ร่างบันทึกความเข้าใจ (MOU) ด้านความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก China Development Bank (CDB)

ข่าวการเมือง Tuesday May 14, 2019 17:16 —มติคณะรัฐมนตรี

เรื่อง ร่างบันทึกความเข้าใจ (MOU) ด้านความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก China Development Bank (CDB) และ Japan Bank for International Cooperation (JBIC)

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างบันทึกความเข้าใจ (MOU) ด้านความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก China Development Bank (CDB) และ Japan Bank for International Cooperation (JBIC) ตามที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) เสนอ โดยหากมีความจำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยคำของร่าง MOU เพื่อให้สอดคล้องกับผลประโยชน์และนโยบายของประเทศไทย ให้ สกพอ. สามารถพิจารณาดำเนินการ โดยไม่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง และอนุมัติให้เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็น ผู้ลงนามบันทึกความเข้าใจดังกล่าวของฝ่ายไทย

สาระสำคัญ

1. เนื้อหาโดยสรุปของร่าง MOU ระหว่าง สกพอ. China Development Bank (CDB) และ Japan Bank for International Cooperation (JBIC) ประกอบด้วยกรอบความร่วมมือ 3 ฝ่าย เพื่อผลักดันโครงการลงทุนของญี่ปุ่นและจีนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดย สกพอ. จะจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับโครงการลงทุนต่าง ๆ ในพื้นที่ EEC และประสานงานกับหน่วยงานฝ่ายไทยที่เกี่ยวข้อง ในขณะที่ CDB และ JBIC จะเป็นผู้ชักจูงและให้การสนับสนุนด้านการเงินกับภาคเอกชนจีนและญี่ปุ่นที่ต้องการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ในพื้นที่ EEC ตามลำดับ โดยจะให้ความสำคัญกับโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน เป็นอันดับแรก

2. ร่างบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง สกพอ. China Development Bank (CDB) และ Japan Bank for International Cooperation (JBIC) จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการผลักดันโครงการลงทุนในพื้นที่ EEC เพื่อพัฒนาความเชื่อมโยงทางด้านคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ในประเทศไทยและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง โดยร่างบันทึกความเข้าใจนี้จะช่วยให้ สกพอ. สามารถใช้ประโยชน์จากเครือข่ายภาครัฐและเอกชนของ CDB และ JBIC ในการชักจูงบริษัทเอกชนจีนและญี่ปุ่นที่มีศักยภาพให้ลงทุนในโครงการต่าง ๆ ในพื้นที่ EEC และจะเป็นประโยชน์สำหรับการสรรหาพันธมิตรทางธุรกิจให้กับภาคเอกชนไทยด้วย นอกจากนี้ ร่างบันทึกความเข้าใจได้กำหนดให้มีการประสานงานระหว่าง 3 ฝ่ายอย่างใกล้ชิดเพื่อผลักดันให้เกิดการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ในพื้นที่ EEC โดยบริษัทเอกชนจีนและญี่ปุ่นอย่างเป็นรูปธรรม

--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 14 พฤษภาคม 2562--


เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ

รับทราบและยอมรับ