ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ว่าด้วยความร่วมมือในสาขาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

ข่าวการเมือง 9 เมษายน พ.ศ. 2562 17:09 น. —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาล แห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียว่าด้วยความร่วมมือในสาขาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และหากมีความจำเป็นต้องแก้ไข ร่างบันทึกความเข้าใจดังกล่าวที่ไม่ใช่สาระสำคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ให้สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) (สศส.) ดำเนินการประสานกับกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) ได้ โดยไม่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง พร้อมทั้งอนุมัติให้ประธานกรรมการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (นางอรรชกา สีบุญเรือง) ลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาล แห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียว่าด้วยความร่วมมือในสาขาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในนามของรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และมอบหมายให้ กต. จัดทำหนังสือมอบอำนาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่ผู้ลงนาม ตามที่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) เสนอ

สาระสำคัญของร่างบันทึกความเข้าใจฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศในด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดความเข้าใจและการมีส่วนร่วมระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศในด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ โดยมีสาขาความร่วมมือ 19 สาขา และสาขาอื่น ๆ ดังนี้ (1) การโฆษณา (2) สถาปัตยกรรม (3) เนื้อหาสำหรับการออกอากาศ (4) งานฝีมือ (5) วัฒนธรรมการประกอบอาหาร (6) เนื้อหาดิจิทัล (7) แฟชั่น (8) ภาพยนตร์ (9) แอนิเมชัน (10) การออกแบบตกแต่งภายใน (11) การออกแบบผลิตภัณฑ์ (12) การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ (13) การออกแบบการสื่อสารด้วยภาพ (14) ศิลปกรรม (15) วิดีโอเกม รวมถึงเกมคอนโซล เกมพีซี และเกมบนมือถือ (16) ดนตรี (17) ศิลปะการแสดง (18) สิ่งพิมพ์ (19) การถ่ายภาพ และ (20) สาขาอื่น ๆ ที่คู่ภาคี ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องให้มีความร่วมมือ โดยมีรูปแบบความร่วมมือ ได้แก่ การแลกเปลี่ยนข้อมูลโครงการ การศึกษา ข้อมูลเกี่ยวกับการวิจัยตลาด การฝึกอบรม การแบ่งปันประสบการณ์ในการพัฒนารูปแบบการจัดหาเงินทุน ความช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีในการพัฒนาศิลปะการแสดงที่เกี่ยวข้อง การจัดแสดงผลงานและเข้าร่วมงานแสดงสินค้าเพื่อการตลาด เป็นต้น

ทั้งนี้การจัดทำบันทึกความเข้าใจดังกล่าวจะเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในระดับรัฐบาลและระดับประชาชนของทั้งสองประเทศ นอกจากนี้ การดำเนินความร่วมมือดังกล่าวยังเป็นช่องทางให้ไทยได้ขยายความสัมพันธ์กับประเทศต่าง ๆ

ในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งจะเป็นแหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ใหม่ในภาคธุรกิจของไทย และยกระดับบทบาทของไทยในเวทีระหว่างประเทศด้วย

--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 9 เมษายน 2562--


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ