แต่งตั้ง

ข่าวการเมือง 9 เมษายน พ.ศ. 2562 17:13 น. —มติคณะรัฐมนตรี

1. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ)

         คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเสนอแต่งตั้ง นายภูมิวิศาล เกษมศุข ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ให้ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง

2. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในคณะกรรมการสภาการศึกษา แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ

         คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเสนอ ดังนี้
         1. รับทราบกรณี รองศาสตราจารย์บัณฑิต ทิพากร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในคณะกรรมการสภาการศึกษา พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากลาออก
         2. เห็นชอบแต่งตั้ง ศาสตราจารย์อำนาจ วงศ์บัณฑิต เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในคณะกรรมการสภาการศึกษา แทนผู้ที่พ้นจากตำแหน่ง
         ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2562 เป็นต้นไป และให้กระทรวงศึกษาธิการดำเนินการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสภาการศึกษาในครั้งต่อไปให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การดำเนินการแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาตามกฎหมาย

3. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ

         คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จำนวน 8 คน แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมที่ดำรงตำแหน่งครบวาระสองปี ดังนี้
         ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคราชการ
         1. พลตำรวจตรี ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์ (เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค)
         2. นางภานุมาศ สิทธิเวคิน [กรรมการร่างกฎหมายประจำ (นักกฎหมายกฤษฎีกาทรงคุณวุฒิ)]
         3. นางปัทมา เธียรวิศิษฎ์สกุล (รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)
         4. นางปิยนุช วุฒิสอน (เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)
         ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน
         1. นายชูศักดิ์ ชื่นประโยชน์ (รองประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่ง ประเทศไทย)
         2. รองศาสตราจารย์นิพิฐ พิรเวช (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านระบบบริการสุขภาพสมาคมเวชสารสนเทศไทย)
         3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนวรรธน์ พลวิชัย (รองอธิการบดีอาวุโสวิชาการและงานวิจัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย)
         4. นางศิริรัตน์ เด่นวรพงษาสุข (กรรมการสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย)
         ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2562 เป็นต้นไป และให้กระทรวงพาณิชย์ดำเนินการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการในครั้งต่อไปให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การดำเนินการแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาตามกฎหมาย

--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 9 เมษายน 2562--


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ