ข่าวอินโฟเควสท์
07:14 TFEX สรุปปริมาณซื้อขายกลุ่ม Agriculture Futures สิ้นวันที่ 22 พ.ค. 62   โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ดังนี้ (หน่วย: จำน…
07:14 TFEX สรุปปริมาณซื้อขายกลุ่ม Call & Put Options สิ้นวันที่ 22 พ.ค.62   และ Put Options โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ดังน…
07:13 TFEX สรุปปริมาณซื้อขายกลุ่ม Currency Futures สิ้นวันที่ 22 พ.ค. 62   โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ดังนี้ (หน่วย: จำนวนส…
07:13 TFEX สรุปปริมาณซื้อขายกลุ่ม Deferred Precious Metal สิ้นวันที่ 22 พ.ค. 62   โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ดังนี้ (หน่วย:…
07:13 TFEX สรุปปริมาณซื้อขายกลุ่ม Precious Metal Futures สิ้นวันที่ 22 พ.ค. 62   โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ดังนี้ (หน่วย: …

การรับรองร่างแถลงการณ์ผู้นำอาเซียนว่าด้วยปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียน พ.ศ. 2562 ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34

ข่าวการเมือง มติคณะรัฐมนตรี -- อังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562 17:18:21 น.

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์ผู้นำอาเซียนว่าด้วยปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียนพ.ศ. 2562 (ASEAN Leader 's Statement on the ASEAN Cultural Year 2019) เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสำหรับคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนครั้งที่ 26 ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ที่ประชุม คณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนครั้งที่ 21 ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ณ จังหวัดเชียงใหม่ และที่ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 34 ในเดือนมิถุนายน 2562 ณ กรุงเทพมหานคร ตามลำดับ ทั้งนี้ หากมีการปรับเปลี่ยนถ้อยคำของร่างแถลงการณ์ไม่ส่งผลกระทบต่อสาระสำคัญหรือที่ไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ก่อนจะมีการรับรองหรือเห็นชอบเอกสารดังกล่าว ให้กระทรวงการต่างประเทศหรือกระทรวงวัฒนธรรมสามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง และอนุมัติให้รัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยและประธานการประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนครั้งที่ 21 ร่วมรับรองร่างแถลงการณ์ผู้นำอาเซียนว่าด้วยปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียน พ.ศ. 2562 (ASEAN Leader' s Statement on the ASEAN Cultural Year 2019) ในการประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 21 ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยอนุมัติให้นายกรัฐมนตรีหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายร่วมรับรองร่างแถลงการณ์ผู้นำอาเซียนว่าด้วยปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียน พ.ศ. 2562 (ASEAN Leader 's Statement on the ASEAN Cultural Year 2019) ในฐานะประธานการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 โดยมอบหมายกระทรวงการต่างประเทศดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ

สาระสำคัญ

ร่างแถลงการณ์ผู้นำอาเซียนว่าด้วยปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียน พ.ศ. 2562 มีสาระสำคัญในการแสดงความเห็นขอบการประกาศปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียน พ.ศ. 2562 และกิจกรรมในปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียนพ.ศ. 2562 ซึ่งจะจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “หลากหลาย สร้างสรรค์ ยั่งยืน” โดยจะส่งเสริมความชื่นชมในวัฒนธรรมอาเซียน เคารพในความหลากหลายและเพิ่มพูนความรู้สึกถึงอัตลักษณ์ของอาเซียน รวมถึงส่งเสริมวัฒนธรรมอาเซียนในระดับนานาชาติในฐานะแรงผลักดันเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยกำหนดนำเสนอวัฒนธรรมอาเซียนในรูปแบบต่างๆรวมถึงส่งเสริมให้ประเทศคู่เจรจา (Dialogue partners) และภาคีภายนอก (External parties) เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมภายใต้ปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียนพ.ศ. 2562 ตลอดจนสนับสนุนการทำงานของศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน ณ กรุงเทพมหานคร ให้ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์และความร่วมมือกับศูนย์อื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันในประเทศสมาชิกอาเซียน ตลอดจนเสริมสร้างความร่วมมือกับศูนย์วัฒนธรรมในประเทศคู่เจรจา

--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 14 พฤษภาคม 2562--
ข่าวที่เกี่ยวข้อง