ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง พ.ศ. ....

ข่าวการเมือง 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 16:18 น. —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง พ.ศ. .... ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีส่ง ร่างกฎกระทรวงดังกล่าว ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณาลงนาม และประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป

สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง
ปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการกรมศุลกากร ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2551 ดังนี้
การแบ่งส่วนราชการปัจจุบัน

1. สำนักบริหารกลาง

2. ด่านศุลกากร ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด

3. สำนักกฎหมาย

4. สำนักงานศุลกากรกรุงเทพ ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด

5. สำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

6. สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

7. สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด

8. สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ

9. สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด

10. – 13. สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1 – 4 ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด

14. สำนักตรวจสอบอากร

15. สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

16. สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล

17. สำนักแผนและการต่างประเทศ

18. สำนักพิกัดอัตราศุลกากร

19. สำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร

20. สำนักสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร

21. สำนักสืบสวนและปราบปราม

การแบ่งส่วนราชการที่ขอปรับปรุง

สำนักงานเลขานุการกรม (เปลี่ยนชื่อ)

ด่านศุลกากร ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด (คงเดิม)

กองกฎหมาย (คงเดิม)

สำนักงานศุลกากรกรุงเทพ ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด (คงเดิม)

สำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสาร

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (คงเดิม)

สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (คงเดิม)

สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด (คงเดิม)

สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด (เปลี่ยนชื่อ)

สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด (คงเดิม)

สำนักงานศุลกากร ภาคที่ 1 – 4 ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด (คงเดิม)

กองตรวจสอบอากร (เปลี่ยนชื่อ)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (เปลี่ยนชื่อ)

กองบริหารทรัพยากรบุคคล (เปลี่ยนชื่อ)

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (เปลี่ยนชื่อ)

กองพิกัดอัตราศุลกากร (เปลี่ยนชื่อ)

กองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร (เปลี่ยนชื่อ)

กองสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร (เปลี่ยนชื่อ)

กองสืบสวนและปราบปราม (เปลี่ยนชื่อ)

สำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง

กองบริหารจัดการและพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการนำเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์ (ตั้งใหม่)

--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562--


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ