ข่าวอินโฟเควสท์
11:43 D คาดรายได้ปีนี้ทำนิวไฮแตะ 1 พันลบ.พร้อมเปิดรพ.ฟันสุขุมวิท 1 ก.ค.ก่อนเปิด Dental Center ที่เชียงใหม่ใน H2/62   นายพรศักดิ์ ตันตาปกุล ประธานเจ้า…
11:41 ประธานเฟดดัลลัสเตือนการลดดอกเบี้ยอาจกระตุ้นให้เศรษฐกิจไม่สมดุล   นายโรเบิร์ต แคปแลน ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาดัลลัส ได้กล่าวเตือนเกี่ยวก…
11:41 KTIS เพิ่มสัดส่วนรายได้ธุรกิจชีวภาพได้ตามแผนคาดปีนี้รายได้จากธุรกิจไฟฟ้าโตมากกว่า 20%   นายณัฎฐปัญญ์ ศิริวิริยะกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ก…
11:36 ผู้แทนพิเศษสหรัฐเผยสหรัฐพร้อมยกเลิกการคว่ำบาตรหากอิหร่านเห็นพ้องข้อตกลง   นายไบรอัน ฮุก ผู้แทนพิเศษของสหรัฐด้านอิหร่านเปิดเผยว่า สหรัฐพร้อมที่จ…
11:33 (เพิ่มเติม) ซีอีโอนิสสันเมินแนวคิดควบรวมกิจการกับเรโนลต์   ซีอีโอของบริษัท นิสสัน เผยการควบรวมกิจการกับบริษัท เรโนลต์ นั้น ไม่ใช่เรื่องดี และจะ…

การเสนอร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย องค์กรลูกจ้าง องค์กรนายจ้างและองค์การแรงงานระหว่างประเทศ

ข่าวการเมือง มติคณะรัฐมนตรี -- อังคารที่ 9 เมษายน 2562 17:10:46 น.

เรื่อง การเสนอร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย องค์กรลูกจ้าง องค์กรนายจ้างและองค์การแรงงานระหว่างประเทศ เรื่อง แผนงานระดับชาติว่าด้วยงานที่มีคุณค่าของประเทศไทย พ.ศ. 2562 – 2564

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย องค์กรลูกจ้าง องค์กรนายจ้าง และองค์การแรงงานระหว่างประเทศ เรื่อง แผนงานระดับชาติว่าด้วยงานที่มีคุณค่าของประเทศไทย พ.ศ. 2562 – 2564 และร่างแผนงานระดับชาติว่าด้วยงานที่มีคุณค่าของประเทศไทย พ.ศ. 2562 – 2564 โดยหากจำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงเอกสารทั้งสองฉบับดังกล่าว โดยไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงแรงงานดำเนินการได้โดยนำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งเห็นชอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย องค์กรลูกจ้าง องค์กรนายจ้างและองค์การแรงงานระหว่างประเทศ เรื่อง แผนงานระดับชาติว่าด้วยงานที่มีคุณค่าของประเทศไทย พ.ศ. 2562 – 2564 ในฐานะรัฐบาลไทย ร่วมกับผู้แทนองค์กรนายจ้าง องค์กรลูกจ้าง และ ILO และเห็นชอบให้กระทรวงแรงงานได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เรื่อง แนวทางการเสนอแผนเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 เรื่อง (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ตามความจำเป็นเร่งด่วนของเรื่อง ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ

สาระสำคัญของเรื่อง

1. แผนงานระดับชาติว่าด้วยงานที่มีคุณค่า (Decent Work Country Program - DWCP) คือ กรอบความร่วมมือที่องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization -ILO) จัดทำร่วมกับประเทศสมาชิกเพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนประเทศสมาชิก โดยการวางกลยุทธ์แนวทางและเป้าหมายการดำเนินงานที่ชัดเจนและสอดรับกับบริบทและวาระเร่งด่วนทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อบรรลุเป้าหมายในการส่งเสริมการทำงานที่มีคุณค่าสำหรับทุกคน (Promotion of Decent Work for All) ทั้งนี้ DWCP ของประเทศไทย ได้ผ่านกระบวนการหารือระหว่างไตรภาคีในประเทศไทย (กระทรวงแรงงาน ผู้แทนองค์กรนายจ้างและองค์กรลูกจ้าง) และ ILO ประกอบด้วย ความสำคัญ 3 ประการ ได้แก่ ความสำคัญที่ 1 : ส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการเติบโตของการจ้างงานที่ดีและมีประสิทธิผล ความสำคัญที่ 2 : สร้างความเข้มแข็งในการคุ้มครองแรงงาน โดยเฉพาะแรงงานที่เปราะบาง และความสำคัญที่ 3 : เสริมสร้างการกำกับดูแลตลาดแรงงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ

2. ขั้นตอนสุดท้ายของการจัดทำ DWCP จะมีการลงนามในบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding) ร่วมกัน 4 ฝ่าย ได้แก่ รัฐบาล ผู้แทนองค์กรนายจ้าง ผู้แทนองค์กรลูกจ้าง และผู้แทน ILO เพื่อแสดงความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย DWCP โดยกระทรวงแรงงานจะจัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจฯ พร้อมทั้งเปิดตัว DWCP ในวันที่ 11 เมษายน 2562 ระหว่างการถ่ายทอดสดงานเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 100 ปี องค์การแรงงานระหว่างประเทศ ของประเทศไทย

--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 9 เมษายน 2562--
ข่าวที่เกี่ยวข้อง