวเตอร์แก่กรมเจ้าท่า เพื่อให้การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่เป็นไปได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายต่อไป

สาระสำคัญของเรื่อง
คค. รายงานว่า

1. จากนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing: IUU Fishing) กรมเจ้าท่า ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบและเป็นคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม ได้ดำเนินมาตรการต่าง ๆ เพื่อป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในรูปแบบแรงงานประมงและการทำประมงผิดกฎหมาย จึงได้พัฒนาระบบการอนุญาตคนประจำเรือและแรงงานประมงทะเลเพื่อลงทำการในเรือประมงทะเล ตามมาตรา 285 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 มีจุดประสงค์เพื่อนำการพิจารณาการออกใบอนุญาต การรายงานเรือเข้า – ออกเมืองท่าของเรือประมงไทย โดยเก็บบันทึกข้อมูลภาพใบหน้าคนประจำเรือและแรงงานประมงเพื่อการพิสูจน์ยืนยันตัวบุคคลโดยการตรวจจับใบหน้าปัจจุบัน (Face Detection) เปรียบเทียบกับรูปโครงหน้าเดิม (Face Recognition) ที่เคยทำการลงทะเบียนหรือรายงานไว้ในการแจ้งเรือเข้า – ออก ให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ เพื่อเป็นการควบคุมคนประจำเรือและแรงงานประมงทะเล

2. ระบบการอนุญาตคนประจำเรือและแรงงานประมงทะเลเพื่อลงทำการในเรือประมงทะเลฯ เริ่มใช้งานตั้งแต่เดือนเมษายน 2560 ในขั้นตอนกระบวนการตรวจพิสูจน์ยืนยันตัวบุคคลจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางของกรมการปกครอง กรมเจ้าท่าได้รับอนุญาตให้ดูภาพได้เฉพาะแรงงานต่างด้าว ส่วนแรงงานสัญชาติไทยจะไม่ปรากฏภาพใบหน้า ซึ่งเป็นส่วนสำคัญต่อการปฏิบัติงานเพื่อใช้ในการเปรียบเทียบว่าเป็นบุคคลเดียวกันหรือไม่ กระบวนการตรวจพิสูจน์ยืนยันตัวบุคคลของแรงงานสัญชาติไทยจึงยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ดังนั้น จึงมีความจำเป็นจะต้องเชื่อมโยงข้อมูลภาพใบหน้าบุคคลจากฐานข้อมูลทะเบียนกลาง ของกรมการปกครองเพื่อการพิสูจน์ยืนยันตัวบุคคลของคนประจำเรือและแรงงานประมง มาเปรียบเทียบกับภาพใบหน้าที่จัดเก็บอยู่ในระบบของกรมเจ้าท่า ให้เกิดความน่าเชื่อถือของการตรวจสอบแรงงานในภาคประมง สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ ลดการปลอมแปลงเอกสาร การสวมตัวของแรงงานประมงไร้สัญชาติ ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศกลุ่มสหภาพยุโรปและประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีการตรวจสอบการทำการประมงของประเทศไทยอย่างเข้มงวด มีความเชื่อมั่นในไทยมากยิ่งขึ้น

3. ในปัจจุบันมีผู้ได้รับอนุญาตให้ลงทำการงานในเรือประมงแล้วเป็นจำนวนทั้งหมด 67,217 ราย เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย จำนวน 24,488 ราย และเป็นบุคคลต่างด้าว จำนวน 42,729 ราย

--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 2 มกราคม 2562--


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ