ขออนุมัติขายที่ราชพัสดุ

ข่าวการเมือง 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 16:45 น. —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอให้โอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุที่ได้ดำเนินการประมูลได้ผู้มีสิทธิซื้อแล้ว ตามนัยกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุที่มิใช่ที่ดินที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 3 จำนวน 2 แปลง ได้แก่

1. แปลงหมายเลขทะเบียนที่ กท. 5054 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ 0 – 0 – 18 ไร่ พร้อมอาคารราชพัสดุทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น เลขที่ 998/284 จำนวน 1 หลัง ให้กับนางนันท์ธยาน์ วงษ์ไชโย ตามผลการประมูล

2. แปลงหมายเลขทะเบียนที่ กท. 5065 ตำบลคลองสองต้นนุ่น อำเภอลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ 0 – 0 – 20 ไร่ พร้อมอาคารราชพัสดุทาวน์เฮ้าส์ชั้นเดียว เลขที่ 201/1083 จำนวน 1 หลัง ให้กับนางสาวพิกุล อุรุวงศ์วณิช ตามผลการประมูล

สาระสำคัญของเรื่อง

กระทรวงการคลัง (กรมธนารักษ์) เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติให้โอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุที่ได้ดำเนินการประมูลได้ผู้มีสิทธิซื้อแล้ว ตามนัยกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุที่มิใช่ที่ดินที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จำนวน 2 แปลง คือ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ กท. 5054 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ 0 – 0 – 18 ไร่ พร้อมอาคารราชพัสดุทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น เลขที่ 998/284 และแปลงหมายเลขทะเบียนที่ กท. 5065 ตำบลคลองสองต้นนุ่น อำเภอลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ 0 – 0 – 20 ไร่ พร้อมอาคารราชพัสดุทาวน์เฮ้าส์ชั้นเดียว เลขที่ 201/1083 ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่ได้จาการยึดทรัพย์ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 โดยคณะกรรมการเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อเสนอขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีตามกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุที่มิใช่ที่ดินเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้มีมติเสนอให้กระทรวงการคลังขายที่ดินราชพัสดุทั้ง 2 แปลงดังกล่าวข้างต้น เนื่องจากเป็นที่ดินแปลงเล็กแปลงน้อยมีลักษณะทางกายภาพไม่เหมาะสมในการใช้ราชการ และไม่มีศักยภาพที่จะนำมาจัดหาประโยชน์นำรายได้เข้ารัฐ หากดูแลรักษาไว้จะไม่คุ้มค่ากับการบำรุง ดูแลรักษา รวมทั้งได้กำหนดมูลค่าขั้นต่ำในการประมูลขายที่ราชพัสดุทั้ง 2 แปลงดังกล่าว ซึ่งได้ดำเนินการประมูลขายตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยวิธีประมูลขายหรือแลกเปลี่ยนที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2551 และได้ผู้มีสิทธิซื้อแล้วสรุปรายละเอียดที่สำคัญได้ ดังนี้

ลักษณะทรัพย์สิน - ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ กท.5054

มูลค่าขั้นต่ำในการประมูล 1,110,000

ราคาที่ประมูลได้ 1,120,000

ราคาประเมินเพื่อจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 1,003,920

ราคาที่คาดว่าจะซื้อขายจริงในท้องตลาด 731,800

ลักษณะทรัพย์สิน - ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ กท. 5065

มูลค่าขั้นต่ำในการประมูล 590,000

ราคาที่ประมูลได้ 670,000

ราคาประเมินเพื่อจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 517,140

ราคาที่คาดว่าจะซื้อขายจริงในท้องตลาด 394,100

โดยราคาที่ผู้ประมูลที่ดินราชพัสดุทั้ง 2 แปลงเสนอมานั้น มีมูลค่าสูงกว่า

(1) มูลค่าขั้นต่ำในการประมูลที่คณะกรรมการฯ กำหนด

(2) ราคาประเมินเพื่อจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (ปี 2559 - 2562) และ

(3) ราคาที่คาดว่าจะซื้อขายจริงในท้องตลาด ดังนั้นการขายที่ราชพัสดุทั้ง 2 แปลงดังกล่าว ในราคาที่ผู้ประมูลได้เสนอซื้อ จึงมีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ

--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 21 พฤษภาคม 2562--


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ