ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร

ข่าวการเมือง 24 เมษายน พ.ศ. 2562 16:18 น. —มติคณะรัฐมนตรี

เรื่อง ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับเงินชดเชยตามมาตรการส่งเสริมการชำระเงินเพื่อซื้อสินค้าและบริการ และการนำส่งข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์)

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับเงินชดเชยตามมาตรการส่งเสริมการชำระเงินเพื่อซื้อสินค้าและบริการ และการนำส่งข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์) ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้

กค. เสนอว่า

1. โดยที่รัฐบาลได้กำหนดให้มีมาตรการส่งเสริมการชำระเงินเพื่อซื้อสินค้าและบริการ และการนำส่งข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นการจ่ายเงินชดเชยให้แก่ผู้ชำระเงินที่ใช้บัตรเดบิตของตนเอง ทุกประเภทที่ออกในประเทศไทยและมีการใช้จ่ายในประเทศไทย (ไม่รวมถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ) หรือวิธีการอิเล็กทรอนิกส์อื่น ในการซื้อสินค้าและบริการที่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม (ไม่รวมถึงสินค้าและบริการที่มีภาษีสรรพสามิต) กับผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ใช้ระบบบันทึกการเก็บเงิน (Point of Sale: POS) ซึ่งสามารถแยกจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มออกจากราคาสินค้าและบริการได้ ในช่วงระหว่างวันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ 2562 โดยแยกจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 ออกจากราคาสินค้าและบริการที่ได้ชำระ และจ่ายเงินชดเชยเป็นจำนวนเท่ากับร้อยละ 5 โดยจะจ่ายเงินชดเชยสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาทต่อคน ผ่านระบบพร้อมเพย์ อันเป็นการสนับสนุนการดำเนินตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (National e – Payment Master Plan) และนโยบายพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานการชำระเงินกลางของประเทศไทย โดยส่งเสริมการชำระเงินด้วยการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์แทนการใช้เงินสด ทั้งนี้ เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 18 ธันวาคม 2561 และ วันที่ 2 มกราคม 2562

2. กค. พิจารณาแล้วเห็นว่า การดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 18 ธันวาคม 2561 และวันที่ 2 มกราคม 2562 นั้น จะทำให้มีการส่งเสริมการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์แทนการใช้เงินสด และเพื่อบรรเทาภาระภาษีแก่ผู้ได้รับเงินชดเชย เนื่องจากเงินชดเชยดังกล่าวเป็นเงินได้พึงประเมินที่อยู่ในบังคับต้อง เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จึงเห็นควรยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินได้ที่เป็นเงินชดเชยที่ผู้มีเงินได้ได้รับเนื่องจากการชำระเงินด้วยบัตรเดบิตหรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อซื้อสินค้าหรือรับบริการในราชอาณาจักรจากผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ทั้งนี้ ร่างกฎกระทรวงดังกล่าวมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ เนื่องจากได้สิ้นสุดระยะเวลาในการซื้อสินค้าหรือบริการแล้ว ประกอบกับจะมีการจ่ายเงินชดเชยให้แก่ผู้ชำระเงินภายในปี 2562 ซึ่งผู้ได้รับเงินชดเชยจะต้องรับทราบเกี่ยวกับการยกเว้นภาษีเงินได้ดังกล่าวก่อนถึงกำหนดเวลา ในการยื่นชำระภาษี

3. กค. ได้ดำเนินการตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยรายงานว่าการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินชดเชยตามมาตรการส่งเสริมการชำระเงินเพื่อซื้อสินค้าและบริการเป็นการส่งเสริมมาตรการของรัฐ ในการสนับสนุนการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์และลดการใช้เงินสด ทำให้กรมสรรพากรมีข้อมูลการชำระเงินซื้อสินค้าและบริการ และข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ในการจัดเก็บภาษี นอกจากนี้ ยังเป็นการช่วยบรรเทาภาระภาษีของผู้ที่ได้รับเงินชดเชย แต่อย่างไรก็ตาม การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาดังกล่าวคาดว่าจะมีภาษีสูญเสียในปี 2563 ประมาณ 4 ล้านบาท

สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง

กำหนดให้เงินชดเชยที่ได้รับตามมาตรการส่งเสริมการชำระเงินด้วยบัตรเดบิต หรือวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น สำหรับการซื้อสินค้าหรือรับบริการจากผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งได้มีการนำส่งข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่มจากการซื้อสินค้าหรือรับบริการนั้นให้กรมสรรพากรผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ทั้งนี้ เงินชดเชยดังกล่าวต้องมีจำนวนไม่เกินหนึ่งพันบาท

--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 24 เมษายน 2562--


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ