ข่าวอินโฟเควสท์
17:02 "อาเบะ" รุดเยี่ยมผู้ประสบภัยจากไต้ฝุ่น "ฮากิบิส" รับปากรัฐบาลจะเร่งค้นหาผู้สูญหาย พร้อมมอบความช่วยเหลือเต็มที่   นายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบะ ของญี่…
15:26 ชาวฮ่องกงนับหมื่นสวมหน้ากากดำออกมาชุมนุมต่อต้านรัฐบาลในย่านเศรษฐกิจสำคัญ   สื่อต่างประเทศรายงานว่า ผู้ประท้วงชาวฮ่องกงที่สนับสนุนการเรียกร้องปร…
14:37 จีนเผยมีผลผลิตนมเพิ่มขึ้นกว่า 50% ในทศวรรษที่ผ่านมา ขณะคุณภาพสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด   สำนักงานบริหารจัดการกฎระเบียบตลาดแห่งรัฐ เปิดเผยว่า จีนมี…
13:10 "ทรัมป์" ยกเลิกแผนจัดประชุม G7 ที่สนามกอล์ฟในฟลอริดา หลังถูกสื่อวิจารณ์   ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ กล่าวว่า เขาจะไม่ใช้สนามกอล์ฟของตัวเองในรั…
11:47 IMF เตือนทั่วโลกเร่งแก้ปัญหาพิพาทด้านการค้า ก่อนสร้างหายนะให้กับเศรษฐกิจโลก   คณะกรรมการกำหนดนโยบายของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) เตือนให้…

การผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา เดินทางกลับประเทศต้นทางเพื่อร่วมงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี พ.ศ. 2562

ข่าวการเมือง มติคณะรัฐมนตรี -- พุธที่ 20 มีนาคม 2562 09:24:47 น.

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอการผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา เดินทางกลับประเทศต้นทางเพื่อร่วมงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้

1. กระทรวงมหาดไทย ดำเนินการ

1.1 ออกกฎกระทรวงเพื่อยกเว้นค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองในกระบวนการที่เกิดขึ้นจากการเดินทางออกจากราชอาณาจักรเพื่อไปร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2562 และเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรภายในระยะเวลาที่กำหนด

1.2 ออกประกาศกระทรวงมหาดไทยโดยอาศัยอำนาจตามมตรา 17 แห่ง พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 เพื่อรองรับการดำเนินการ

1) ยกเว้นไม่ต้องยื่นคำขออนุญาตเพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก (Re – Entry Permit) ตามมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ในกรณีที่แรงงานต่างด้าวเดินทางออก – เข้าระหว่างวันที่ 5 – 30 เมษายน 2562

2) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองที่จะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non – Immigrant) รหัส L – A และประทับตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเท่ากับระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเดิมในกรณีที่แรงงานต่างด้าวที่เดินทางออกตามมาตรการนี้ เดินทางเข้าราชอาณาจักรระหว่างวันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2562 โดยมีอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดไว้ คือ ประเภทคนอยู่ชั่วคราวชนิดใช้ได้ครั้งเดียว 2,000 บาท

3) ให้นำ (ร่าง) กฎกระทรวงและ (ร่าง) ประกาศกระทรวงเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาในคราวเดียวกัน ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 ที่ให้กระทรวงแรงงานประสานงานกับกระทรวงมหาดไทยในโอกาสแรก เพื่อให้สามารถดำเนินการเสนอ (ร่าง) กฎกระทรวงและ (ร่าง)ประกาศกระทรวง ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

2. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองที่ประจำ ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองที่รับผิดชอบช่องทางในการเข้า – ออกราชอาณาจักร ดำเนินการ

2.1 ระหว่างวันที่ 5 – 30 เมาษายน 2562 ดำเนินการประทับตราอนุญาตให้แรงงานต่างด้าวเดินทางออกนอกราชอาณาจักรและประทับตราอนุญาตให้แรงงานต่างด้าวเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรในหนังสือเดินทาง เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง หรือหนังสือรับรองสถานะบุคคล

2.2 ระหว่างวันที่ 1 -31 พฤษภาคม 2562 ดำเนินการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non – Immigrant) รหัส L – A ให้กับแรงงานต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรและจัดเก็บค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราซึ่งกฎหมายกำหนดไว้ 2,000 บาท

2.3 รายงานผลการเดินทางให้กระทรวงแรงงานทราบในระหว่างดำเนินการและสิ้นสุดการดำเนินการแล้ว
3. กระทรวงการต่างประเทศ ดำเนินการ

3.1 กรมการกงสุลมอบอำนาจการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non – Immigrant) รหัส L – A ให้กับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองดำเนินการตรวจลงตราให้กับแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา ที่เดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรตามมาตรการนี้ และเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรระหว่างวันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2562 โดยมีระยะเวลาอนุญาตให้อยู่ในราชอารณาจักรเท่ากับระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเดิม และชำระค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราตามที่กฎหมายกำหนด

3.2 กรมเอเชียตะวันออก ประสานแจ้งแนวทางการดำเนินการตามมาตรการนี้ให้สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ ประเทศต้นทางของแรงงานต่างด้าวได้รับทราบและพิจารณาเตรียมการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

4. ทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือในการดำเนินการ และเร่งทำการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ทุกพื้นที่ รวมถึงอำนวยความสะดวกตามอำนาจหน้าที่ ให้กับแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา เดินทางกลับประเทศต้นทางในการร่วมงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี พ.ศ. 2562 และกำกับดูแลมิให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบ เพื่อลดการกล่าวหาการเรียกรับหรือแสวงหาผลประโยชน์โดยผิดกฎหมาย

--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 19 มีนาคม 2562--
ข่าวที่เกี่ยวข้อง