ข่าวราชกิจจานุเบกษา ล่าสุด

คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 15/2562 เรื่อง กำหนดมาตรการเพื่อแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง...

3 ธ.ค. 62 17:52 น. –มติคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงพลังงาน (พน.) เสนอคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 15/2562 เรื่อง กำหนดมาตรการเพื่อแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเ... อ่านต่อ

ในหลวงโปรดเกล้าฯ ประกาศใช้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ...

22 พ.ย. 62 15:35 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ระบุว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ... อ่านต่อ

ราชกิจจาฯ ออกข้อกำหนดให้อำนาจ กอ.รมน.สั่งเคอร์ฟิวในพื้นที่บางอำเภอใน 4...

8 พ.ย. 62 18:47 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 18 แห่ง พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551 ระบุว่า... อ่านต่อ

คอลัมน์: กระจกไร้เงา: จับตามาตรการดันอสังหาฯ

4 พ.ย. 62 –หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ เมื่อวันที่ 1 พ.ย.ที่ผ่านมา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎ... อ่านต่อ

หลักสูตร พ.ร.บ. ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

31 ต.ค. 62 15:29 น. –ThaiPR.net หลักสูตร พ.ร.บ. ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ร่างกฎหมายดังกล่าว ผ่าน สนช.แล้ว และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อใช้ เป็ น กฎหมายต่อไป เมื่อ... อ่านต่อ

ครม. ผ่านร่างกฎกระทรวงให้นายจ้างดูแลสุขภาพลูกจ้าง

30 ต.ค. 62 10:31 น. –ThaiPR.net ครม. เห็นชอบผ่านร่างกฎกระทรวงคุ้มครองดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจ้าง ให้นายจ้างจัดให้มีการตรวจสุขภาพลูกจ้างที่ทำงานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงครั้งแรกภาย... อ่านต่อ

คอลัมน์: กากีกะสีเขียว

20 ต.ค. 62 –หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง พลตำรวจตรีหญิง... อ่านต่อ

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้มีอำนาจลงนามในใบพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย...

8 ต.ค. 62 15:15 น. –ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้มีอำนาจลงนามในใบพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย และพันธบัตรออมทรัพย์ธนาคารแห่งประเทศไทย เลขที่ สรข.... อ่านต่อ

ศาลล้มละลายสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด "กร ทัพพะรังสี"

4 ต.ค. 62 10:18 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดของนายกร ทัพพะรังสี ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย... อ่านต่อ

ในหลวง โปรดเกล้าฯ พ.ร.ฎ.เรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ 17 ต.ค.62

30 ก.ย. 62 18:14 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชกฤษฎีกา เรียกประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ. 2562 โดยระบุว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกร... อ่านต่อ

คอลัมน์: กากีกะสีเขียว

29 ก.ย. 62 –หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 240 ง วันที่ 26 กันยายน 2562 มีประกาศให้นายทหารสัญญาบัตรและนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร... อ่านต่อ

กรมศุลฯ เตือนนำเข้าน้ำมันกัญชายังเป็นความผิด แม้กฎหมายจะอนุญาตให้ใช้ทางการแพทย์ได้แล้ว

5 ก.ย. 62 16:51 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมศุลกากร ยืนยันว่า สารสกัดน้ำมันกัญชายังเป็นสินค้าห้ามนำเข้า แม้จะมีประกาศ พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562... อ่านต่อ

คลอดแล้วกม.ห้ามทวงหนี้เกินวันละครั้ง

24 ส.ค. 62 –หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ กรุงเทพฯ * เมื่อวันศุกร์ที่ 23 ส.ค. พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานกรรมการกำกับการทวงถามหนี้... อ่านต่อ

ทีเส็บเร่งยกระดับมาตรฐานวิชาชีพไมซ์ ปั้นคนไมซ์ไทยสู่มาตรฐานโลก ล่าสุดประกาศราชกิจจานุเบกษา...

19 ส.ค. 62 09:00 น. –ThaiPR.net ทีเส็บ ร่วมกับหน่วยงานภาคีจัดโครงการพัฒนายกระดับมาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพด้านไมซ์ยกแผง ตั้งแต่มาตรฐานฝีมือแรงงานช่างไฟฟ้าจนถึงระดับบริหารจัดการงานไมซ์ด้... อ่านต่อ

การใช้ตราสารหนี้ประเภทไร้ใบตราสารเป็นหลักประกัน (Scripless Pledging)

31 ก.ค. 62 14:50 น. –ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เลขที่ สรข. 5/2562 ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 วันที่ลงในราชกิจจานุเบกษา วันที่มีผลบังคับใช้ 1 สิงหาคม 2562 วันที่สิ้นสุดผลบังคับใช้... อ่านต่อ

คลัง ออกกฎกระทรวงกำหนด 11 ประเภทที่ดิน-สิ่งปลูกสร้างที่ได้รับยกเว้นจากการจัดเก็บภาษี

30 ก.ค. 62 11:15 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่กฎกระทรวงกำหนดให้ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เป็นทรัพย์สิน 11 ประเภทได้รับยกเว้นจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ... อ่านต่อ

สถาปนาเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรฯ

29 ก.ค. 62 –หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ พระบรมมหาราชวัง * เมื่อช่วงค่ำ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่องสถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ... อ่านต่อ

สถาปนาเจ้าคุณพระสินีนาฏฯ

29 ก.ค. 62 –หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ กรุงเทพฯ * เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่พระบรมราชโองการ ประกาศเรื่อง สถาปนาเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ความว่า... อ่านต่อ

นักวิชาการจุฬาฯ เคลียร์ข้อสงสัยพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เผยข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตไม่ได้เป็นสาธารณ...

10 ก.ค. 62 16:53 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคมที่ผ่านมา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562... อ่านต่อ

นายกฯ ใช้ ม.44 ยกเลิกคำสั่ง-ประกาศ คสช. รวม 66 ฉบับ

9 ก.ค. 62 18:06 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศคำสั่งหัวหหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 9/2562 เรื่อง การยกเลิกประกาศ คสช. คำสั่งคสช. และคำสั่งหัวหน้า... อ่านต่อ

คสช.มีคำสั่งให้ กสทช.ปฏิบัติหน้าที่ต่อ ย้ำดำเนินการเพื่อประโยชน์ด้านความมั่นคง-ประโยชน์สาธารณะ

8 ก.ค. 62 18:04 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 8 ก.ค.62 ได้เผยแพร่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 8/2562 เรื่อง... อ่านต่อ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สท. 53/2562 เรื่อง...

8 ก.ค. 62 14:22 น. –ประกาศ ก.ล.ต. ที่ สท. 53/2562 เรื่อง การเลิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยที่มาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 กำหนดให้... อ่านต่อ

หลักเกณฑ์การกำกับดูแลเงินกองทุนสำหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

4 ก.ค. 62 15:20 น. –ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เลขที่ สนส. 11/2562 ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 วันที่ลงในราชกิจจานุเบกษา 28 มิถุนายน 2562 วันที่มีผลบังคับใช้ 1 มกราคม 2563... อ่านต่อ

ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ....

25 มิ.ย. 62 15:59 น. –มติคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ….... อ่านต่อ

คอลัมน์: จับประเด็น: 'กรมบัญชีกลาง' แจงเบิกเงินศึกษาบุตร

15 มิ.ย. 62 –หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ นางญาณี แสงศรีจันทร์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง กล่าวถึงกระแสข่าวในโซเชียลมีเดียซึ่งเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ย... อ่านต่อ


ข่าวราชกิจจานุเบกษา ก่อน 15 มิถุนายน พ.ศ. 2562

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ