ขอผ่อนผันการใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 บี เพื่อทำเหมืองแร่ของบริษัท ปรินดาจำกัด (มหาชน) ที่จังหวัดเพชรบุรีกิจ

ข่าวการเมือง 20 มีนาคม พ.ศ. 2562 09:13 น. —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติดังนี้

1. อนุมัติการขอผ่อนผันการใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 บี เพื่อทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้างตามคำขอประทานบัตรที่ 3 – 4/2553 ของบริษัท ปรินดา จำกัด (มหาชน) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2538 ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอและให้กระทรวงอุตสาหกรรม (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่) รับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

2. ให้กระทรวงอุตสาหกรรม (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่) กำกับให้บริษัท ปรินดา จำกัด (มหาชน) ดำเนินการให้เป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน ตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย

สาระสำคัญของเรื่อง

กระทรวงอุตสาหกรรมแจ้งว่า บริษัท ปรินดา จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองชุมพลเหนือ อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ผู้ถือประทานบัตรชนิดเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้างที่ 17791/14113 และที่ 17792/14114 ทั้ง 2 แปลงดังกล่าว ครบกำหนดสิ้นอายุแล้วเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 บริษัทฯ จึงมีความประสงค์จะขออนุมัติผ่อนผันการใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 บี (ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2538 ที่ให้การต่ออายุประทานบัตรการทำเหมืองแร่ให้เสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติเป็นราย ๆ ไป) เพื่อทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้างในพื้นที่เดิม เนื้อที่รวม 429 ไร่ 2 งาน 46 ตารางวา ตามคำขอประทานบัตรใหม่ที่ 3-4/2553 ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเหมืองแร่เห็นชอบต่อการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ลุ่มของทั้ง 2 แปลงแล้ว และให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดตลอดจนพื้นที่ดังกล่าวไม่เป็นแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ ไม่เป็นพื้นที่ต้องห้ามสำหรับการทำเหมืองการปิดประกาศ การขอประทานบัตรไม่มีผู้ร้องเรียนคัดค้าน

--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 19 มีนาคม 2562--


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ